Martín Seco denuncia o impacto ambiental do proxecto do parque eólico de Troitomil pola súa proximidade ás vivendas


Censura os “custes ambientais e patrimoniais” que está a soportar o mundo rural a consecuencia destas instalacións enerxéticas que “apenas deixan beneficios económicos a propietarios e concellos”.O voceiro de Industria do Grupo Socialista, Martín Seco, vén de denunciar o impacto medioambiental do proxecto do parque eólico de Troitomil, promovido pola empresa Green Capital Power e que afecta aos concellos da Baña e Negreira. Fíxoo, hoxe, no Pleno do Parlamento, a través da presentación dunha pregunta ao goberno galego.

“O impacto ambiental do parque agrávase dada a proximidade dos muíños de xeración de enerxía eólica aos núcleos habitados”, sentenciou o responsable socialista logo de constatar as consecuencias ambientais que podería provocar o futuro parque, cuxa exposición pública se publicou no DOG o pasado 19 de febreiro.

Así, incidiu, na preocupación que supón para a veciñanza de Baña “a insuficiente distancia mínima ás vivendas establece a lexislación”, xa que é só de 500 metros, cando estes “enormes muíños” teñen unha altura de máis de 200 metros, o que suporá “grandes molestias” para a veciñanza “polos ruídos ou interferencias”.

“O mundo rural está a soportar en exclusiva os custes ambientais e patrimoniais deste sector enerxético”, asegurou Seco, quen lembrou que, dende o punto de vista económico, “a terra onde vai asentado o parque de Troitomil é dun gran valor forestal e gandeiro”.

Malia isto, os bañenses afectados “non se benefician dunha maneira xusta da presencia do parque” no seu territorio, “algo que pasa tamén coas captacións de augas ou afeccións patrimoniais en Banzas”, no municipio de Negreira. Así, lamentou, estas instalacións “apenas deixan beneficios económicos a propietarios e concellos”, cando soportan os “inconvenientes” que estes provocan.

Por todo isto, Seco pediu á Consellería de Industria que “se sente” cos grupos políticos para “pactar un novo modelo eólico” que comece por actualizar un plan sectorial que hoxe en día se atopa “anticuado”.

Por último, o responsable socialista censurou a falla de diálogo con respecto a este asunto do goberno galego cando o vicepresidente de Economía, Empresa e Innovación non accedeu aínda ás peticións de reunión que solicitou o alcalde da Baña, “no mes de decembro de 2020”.

www.psdeg-psoe.com/

Martín Seco reivindica un novo modelo eólico pactado cos concellos e comunidades rurais que democratice o sector e cun novo plan sectorial

Presenta unha serie de iniciativas parlamentarias para reclamarlle ao conselleiro de Economía que reciba ao alcalde de A Baña polo proxecto de parque eólico de Troitomil.
O portavoz de Industria do Grupo Socialista, Martín Seco, vén de presentar unha serie de iniciativas parlamentarias para reclamarlle á Xunta “un novo modelo eólico pactado cos concellos e comunidades rurais, que aposte pola democratización do sector e elaborando un novo plan sectorial”.

Así o dixo logo dunha xuntanza co alcalde de A Baña, José Antonio Pereira, afectado pola instalación de muíños en Troitomil, a escasos metros das vivendas; e á que acudiu xunto ao vicevoceiro do Grupo Socialista, Pablo Arangüena.

O responsable socialista reclamoulle ao conselleiro de Economía, Empresa e Innovación e ao responsable de Enerxía e Minas que respondan das solicitudes de xuntanza do alcalde da localidade “e o reciban canto antes”. Seco alertou do impacto medioambiental deste proxecto, agravado pola proximidade dos muíños aos núcleos habitados, de apenas 500 metros para unhas instalacións de ata 200 metros.

Este novo parque, promovido pola empresa Green Capital Power nos concellos de A Baña e Negreira convirte a estas localidades nos dous concellos galegos cun maior número de parques eólicos. Os alcaldes están, dixo, “moi preocupados polos inconvenientes que xera este tipo de instalacións na calidade de vida da súa cidadanía e aos sectores primarios desta comarca por unhas instalacións que apenas deixarán beneficios económicos a propietarios e concellos”.

Os socialistas galegos reclaman unha modificación da lexislación actual, mellorando a transparencia na información e xestión dos proxectos, os instrumentos de participación e colaboración da Xunta coa cidadanía e os concellos afectados, ou o equilibro nas negociacións entre propietarios e promotores.

Reclama tamén incidir nas fórmulas de repercusión económica das instalacións en concellos e comunidades rurais e a defensa do patrimonio cultural e patrimonial do territorio, así como da calidade de vida dos veciños, modificando a distancia mínima entre muíños e vivendas.

VULNERACIÓN DA LEXISLACIÓN

O Grupo Socialista reclama un maior control destes proxectos, logo de constatar a “forma descarada que as empresas utilizan para fraccionar macroproxectos en pequenos parques eólicos para evitar superar os 50 MW”. Esta fórmula “determina que a competencia para a declaración do impacto ambiental a faga o Estado, o que pode ser unha clara vulneración da lexislación vixente”.

Pola súa banda, o alcalde da Baña amosou o seu desacordo con esta nova instalación, dado que “existe unha saturación de parques eólicos na contorna”. Ademais, censurou a proximidade desta nova infraestrutura coas vivendas, o que pode xerar “un enorme prexuízo para as veciñas e veciños da Baña”.

Alegación do proxecto do parque eólico Troitomil, nos concellos da Baña e Negreira (A Coruña)


Alegación ao Acordo do 15 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto do parque eólico Troitomil, nos concellos da Baña e Negreira (A Coruña) (expediente IN408A/ 2017/24). DOG Núm. 34, de 19 de febreiro de 2021.

Consultar documento de alegación
PARALIZACIÓN DO PROXECTO DO PARQUE EÓLICO DE TROITOMIL NO CONCELLO DA BAÑA


MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO SOCIALISTA DA BAÑA ao abeiro do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (Real decreto 2568/1986), PARA A SÚA CONSIDERACIÓN, DEBATE E POSTERIOR APROBACIÓN POLO PLENO DO CONCELLO DA BAÑA, CO FIN DE SOLICITARLLE Á XUNTA DE GALICIA, CONSELLERíA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA QUE SE PARALICE O PROXECTO DO PARQUE EÓLICO DE TROITOMIL, ATA QUE SE MODIFIQUE A ACTUAL LEXISLACIÓN REFERIDA AO SECTOR EÓLICO EN GALICIA.

A publicación no DOG, o pasado venres día 19 de febreiro, da exposición pública da documentación do parque eólico de Troitomil, promovido pola empresa Green Capital Power, fai que aumente a preocupación polo elevado número de parques eólicos, previstos no noso concello, que, de levarse a cabo todos eles, nos situarían nun dos municipios cun maior número de parques eólicos, o que fai reflexionar sobre os inconvenientes deste tipo de instalacións, as cales apenas deixarán beneficios económicos pero si inconvenientes.

Cabe destacar a forma descarada que estas empresas utilizan para fraccionar en pequenos parques eólicos, os que constitúen ao final unha única explotación, pero que se tramitan como subproxectos separados para evitar superar os 50MW, que determinan que a competencia para a declaración do impacto ambiental a faga o Estado. Trátase dunha clara vulneración da lexislación vixente.

O impacto medioambiental deste parque eólico de Troitomil agrávase dada a proximidade das distintas torres eólicas aos núcleos habitados. É de especial preocupación a distancia que a lexislación establece (500m), que fai que estes enormes muíños (máis de 200m) estean practicamente enriba das casas, o que provocará grandes molestias polos ruídos, interferencias (TV, radio, telefonía móbil).

Por outra banda, o mundo rural está a soportar en exclusiva os custos ambientais deste sector enerxético e dende o punto de vista económico, a terra onde vai asentado o parque é dun gran valor forestal e gandeiro e os bañenses afectados non se benefician dunha maneira xusta da presenza deste parque nos seus territorios.

E preocupante que os propietarios dos terreos directamente afectados reciban unha compensación insuficiente, mentres que o resto da veciñanza que soporta os inconvenientes ambientais non perciban ningún tipo de beneficio económico.

Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello da Baña, somete a votación a seguinte MOCIÓN para ser aprobada en Pleno:

- Que a Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Vivenda paralice este proxecto ata que se modifique a actual lexislación referida ao sector eólico en Galicia, xa que a enerxía eólica debe ser fomentada sen atentar contra os intereses socioeconómico e ambientais do noso rural.Moción sobre a atención a mulleres con endometriose e divulgación da doenza no Concello da Baña


MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO SOCIALISTA EN APOIO DE querENDO AO ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97 DO REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES LOCAIS (REAL DECRETO 2568/1986), SOBRE A ATENCIÓN A MULLERES CON ENDOMETRIOSE E DIVULGACIÓN DA DOENZA, PARA O SEU DEBATE E POSTERIOR APROBACIÓN POLO PLENO DO CONCELLO DA BAÑA.
MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO SOCIALISTA AO ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97 DO REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES LOCAIS (REAL DECRETO 2568 / 1986), PARA A CONXELACIÓN DOS PREZOS DO RECIBO DO LIXO PARA O ANO 2021, PARA A SÚA CONSIDERACIÓN, DEBATE E POSTERIOR APROBACIÓN POLO PLENO DO CONCELLO DA BAÑA


O concello da Baña o pasado ano trasladoulle á veciñanza a bonificación do canon de Sogama (rebaixa do 5% no recibo do lixo dende o ano  2019) e dado que no ano 2019 o recibo xa lle fora pasado á veciñanza, decidiuse na sesión plenaria aplicar o 10% durante o ano 2020.

O Concello da Baña debe actualizar de novo o recibo do lixo para o ano 2021, o que supón un aumento do 5%.

Do mesmo xeito debe realizarse a actualización do IPC, que este ano é -0,4, polo que a suba total do recibo do lixo, sería dun 4,6% para o ano 2021.

No actual contexto de crise económica que estamos a sufrir a consecuencia da actual pandemia provocada pola covid-19, consideramos que sería necesaria a conxelación do recibo do lixo, e así, contribuír a manter a economía da veciñanza do noso concello.

Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello da Baña, somete a votación a seguinte ACORDO para ser aprobado no Pleno:

Manter os mesmos prezos para o ano 2021 que no ano 2020 para as taxas do lixo, co fin de que a veciñanza do noso Concello, nesta situación de crise económica, producida pola covid-19, non soporte un incremento nas novas taxas, e así contribuír coa veciñanza nestes momentos difíciles.

A Baña, 21 de outubro de 2020

 O Alcalde do Concello da Baña

José Antonio Pereira Gil

 

Á mesa do Parlamento de Galicia. Ausencias da pediatra do Centro de Saúde da Baña


Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª.

A atención ás comarcas rurais e a loita contra o seu despoboamento pasa polo mantemento e consolidación dos servizos básicos, e en maior medida en zonas nas que existe un problema  demográfico. A atención sanitaria é un deles.

O Servizo de Pediatría do Centro de Saúde da Baña dá atención a 238 nenos e nenas de entre 0 e 14 anos (datos do INE de 2019) unicamente os martes e xoves de cada semana. Este servizo leva tempo atopándose con problemas de bido a que as vacacións ou días libres da facultativa non son substituídas. 

