ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Resumo do pleno ordinario do dia 30 dexullo de 2018 no Concello de A BañaComeza o pleno as 14 horas, co primeiro punto do orden do dia, onde o Alcalde da por informada á corporación municipal, dos decretos emitidos dende o anterior pleno.

No segundo punto, aprobación do proxecto de subministración e colocación de colectores RSU e vidro, o noso portavoz Jose A. Pereira, recordou ó Sr. Alcalde que no pleno do 17 de agosto de 2015, e no do 29 de novembro de 2017, este grupo solicitou a colocación de iglús para o vidro en puntos como Liñares, Señor, Emes, etc, e solicita teñan prioridade estes puntos á hora de colocar os novos depósitos.  O punto é aprobado cos votos a favor do PP e do grupo Socialista.

O terceiro punto do orden do día, aprobación proxecto Humanización Adro de Marcelle, tras as explicación do Sr. Alcalde xustificado o gasto do proxecto  de 76.848 €, o portavoz do grupo socialista da Baña comenta:

 “Unha vez mais o Concello vai investir cartos dos todos os veciños nunhas instalacións que non son propiedade do Concello da Baña.
Repítese a situación de fai uns meses, cando se destinaron, do mesmo xeito, cartos para o adro da igrexa de Fiopáns, e xa advertimos, que había cousas mais necesarias no Concello, como o subministro de auga nas  15 parroquias, xa que carecen de traída pública ou o saneamentos, do que lle recordamos que carecemos en 13 das 15 parroquias, e nas outras 2 non está completo. Seguimos sen unha residencia para maiores, ou un centro de día municipal verdadeiras necesidades no noso Concello, mentres vostede inviste 235.000€ en restaurar bens que non son de titularidade municipal.
Non compartimos esta xestión e por tanto, o noso grupo vai absterse  na aprobación desta obra.”
O punto é aprobado cos votos a favor do PP e as abstencións do grupo mixto e do PSdeG.

O cuarto punto, aprobación do proxecto P.V.P. entre Vilar da Torre e Paramos, o noso portavoz, na súa quenda de palabra, xustifica a abstención xa que “entendemos que é unha obra que unha vez rematada  será de interese para os veciños, pero non apoiamos que se pretende aprobar un proxecto de máis de medio millón de euros, sen contar cos veciños (asociacións de veciños de Laña e Cabanas) e cos concelleiros da oposición a hora de facer o proxecto.
Nin sequera o Concello conta co financiamento para realizar a obra, polo que isto sona mais ben a anuncio electoralista que a outra cousa”
O proxecto é aprobado cos votos a favor do PP e as abstencións do grupo mixto e do PSdeG.

O punto quinto, expedientes modificacións de créditos, onde se acorda a modificación dos créditos 1/2018 (Convenio coa Deputación para a humanización do Adro de Santa Cristina  de Marcelle A Baña)  e 2/2018 (convenio coa Xunta De Galicia para a mellora da eficiencia enerxética nos alumeados públicos da Ermida  e Ser). Créditos extraordinarios, financiado con remanente para gastos xerais. O punto foi aprobado cos votos favorables de toda a incorporación.

O punto sexto, o Alcalde informou do trámite aberto do expediente para elixir Xuíz de Paz. Tamén comentou os datos das medicións de gas radon que se realizaron en distintas instalación municipais, cuns resultados dentro da normalidade, agás nun despacho do concello onde se vai repetir a proba. Do mesmo xeito, confirmou os resultados dos distintos organismos consultados para o cambio de actividade da casa reitoral de Monte, resultados que confirman a posibilidade do cambio de actividade sen prexuízo para o Concello, pasando de vivenda socio-comunitaria a un fogar de atención a nenos con trastornos intelectuais, xestionado pola asociación Anxiños.
No apartado de control (mocións), o noso voceiro defendeu a presentada o día 23 do presente mes, na que solicitamos se tomaran os seguintes acordos plenarios.
 1-        Que dende a concellería de Servizos Sociais, en conxunto coa de Educación, se faga unha campaña de sinalización con pictogramas, nos distintos edificios públicos(Concello, locais sociais, centro cívico, biblioteca, colexios, centro médico, polideportivas etc)
2-        Que dende o Concello se lle faciliten pictogramas identificando a actividade que desenvolven os locais comerciais do Concello, para que sexan colocados nas portas dos mesmos.
3-        Que na revista anual se faga mención a dita campaña co fin de que toda a veciñanza participe  activamente nesta iniciativa . 

A moción foi aprobada pola totalidade da corporación.

En canto a moción proposta  polo grupo mixto,  o noso portavoz presentoulle unha emenda para recoller na mesma o rexeitamento  o  proxecto da empresa Toysal que pretende abrir unha planta de reciclaxe de lodos, puríns, esterco e restos de animais non aptos para consumo, nos terreos da antiga canteira de  Casalonga no Concello de Teo, que afectará os 40.000 veciños, os peregrinos ó paso pola última etapa no Camiño Portugués, e nun futuro a medio prazo podería afectar dende Santiago ata a ría de Arousa, dado que a produción da planta influirá nos acuíferos que desembocan na mesma.
O partido popular a súa vez, presentou tamén unha emenda á mesma moción polo que se decidiu refundir todo na mesma moción.

En canto ós rogos e preguntas, despois da aclararlle ó Sr. Alcalde que esperamos máis feitos e menos letanía, propuxemos as seguintes cuestións: CONSULTAR AQUÍ

MOCIÓN PARA INSTAR Ó CONCELLO DE A BAÑA A REALIZAR UNHA CAMPAÑA DE SINALIZACIÓN CON PICTOGRAMAS EN EDIFICIOS E INSTALACIÓNS PÚBLICAS.
Como todos sabemos, un pictograma é un signo claro e esquemático que representa un obxecto real, figura ou concepto. Sintetiza unha mensaxe
que pode sinalar ou informar excedendo a barreira da linguaxe verbal.
Para a xente con necesidades educativas especiais e afectacións da linguaxe, resultan un apoio esencial, que facilita a comprensión do “seu mundo” e das mensaxes do seu entorno.
Os pictogramas son perceptibles, simples e permanentes. Estas
características son de gran axuda para calquera, posto que todas as persoas necesitamos claves que nos permitan entender o mundo e ordenalo na nosa mente. Pero son especialmente útiles para a xente con dificultades de atención, memoria, linguaxe, patoloxías e trastornos de base, orgánica e ou psicolóxica.
Os pictogramas poden ser una ferramenta máis na intervención do Alzheimer, sendo un apoio visual importante tanto para o uso dos obxectos, como para a orientación espacial.

Tampouco debemos esquecer que estes símbolos son moi útiles para a xente maior, e para as persoas migradas de países con distintas falas, que en moitos casos teñen serias dificultades para comunicarse.

Con esta moción queremos dar resposta global a comunicación e á accesibilidade cognitiva en tódolos ámbitos (información, sinalización, trámites etc), e así conseguir que A Baña sexa un Concello onde todos e todas nos sintamos a gusto, independentemente das nosas capacidades
de comunicación.

É por isto que solicitamos se tomen os seguintes acordos plenarios para dar luz verde a esta moción.

1- Que dende a concellería de Servizos Sociais, en conxunto coa de Educación, se faga unha campaña de sinalización con pictogramas, nos distintos edificios públicos (Concello, locais sociais, centro cívico, biblioteca, colexios, centro médico, polideportivas, etc)
2- Que dende o Concello se lle faciliten pictogramas identificando a actividade que desenvolven os locais comerciais do Concello, para que sexan colocados nas portas dos mesmos.
3- Que na revista anual se faga mención a dita campaña co fin de que toda a veciñanza participe activamente nesta iniciativa .

A Baña, a 23 de xullo do 2018

#FelizDíaDeGalicia @psdeg_abana
¿Qué dicen los rumorosos en la costa verdescente al rayo transparente de la plácida luz de la luna? ¿Qué dicen las altas copas de la oscura pinocha arpada con su bien compasado y monótono cimbrear? De tu verdor ceñido y de los benignos astros, confin de los verdes castros y tierra valerosa. Nunca te olvides de la injuria y el rudo encono; despierta de tu sueño, hogar de Breogán. Los buenos y generosos nuestra voz entienden, y con arrobo atienden nuestro ronco sonido, pero sólo los ignorantes, los fieros y duros, imbéciles y oscuros no nos entienden, no. Ya ha llegado el momento de aquellos antiguos bardos, que a vuestras ilusiones cumplido fin darán: pues, donde quiere, gigante, nuestra voz pregona la redención de la buena nación de Breogán.

Derroche de cartos públicos no Concello de A Baña


👉 Na parroquia de San Xoán da Riba investíronse parte dos máis de 76.000 euros que a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) destinou ao Concello de A Baña para a mellora de camiños municipais.


🗣️ A catro meses de rematar ditas obras este é o resultado da inversión: unha pista á que non se lle abren cunetas pola que corre a auga ás súas anchas e que en breve terá que ser novamente arranxada. 😤😤😤
Este é outro exemplo de como se inverten os cartos de todos os veciños eveciñas e de como se fan as obras neste Concello. Unha total falta de previsión e de planificación que sistematicamente se repite no resto das parroquias. Pistas que se arranxan unha e outra vez durante anos. 💸💸💸
Unha vez máis pediremos explicacións ó Sr. Alcalde e Concelleiro de obras, levando este tema ó vindeiro pleno municipal.Resumo do pleno ordinario do dia 30 de maio de 2018Comeza o pleno as 14:00 horas, xustificando o Alcalde a ausencia do concelleiro Manuel Tourís (PP)  e sendo aprobada por unanimidade a acta da sesión anterior,
O segundo e o terceiro punto do orden do día, dar conta das resolucións do Alcalde, e dar conta da aprobación da liquidación do Orzamento 2017, o Alcalde da por informada a corporación, e convoca para o dia 20 unha comisión informativa de Contas, Patrimonio e Persoal para tratar o Ditamen de Conta Xeral do Orzamento de 2017.

En canto as mocións, o noso voceiro defendeu a presentada o día 18 do presente mes, na que solicitamos se tomaran os seguintes acordos plenarios.

1-        Proceder xa, a limpeza por parte do Concello, das franxas de seguridade das fincas nas distintas parroquias,  que a día de hoxe están denunciadas no Concello. (Xa que hai varias fincas que levan denunciadas por incumprimento na limpeza da biomasa, máis de dous anos, e o Concello aínda non actuou)

2-        Facer un estudo por parroquias, das fincas  que incumpren, para saber a situación real a día  de hoxe sobre o número de leiras afectadas

3-        Elaborar  un plan de limpeza, para  avaliar si o Concello ten capacidade de executar os traballos, e proceder a realizalos
A moción foi aprobada coa abstención de CxG, que coa súa demagoxia habitual discrepou sobre a mesma.

A moción presentada polo grupo mixto foi aprobada por unanimidade, e estes son os rogos e preguntas presentadas polo noso partido:

PREGUNTAS PRESENTADAS NO PLENO ORDINARIO DO DÍA 30 DE MAIO DO 2018

Resposta ás preguntas formuladas polo PSOE no Pleno ordinario con data do 28 de marzo de 2018.


1-Señor Alcalde, acaban de entregarnos as actas das xuntas de goberno. Imos para 3 anos desta lexislatura, e levamos 3 anos solicitando que se nos entreguen as  copias das actas das Comisións de Goberno en data. O ano pasado recorremos a Valedora do Pobo e foi a forma de que no las entregaran. Seguimos nas mesmas. Escusas tras escusas, levabamos dende outubro do ano pasado,  sen ter acceso os acordos que en ditas  comisións se toman, o que vulnera o noso dereito como oposición de control e fiscalización.
É por isto que xa tíñamos preparado un recurso contencioso administrativo, para entregar no correspondente xulgado. E esperamos que a situación no se volva a repetir.
Sobre este punto que facedes, creo que a situación está aclarada e en vías de axilizar.

2- Dous anos levamos esperando  nos, e as veciñas do Outeiro en Marcelle por unha solución  a problemática da cuneta entre a estrada e o muro particular destas veciñas. Señor Alcalde, diga si van solucionar o problema ou polo contrario si vai a quedar tal como esta.  
As veciñas de Outeiro (Marcelle) xa estiveron varias veces reunidas co técnico municipal e co alcalde. A mediados do mes de abril e aprincipios de maio volverérmonos a xuntar para deixar aclarada a vía de solución técnica que desde o Concello se trasladaba. Falta a aceptación para poñer punto final a esa “pequena” problemática.

3-Solicitamos se faga unha limpeza no camiño de S. Roque o paso da Ponte Vella en  Marcelle, xa que a acumulación de barro no asfaltado fai moi perigoso o paso.
Déronselle as instrucións á Brigada de Obras para que limpe así como para que rocen o camiño.

