ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Servizo de pediatría do Centro de Saúde da Baña


D. José  A. Pereira Gil con DNI 32828782P como Portavoz Municipal do Partido Socialista no Concello de  A  Baña,
EXPÓN:
Que despois de ser presentada polo grupo Socialista unha moción para instar á Consellería de Sanidade a cursar orden ao Servizo  de  Xerencia de  Atención Primaria para que dote ao centro médico de  A  Baña dunha quenda  de pediatría de carácter permanente, (moción aprobada por unanimidade no pleno  ordinario do 27 de xaneiro do 2016)  dito servizo  estase   vendo reducido aínda mais,  xa que a día de hoxe só hai consulta  un  día á semana, sendo un auténtico prexuízo para os veciños.
Lamentablemente os nenos non escollen o día para estar enfermos, sendo habitual que os trate de urxencia un médico de familia, o cal non ten a debida especialidade para con este tipo de pacientes, sendo estes  ao  final derivados a outro centro médico.
Ante o anuncio feito polo Presidente da Xunta nos medios de comunicación, anunciando a contratación de 20 novos pediatras,

SOLICITAMOS:

Se curse de maneira oficial e urxente ao organismo competente, unha solicitude para a incorporar ao centro médico de A Baña dun  pediatra con carácter permanente.

A Baña, Setembro 2018MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA E APROBADA POR UNANIMIDADE NO PLENO ORDINARIO DO 27 DE XANEIRO DE 2016


Considerando suficientemente debatido o asunto, o Presidente somete a moción a
votación, coa modificación da expresión anteriormente referida, aceptada por todos os
grupos políticos, obténdose o seguinte resultado:

Votos a favor: once (11)
Votos en contra: cero (0)
Abstencións: cero (0).


No hay comentarios: