ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Puntos de acceso wifi gratuítos nos espazos públicos.
A Comisión Europea acaba de poñer en marcha o portal web da iniciativa “Wifi para Europa”, a través do cal  ofrécense axudas por un total de 15.000 euros, para que os concellos instalen puntos de acceso wifi gratuítos nos espazos públicos.

Tendo en conta as características do noso Concello, consideramos que pode ser unha boa oportunidade para instalar puntos de acceso wifi nos edificios municipais, locais sociais das distintas parroquias, e espazos públicos (pavillóns deportivos, prazas, áreas recreativas, etc).

Sen dúbida ter wifi gratuíto nestes espazos, axudaría a dinamizar o día a día dos nosos veciños, xa que é unha das demandas máis solicitadas por moitos dos residentes da Baña, é por isto que.

SOLICITAMOS:

Que dende o Concello de A Baña se faga todo o posible para concorrer a estas axudas, co fin de instalar WIFI nos edificios municipais, locais sociais e distintos espazos públicos.

Datos do mes de marzo do 2018 do Concello de A Baña.


Segundo os datos publicados polo SEPE no mes de marzo o número de parados baixou en 8 persoas. Das 8 persoas que saíron da lista do paro na Baña descendeu en 4 homes e 4 mulleres.
O numero total de parados é de 217, dos cales 115 son homes e 102 mulleres.

As persoas maiores de 45 anos con 135 parados son o grupo de idade mais afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 80 parados, o grupo menos numeroso son os menores de 25 anos con 2 parados.
Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior numero de parados existe no municipio con 127 persoas, seguido da construción con 40 parados, a industria con 27 parados, a agricultura con 14 parados e por ultimo as persoas sen emprego anterior con 9 parados.Gráfico elaborado por www.foro-ciudad.com

Apoio incondicional do Grupo Municipal Socialista do Concello da Baña ao IES Xulián MagariñosO pleno municipal da Baña aprobou por unanimidade que se potencie a oferta educativa do IES Xulián Magariños de Negreira, coa incorporación do ciclo medio de Atención a persoas con dependencia. Secunda así o apoio á proposta que tamén acordaron o Concello de Negreira e outras entidades. O director do instituto, Adelino Pouse, considera que hai demanda suficiente para empezar con 30 prazas en setembro.


CRÓNICA DO PLENO ORDINARIO DO 28 DE MARZO DE 2018FOTO: Xosé Manuel Lema Mouzo
Como de costume o pleno comeza as 14:00 horas, sendo o primeiro punto “Aprobación, se procede da acta da sesión anterior” a cal tras unhas pequenas aclaracións en canto a redacción se refire, apróbase por maioría.

No segundo punto o Alcalde da por informada a corporación dos decretos emitidos dende o último pleno.

O terceiro punto “ Solicitude de apoio á ampliación da oferta educativa no IES Xulián Magariños , presentada polo seu Directo en nome da Comunidade Escolar”, foi apoiada pola totalidade da corporación. O noso portavoz ratificou como moi boa a iniciativa do centro, xa que é un ciclo con moita saída laboral. E puxo como exemplo o Concello de A Baña como demandante destes futuros profesionais.

No apartado de control, a moción presentada polo grupo Socialista “MOCIÓN PARA INSTAR Ó CONCELLO DE A BAÑA, A SOLICITAR Á SOCIEDADE ESTATAL DE CORREOS E TELÉGRAFOS S.A. - COMISIÓN NACIONAL DO SECTOR POSTAL E MINISTERIO DE FOMENTO, A AMPLIACIÓN DO HORARIO DA OFICINA DE CORREOS, QUE DA SERVIZO, Á VECIÑANZA DA BAÑA”, foi aprobada por unanimidade.


Da mesmo forma foi aprobada a moción do grupo mixto, a que se engadiu  una emenda aportada polo PP, e unha  terceira moción, presentada no Concello a favor da igualdade salarial entre os distintos corpos de seguridade  do Estado, aprobada sen apoio do grupo mixto.

Estas foron as preguntas e propostas presentadas  polo Grupo Municipal Socialista neste pleno ordinario CONSULTAR PREGUNTAS E PROPOSTAS

Nova moción presentada polo Grupo Municipal Socialista: AMPLIACIÓN DO HORARIO DA OFICINA DE CORREOS.MOCIÓN PARA INSTAR Ó CONCELLO DE A BAÑA, A SOLICITAR Á SOCIEDADE ESTATAL DE CORREOS E TELÉGRAFOS S.A. - COMISIÓN NACIONAL DO SECTOR POSTAL E MINISTERIO DE FOMENTO, A AMPLIACIÓN DO HORARIO DA OFICINA DE CORREOS, QUE DA SERVIZO, Á VECIÑANZA DA BAÑA.