4-Na parroquia de Corneira, o final do Vilariño, co fin de pasar a maquinaria para facer a concentración parcelaria, a empresa que realiza ditos traballos abriu o denominado camiño do Feal.
Solicitamos que o remate do paso da maquinaria se coloquen uns tubos na marxe esquerda e se pise  o camiño con zahorra.
Tamén solicitamos que se amañe o paso  do rego no camiño do Areallo, as agras de Marcelle, que está afundindo o levar a auga parte do recheo.
Sabemos dos traballos que está a realizar SEAGA coa concentración... continúa lendo

O número de Afiliados á Seguridade Social baixa un 0.54 % durante abril de 2018 no Concello da Baña


Datos de afiliados de abril do 2018 para o Concello da Baña


Elaboracion: Foro-ciudad.com  Fuente: Seguridad Social

Os socialistas da Baña esiximos que o Concello de A Baña garanta a seguridade das vivendas afectadas


MOCIÓN PARA INSTAR Ó  CONCELLO DE A BAÑA, A EXECUTAR OS TRABALLOS DE LIMPEZA DAS FRANXAS DE SEGURIDADE PRÓXIMAS AS VIVENDAS, CO FIN DE MINIMIZAR OS RISCOS  DO LUME.

Como todos sabemos o vindeiro 31 de maio será o Concello o que teña que impoñer o cumprimento forzoso da xestión da biomasa vexetal e avaliar o cumprimento ou non dos veciños en canto a limpeza da zoa de seguridade, na  que en liñas xerais non pode haber nin maleza nin árbores a menos de 15 metros das casas. Entre 15 e 30 metros so pode haber frondosas caducifolias, sempre que estas estean separadas entre si 7 metros, mentres que as especies de combustión rápida ( pinos, eucaliptos e acacias) tan so están autorizadas a unha distancia mínima de 50 metros.

Por regra xeral os propietario dos terreos que incumpran a normativa teñen 15 días tras recibir a notificación para limpar os terreos, e en caso de incumprimento, o Concello ten a potestade de executar el mesmo os traballos e repercutir os custos o propietario.

O abandono dos terreos de cultivo e a falta de control por parte do Concello na reforestación con especies  denominadas de rápida combustión, fai que a  Baña teña varias  vivendas en risco de lume por non estar limpas dita franxa de seguridade.

A día de hoxe, temos constancia de que varios veciños de distintas parroquias teñen feito a correspondente denuncia no Concello, de distintas leiras que incumpren a normativa en canto a limpeza da biomasa, o que fai que as súas vivendas corran perigo ante un posible lume.

É por isto que solicitamos se tomen os seguintes acordos plenarios para dar unha solución a esta situación.


1-    Proceder xa, á limpeza por parte do Concello, das franxas de seguridade das fincas nas distintas parroquias  que a día de hoxe están denunciadas no Concello.

2-    Facer un estudio por parroquias das fincas  afectadas, para saber a situación real a día de hoxe sobre o número de leiras afectadas.

3-    Elaborar  un plan de limpeza, para avaliar si o Concello ten capacidade de executar os traballos de limpeza,  e proceder  a realizalos.

¡¡¡ GRAZAS AMIG@S E COMPAÑEIR@S !!!


"Soará a tópico pero somos unha gran familia, conto cos mellores compañeiros e compañeiras de proxecto. Sempre dispoñibles, sempre sacándolle tempo ás súas cousas e as súas familias para loitar e defender un proxecto polo que apostan e no que poñen toda a súa ilusión. GRAZAS COMPAÑEIROS, GRAZAS COMPAÑEIRAS".

José Antonio Pereira Gil - Concelleiro e portavoz do Grupo Municipal Socialista do Concello de A Baña.

Datos de abril do 2018 para o Municipio da Baña.


Segundo os datos publicados polo SEPE no mes de abril o número de parados baixou en 3 persoas. Das 3 persoas que saíron da lista do paro na Baña aumentou en 3 homes e descendeu en 6 mulleres.
O número total de parados é de 214, dos cales 118 son homes e 96 mulleres.
As persoas maiores de 45 anos con 130 parados son o grupo de idade máis afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 80 parados, o grupo menos numeroso son os menores de 25 anos con 4 parados.
Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior número de parados existe no municipio con 126 persoas, seguido da construción con 39 parados, a industria con 27 parados, a agricultura con 12 parados e por último as persoas sen emprego anterior con 10 parados.