ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Novo pleno ordinario no Concello de A Baña


Sesión ordinaria do Pleno no Salón de Sesións da Casa do Concello o día 27 de setembro de 2017 ás 14:00 horas.

ORDE DO DÍA:
1. Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores
2. Dar conta das Resolucións do Alcalde.
3. Arranxo e reforma do muíño da Calexa.
4. Información do Alcalde e acordo que proceda sobre a cesión do Centro de Saúde ao SERGAS
5. Festivos Locais 2018
6. Mocións
7. Rogos e preguntas

Charla sobre a problemática coa vespa velutina


Seguindo coa programación de charlas informativas, nesta ocasión trataremos un tema de máxima actualidade como é a problemática que está a causar a «invasión» da vespa velutina ou vespa asiática. Contaremos co portavoz da Asociación Galega de Apicultura (AGA) Xesús Asorey para resolver dúbidas e expoñer posibles solucións para combatela.
XVI Xantar dos Socialistas de A Baña


Camiño do décimo sexto Xantar dos Socialistas da Baña que este ano levaremos ata a capital do Concello. Nesta ocasión despregaremos a carpa para o encontro na área recreativa de Cháns. Unha acto aberto a toda a veciñanza do noso Concello así como a amigos e compañeiros da comarca.


Camiñada por terras da Baña: Ruta posxacobea


A Agrupación Socialista de A Baña organiza, para o vindeiro 3 de setembro, unha camiñada pola segunda etapa do Camiño de Santiago ata Muxía. Con saída ás 9.30 desde a carballeira de San Cibrán, percorreremos o tramo da etapa que visita cinco das parroquias do Concello de A Baña: San Cibrán, Barcala, Ordoeste, Corneira e A Riba. 
Os socialistas da Baña apoiamos dende un primeiro momento as iniciativas levadas a cabo por diferentes colectivos para acadar o recoñecemento oficial de dita etapa e así poñer en valor unha ruta que mellorará as posibilidades socioeconómicas dos concellos polos que trascorre.“Non son os orzamentos que merece o concello da Baña”


O voceiro do Partido Socialista, José Antonio Pereira Gil, tamén se queixou da tardanza en aprobar os orzamentos:”O ideal sería que se aprobaran a finais do ano anterior”.
Centrou as súas críticas na falta de fondos para os saneamentos e a creación de emprego. Non considera normal que haxa “unha partida saneamento de 46.000 euros, e en festexos dedíquense 50.000 euros, que non inclúen as festas parroquiais”.Xustificou o voto en contra con outra crítica:”Coa alta taxa de paro que temos non entendemos como só se destinan 67.000 euros a fomento de emprego”.
José Antonio Pereira indicou que o orzamento non recollía as propostas do seu grupo:”non hai un só euro dedicado ao polígono industrial nin a frear a sangría demográfica”.


INFORMACIÓN ELABORADA POR www.adiantegalicia.es

Entrevista a José Antonio Pereira, Portavoz Municipal, en Radio Negreira


Entrevista a José Antonio Pereira Gil, portavoz municipal do Grupo Socialista do Concello de A Baña en Radio Negreira.

POSICIÓN DO GRUPO SOCIALISTA SOBRE O DESTINO DEFINITIVO DA CASA REITORAL DE SAN MAMEDE E DEFENSA DA MOCIÓN PARA INSTAR Ó CONCELLO DE A BAÑA A REDACTAR UNHA ORDENANZA MUNICIPAL PARA QUE O CONCELLO PARTICIPE NA CONSTRUCIÓN E CANALIZACIÓN DAS MINAS DE AUGA VECIÑAIS, CO FIN DE FACILITAR O REPARTO DA AUGA A TODOLOS VECIÑOS DA BAÑA.

Invervención do portavoz Socialista no pleno ordinario do 01/08/2017


Intervención de Jose Antonio Pereira Gil, portavoz do Grupo Municipal Socialista de A Baña, no pleno ordinario do día 01 de agosto de 2017Resumo do pleno do día 1 de agosto de 2017.