No Concello da Baña hai unha oficina de Correos para servizo dos veciños, o que a primeira vista parece suficiente. O problema aparece cando o horario de atención ós usuarios vese reducido a tan so unha hora ó día de  luns a venres, de 9 a 10  da mañá, e os sábados e festivos sen servizo.

A rutina da vida do noso Concello, onde a maioría dos veciños  dedícase á agricultura e gandería, fai que moitos non estean nas súas  casas a hora en que pasa o carteiro, polo que a entrega de documentos certificados teñen que ser recollidos na correspondente oficina. O horario tan reducido, dificulta ós veciños o poder acceder a dito servizo. A recollida de certificados e demais documentos é toda unha odisea. E en canto á realización de xestión tales como xiros, certificacións ou paquetería, a maioría dos veciños optan en moitos casos por desprazarse os concellos limítrofes, polo escaso servizo que ofrece a oficina da Baña. O que de novo fai que os nosos veciños e veciñas descapitalicen  A Baña en favor de Negreira ou Santa Comba. 

O Concello de A Baña non pode manterse indiferente ante esta carencia na prestación adecuada deste servizo básico de comunicación. 

Si queremos ter un Concello vivo, temos que dotalo de servizos e mellorar os que temos, e por iso que solicitamos o apoio de toda a corporación co fin de reclamar ás administracións responsables deste servizo público, a súa mellora en canto o horario se refire co fin de dar un mellor servizo os veciños e veciñas da Baña.


Ofina de Correos de A Baña - Horario de  atención ó público: 9.00 -10.00 horas de luns a venres.

A Baña é un Concello paralizado cunha actividade económica estancada.


📈 Datos de Febreiro do 2018 para o Municipio da Baña.

Segundo os datos publicados polo  SEPE no mes de Febreiro o número de parados non variou.

📉 O número total de parados é de 225, dos cales 119 son homes e 106 mulleres.

📊As persoas maiores de 45 anos con 135 parados son o grupo de idade mais afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 85 parados, o grupo menos numeroso son os menores de 25 anos con 5 parados.

✍️ Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior número de parados existe no municipio con 133 persoas, seguido da construción con 40 parados, a industria con 27 parados, a agricultura con 15 parados e por último as persoas sen emprego anterior con 10 parados.

#ABañaEnCifras 👉 A BAÑA EN CIFRAS, TODOS OS DATOSInformación demográfica do Concello de A Baña


Fonte: IGE - Gráfica creada por socialistasdeabaña.gal

Segundo os datos publicados polo Instituto Galego de Estatística (IGE) o número de habitantes na Baña é de 3.541, 104 habitantes menos que no ano 2016.


Habitantes e lugar de nacemento:
Segundo os datos publicados polo IGE procedentes do padrón municipal de 2017 o 73.79% (2.613) dos habitantes empadroados no Municipio da Baña naceron no devandito municipio, o 21.21% emigraron á Baña desde diferentes lugares de España, o 18.61% (659) desde outros municipios da provincia da Coruña, o 1.04% (37) desde outras provincias da comunidade de Galicia, o 1.55% (55) desde outras comunidades autónomas e o 5.00% (177) emigraron á Baña desde outros países.

A evolución da estrutura da poboación no municipio da Baña se o comparamos con 2016 observamos: 104 habitantes menos.

Diminúen (-93) os habitantes nados na Baña, pasando do 74.24% ao 73.79%.
Aumentan (7) os habitantes nados na provincia da Coruña, pasando do 17.89% ao 18.61%.
Diminúen (-2) os habitantes nados na a comunidade de Galicia, pasando do 1.07% ao 1.04%.
Diminúen (-7) os habitantes nados no resto de España, pasando do 1.70% ao 1.55%.
Diminúen (-9) os habitantes nados noutros  paises, pasando do 5.10% ao 5.00%.

e se o comparamos con 1996 ata 2017:

Diminúen (-2.119) os habitantes nados na Baña, pasando do 81.10% ao 73.79%.
Diminúen (-331) os habitantes nados na provincia da Coruña, pasando do 16.97% ao 18.61%.
Diminúen (-24) os habitantes nados na a comunidade de Galicia, pasando do 1.05% ao 1.04%.
Aumentan (4) os habitantes nados no resto de España, pasando do 0.87% ao 1.55%.
Aumentan (176) os habitantes nados noutros países, pasando do 0.02% ao 5.00%.

Na estatística do padrón os habitantes empadroados na Baña que naceron noutros países ascenden a 177:
109 habitantes, 54 homes e 55 mulleres nacidos en Europa.
49 habitantes, 25 homes e 24 mulleres nacidos en América.
19 habitantes, 12 homes e 7 mulleres nacidos en África.