Neste último período vacacional a solución que deron dende a Xunta de Galicia foi desviar os menores de 3 anos ao centro de saúde de Negreira, mentres que os maiores desa idade era n atendidos polo médico de cabeceira, no que é claramente unha disfunción do servizo xa que non é ese o profesional que debía atendelos.

Ese servizo de pediatría está compartido co concello de Mazaricos (a 18 km), que atende os luns, mércores e venres, ex istindo aí tamén outra disfuncion xa que o máis lóxico sería facelo con Negreira (7 km), non só por proximidade senón porque se atopa xa na ruta cara ao hospital de referencia, o Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela , no caso de ter q ue acudir a este por unha urxencia.

Por outra banda, dende hai un tempo nese mesmo c entro de s aúde o servizo de matrona ampliouse aos sábados, reducíndose así o horario de atención da matrona durante a semana. Este cambio organizativo, non demandado pola poboación d a Baña, obriga a manter o centro aberto na mañá dos sábados, co conseguinte incremento de custes de limpeza e su b ministros que ten que asumir o Concello. As usuarias dese servizo manteñen que prefiren asistir entre semana e por iso solicitan que se volva aos horarios anteriores de luns a venres.

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Como se vai garantir a axeitada cobertura pediátrica na Baña?

2ª) Vai o Sergas cubrir as ausencias da pediatra do Centro de Saúde da Baña?
3ª) Pensa aceptar a petición da veciñanza de compartir o pediatra co centro de saúde de Negreira en vez de co de Mazaricos?
4ª) Ten previsto o Sergas recuperar a atención de luns a venres durante toda a mañá do servizo de matrona do Centro de Saúde da Baña?


𝐓𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐚 𝐗𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐥𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐫á𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐮𝐫𝐱𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞ó𝐧𝐬 𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐟ó𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐀𝐂 𝟓𝟒𝟔 𝐩𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐫𝐨𝐪𝐮𝐢𝐚𝐬 𝐝 𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐚𝐥𝐚, 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐨𝐞𝐬𝐭𝐞, 𝐝𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝 𝐚 𝐁𝐚ñ𝐚?

 Á 𝗺𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗼 𝗣𝗮𝗿𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗚𝗮𝗹𝗶𝗰𝗶𝗮

Noa Díaz Varela, Patricia Otero Rodríguez e Paloma Castro Rey , deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª.
A estrada de titularidade autonómica AC 546 é a principal vía de comunicación entre Santiago e a Costa da Morte, unha vía de comunicación que é transitada cada ano por máis de millón e medio de vehículos.
A citada estrada divide á metade as parroquias da Barcala, Ordoeste e Corneira, todas elas pertencentes ao concello d a Baña, razón pola que diariamente esa veciñanza, moita de alta idade, ten que cruzar o viario, coa perigosidade que supón ao non existir ningún paso de peóns.
Ao longo dos últimos anos producíronse nese viario varios accidentes graves, con atropelos de veciños, nalgún caso con consecuencia de morte. Non en van, foi incluído pola Dirección Xeral de Tráfico no mapa nacional de tramos máis perigosos.
Os habitantes destas parroquias recolleron sinaturas no ano 2016 demandando unha regulación semafórica, acompañada de paso de peóns, desta estrada de titularidade autonómica para protexerse durante a realización das actividades diarias que os obrigan a cruzar a vía.
Tamén a comezos de 2018 este grupo parlamentario rexistrou unhas iniciativas sumándonos ás reclamacións dos veciños e veciñas sen que o problema estea hoxe solucionado.
Por todo o exposto, as deputadas que asinan preguntan:
𝐓𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐚 𝐗𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐥𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐫á𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐮𝐫𝐱𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞ó𝐧𝐬 𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐟ó𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐀𝐂 𝟓𝟒𝟔 𝐩𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐫𝐨𝐪𝐮𝐢𝐚𝐬 𝐝 𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐚𝐥𝐚, 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐨𝐞𝐬𝐭𝐞, 𝐝𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝 𝐚 𝐁𝐚ñ𝐚?