O primeiro punto, dar conta dos decretos da Alcaldía, o Alcalde da por informada á corporación dos decretos emitidos dende o último pleno.

Na parte de control, a moción presentada polo noso grupo PARA INSTAR Ó CONCELLO DE A BAÑA A ELABORAR UNHA ORDENANZA MUNICIPAL PARA QUE O CONCELLO PARTICIPE NA CONSTRUCIÓN, CANALIZACIÓN E MANTEMENTO DAS MINAS DE AUGA VECIÑAIS, CO FIN DE FACILITAR O REPARTO DA AUGA A TODOS OS VECIÑOS DA BAÑA, foi apoiada polo grupo mixto pero rexeitada polo PP, e co voto de calidade do Alcalde a moción quedou desestimada.

O mesmo aconteceu coa moción presentada polo grupo mixto, apoiada polo PSOE pero rexeitada polo PP.

En canto a rogos e preguntas estas son as formuladas polo noso grupo. VER AQUÍ 

El PSOE de A Baña pide que se garantice el reparto de agua en todo el concello


Tan sólo una de las quince parroquias cuenta con red de suministro municipal.El PSOE de A Baña ha presentado una moción en la que insta al gobierno local a elaborar una ordenanza para que el Concello participe en la construcción, canalización y mantenimiento de las minas de agua vecinales con el objetivo de garantizar el suministro de agua a todos los habitantes del municipio. En la actualidad, tan sólo parte de una de las quince parroquias de A Baña, San Vicenzo, cuenta con suministro de agua potable, lo que hace que el 95 por ciento de la población carezca de este servicio, según denuncia el PSOE.
Los socialistas explican que pese a contar con importantes ríos, “A Baña sofre graves limitacións a hora de dotar de auga as vivendas que conforman as 15 parroquias. 


Ordenanza reguladora do Concello de A Baña


Anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.
Información pública do expediente de aprobación da Ordenanza reguladora da ocupación da vía pública con mesas, cadeiras e outros elementos móbiles no Concello de A Baña.

CONSULTA AQUÍ A ORDENANZA COMPLETA


Resumo do pleno do día 31 de maio de 2017.


O primeiro punto aprobación das actas anteriores, tras unha pequena corrección acordada pola maioría, foi aprobada  a acta do pleno ordinario do día 5 de abril, quedando pendente a do último  pleno extraordinario.
O segundo punto, dar conta dos decretos da Alcaldía, o Alcalde da por informada a corporación dos decretos emitidos dende o último pleno.
De igual xeito o terceiro punto “dar conta aprobación liquidación Presupostos 2016” o Alcalde da por informada á corporación, tomando a palabra o noso voceiro para solicitar copia do informe de intervención.
O cuarto  punto, “información  Alcaldía Casa Reitoral San Mamede” o Alcalde fai un breve  informe sobre  a petición por parte da Fundación Anxiños de dispor da casa reitoral para destinar a un fogar para nenos con  trastornos mentais.
Aclarou que non había nada concretado pero que se estaba a valorar esta posibilidade  a espera dos informes pertinentes.
O noso portavoz Jose  A. Pereira  explicou que non é lóxico valorar dito proxecto cando xa hai unha  finalidade  para este local. Que o grupo de goberno leva 10 anos dicindo que se vai destinar a unha vivenda comunitaria para os maiores do noso Concello, que se levan invertidos mais de 500.000 €, cartos de todos os veciños da Baña e polo tanto non se pode cambiar o uso  inicial da reitoral. Tamén pediu que se aclare si se vai facer ou non o fogar residencial, e de non ser así,  que cada quen  asuma as súas responsabilidades, e a partires de aí, poderemos barallar outras alternativas.
Na parte de control, as mocións do grupo mixto foron aprobadas cos votos a favor do Grupo Municipal Socialista. 
Nesta ocasión non asistiron á sesión plenaria dúas das Concelleiras do Grupo Popular, quedando este en minoría (catro Concelleiros de once)


En canto a rogos e preguntas estas son as formuladas polo noso grupo. Consultar aquí