Veciños residentes no estranxeiro con municipio de orixe na Baña:
Segundo os datos publicados polo IGE, no CERA (Censo Electoral de españois residentes no estranxeiro), ao 1 de Xaneiro de 2018 os españois que residen habitualmente no estranxeiro ou trasladaron ao estranxeiro a súa residencia habitual maiores de 18 anos eran 1643 persoas con municipio de orixe na Baña.


Fonte: INE - Gráfica creada por foro-ciudadad.com

FALLO XUDICIAL: MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM NA RÚA CAMIÑO DE MONELOS


O Concello da Baña ten a obriga de acatala, para o que é preciso levar a cabo a modificación do PXOM, de acordo co procedemento establecido na lexislación urbanística autonómica vixente, segundo a cal ,a figura da Modificación Puntual é a adecuada para dar cumprimento ó fallo xudicial. 
O obxecto da presente modificación puntual é a modificación do límite do solo urbano e das  aliñacións na rúa Camiño de Monelos, localizada no núcleo de San Vicente.  

En sesión extraordinaria realizada o día 26 de xuño de 2003, o Pleno da Corporación Municipal  aprobou  definitivamente  o  Plan  Xeral  de  Ordenación  municipal  do  Concello  da  Baña  (BOP  nº163, 17/07/2003, e corrección de erros BOP nº 176, 02/08/2003).

Contra  dita aprobación  foi  presentado  un  recurso ante a Sala  do Contencioso‐administrativo  do  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia  por  Dª  María  del  Carmen  Mallón  Fins  (procedemento ordinario 4933/2003). Con data do 18 de outubro de 2007, a Sección Segunda  da citada Sala emitiu resolución pola que se estima o recurso interposto, e se anula en parte o  acordo de aprobación definitiva do PXOM, nos exclusivos estremos, e nos termos indicados no  Fundamento de Dereito Quinto da sentenza, é dicir, redución do ámbito de solo urbano na rúa  Camiño  de  Monelos  ata  os  límites  previstos  nas  Normas  Subsidiarias  Municipais  previas  á  aprobación do PXOM, e fixación de aliñacións equidistantes ó eixe do citado camiño.

Contra  dita  sentenza  foi  presentado  recurso  de  casación  (nº  616/2008)  ante  a  Sala  do  Contencioso‐administrativo do Tribunal Supremo; no obstante, con data do 27 de xaneiro de  2012, a Sala Terceira (Sección Quinta) do citado tribunal emitiu fallo desestimatorio.

Unha  vez  establecida  a  firmeza  da  sentenza  devandita,  o  Concello  da  Baña  ten  a  obriga  de  acatala,  para  o  que  é  preciso  levar  a  cabo  a  modificación  do  PXOM,  de  acordo  co  procedemento  establecido  na  lexislación  urbanística  autonómica  vixente,  segundo  a  cal,  a  figura da Modificación Puntual é a adecuada para dar cumprimento ó fallo xudicial. 

En consecuencia, o obxecto da presente Modificación Puntual é dar cumprimento á sentenza  838/2007 da Sección Segunda da Sala do Contencioso‐administrativo do Tribunal Superior de  Xustiza de Galicia (en diante, TSXG), nos seus fundamentos de dereito. O paro sobe un 0.90 % durante XANEIRO de 2018 na Baña


Segundo os datos publicados polo SEPE no mes de xaneiro o número de parados subiu en 2 persoas. Das 2 persoas novas a lista do paro na Baña descendeu en 4 homes e aumentou en 6 mulleres.
O número total de parados é de 225, dos cales 119 son homes e 106 mulleres.
As persoas maiores de 45 anos con 136 parados son o grupo de idade máis afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 82 parados, o grupo menos numeroso é o dos menores de 25 anos con 7 parados.
Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior número de parados existe no municipio con 135 persoas, seguido da construción con 41 parados, a industria con 25 parados, a agricultura con 15 parados e por último as persoas sen emprego anterior con 9 parados.

Datos de xaneiro do 2018 para o Municipio da Baña.

Nova charla informativa organizada pola Agrupación Socialista de A Baña Seguindo coa rolda de charlas informativas, que ao longo destes anos levamos organizando desde a nosa agrupación, tócalle a quenda á Lei de Montes e á Lei de Prevención de Incendios de Galicia.
 Terá lugar o venres 16 de febreiro na Casa da Cultura da Baña ás nove da noite.
 Venres, 16 de febreiro de 2018
 21:00 horas
 Casa da Cultura en San Vicente
 Lei de Montes e Lei de prevención de Incendios de Galicia