𝗔𝗚𝗢𝗥𝗔 𝗦𝗜, 𝗔𝗚𝗢𝗥𝗔 𝗢 𝗕𝗢𝗡𝗢 𝗧𝗔𝗫𝗜 𝗔𝗣𝗥𝗢́𝗕𝗔𝗦𝗘. 𝗛𝗔𝗜 𝗨𝗡 𝗔𝗡𝗢 𝗢 𝗦𝗥. 𝗖𝗔𝗥𝗗𝗘𝗦𝗢 𝗘 𝗢 𝗦𝗥. 𝗥𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗕𝗟𝗢𝗤𝗨𝗘𝗔𝗕𝗔𝗡 𝗔 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗢 𝗔𝗚𝗢𝗥𝗔 𝗦𝗔𝗘 𝗔𝗗𝗜𝗔𝗡𝗧𝗘.
Queremos deixar constancia que o bono taxi foi levado a pleno por iniciativa nosa, no mes de maio do ano pasado (2021). Que tanto PP como CxG impediron que se aprobara. 

O PP, alegaba que as bases que se presentaron eran, e digo textualmente, o que pon na acta “Fixeches unhas bases que son un TOTUM REVOLUTUM” escusa que utilizaron para votar en contra. 

CxG, como sempre, foron mais finos, e numeraron ata sete razóns polas que discrepaba coas bases presentadas por nos:

que si non se especificaba si as bases eran anuais.

que si as bases estaban en castelán.

que si faltaba a contía a conceder.

que si había unha incongruencia en determinados criterios no cálculo da capacidade económica.

que quen ia a procedera xustificar a subvención.

que os bonos eran unha arma de dobre fío.

que eran unhas bases inmaduras.

e o seu voto foi a abstención.

De novo bloqueaban outra iniciativa do Partido Socialista da Baña. 

Agora traen a este pleno unhas bases idénticas ás que nos presentamos, onde so cambia unha frase e media, do total de 7 páxinas. 

ANTES NON VALÍA, AGORA SI

Todo isto o que  demostra, é que cando nos gobernábamos, vostedes non pensaban nos beneficios dos veciños. So en poñernos trabas,  impedindo que se aprobaran as cousas. Bloquear o Concello era o seu único obxectivo.

Alégranos, que se aprobe  este Bono Taxi, porque a diferencia de vostedes, nos queremos o mellor para os veciños e imos a votar a favor.

No obstante solicitamos que no punto 7 se exclúa do órgano colexiado competente  para  a proposta de concesión, á parte política, xa que non é técnica, e pode verse tentada, a influír na concesión, por motivos políticos.


𝐌𝐎𝐍𝐁𝐔𝐒 𝐃𝐄𝐈𝐗𝐀 𝐀𝐎 𝐀𝐋𝐔𝐌𝐍𝐀𝐃𝐎 𝐃𝐀 𝐁𝐀𝐍̃𝐀 𝐒𝐄𝐍 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐙𝐎. 𝐎𝐒 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀𝐒 𝐃𝐀 𝐁𝐀𝐍̃𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐋𝐀𝐃𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐀𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐋𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐋𝐈𝐂𝐈𝐀 𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐁𝐋𝐄𝐌𝐀́𝐓𝐈𝐂𝐀 𝐂𝐎 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐄 𝐄𝐒𝐂𝐎𝐋𝐀𝐑 𝐃𝐎 𝐂𝐏𝐈 𝐒𝐀𝐍 𝐕𝐈𝐂𝐄𝐍𝐙𝐎.

Noa Díaz Varela, Noelia Otero Lago e Patricia Otero Rodríguez, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.


Hai aproximadamente un ano que a nova adxudicataria comezou a prestar o servizo de transporte interurbano de viaxeiros por estrada e escolar e son numerosas as queixas dos usuarios e usuarias de toda Galicia debido aos sucesivos incumprimentos do contrato, o que supón un grave problema para o normal desenvolvemento das xornadas vitais da cidadanía galega.


O transporte escolar é de máxima importancia para a poboación, sobre todo no ámbito rural debido ás distancias que as familias teñen que percorrer ata o centro escolar máis próximo. É por iso que a maior parte da comunidade escolar emprega este servizo público, que debera funcionar escrupulosamente non só por ser unha das maiores ferramentas de conciliación de que dispoñen senón tamén
porque os seus usuarios e usuarias son menores de idade.


Mais a realidade é que este contrato non está a funcionar como debera. Un exemplo dese mal funcionamento ocorreu no Concello de A Baña, onde o alumnado que o día 16 de maio acudía ao CPI San Vicenzo -cun total de 170 nenos e nenas escolarizados, a maior parte usuarios do transporte- quedou agardando nas paradas porque os autobuses non chegaron.


Falamos de decenas de menores que quedaron ese día sen xornada escolar porque o servizo de transporte público non chegou, pero tamén de moitas familias que ese día se viron prexudicadas nos seus traballos por ter que marchar para casa a coidar do seu fillo ou filla. As propias familias manifestan a súa inseguridade por se este incidente se volve repetir, dada a necesidade deste servizo.


A maiores, a nova concesión, cuxo contrato leva consigo unha mellora integral do servizo, mantén as mesmas condicións deficitarias de todos os vehículos, mesmo incumprindo a actual normativa, sen que a Xunta de Galicia actúe supervisando o seu estado: timbres que non funcionan, sistemas de climatización inexistentes, butacas rotas, falta de hixiene...


Por todo isto, as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:


1. Cal foi a razón de que o servizo escolar do CPI San Vicenzo de A Baña non funcionase o 16 de maio de 2022?
2. Informou a empresa concesionaria á Xunta de Galicia de que ese día non poría en marcha o servizo de transporte?
3. É consciente o Goberno galego dos prexuízos que supón para as familias que non funcione o transporte escolar?
4. Comprobou a Xunta de Galicia que o estado dos vehículos cumpren as mínimas esixencias de seguridade e hixiene?
 

O Concello da Baña adeuda 8.000 euros á Fundación de Discapacitados Psíquicos de Barcala
A Fundación de Discapacitados Psíquicos de Barcala, á que asisten 9 usuarios do Concello da Baña e 6 de Negreira, está a soportar unha situación económica delicada. 

O Concello da Baña, que a día de hoxe ten a presidencia de dita fundación, e o Concello de Negreira, contribúen anualmente cunha achega de 8.000€ cada un, para garantir a continuidade do funcionamento do centro. Esta achega, segundo consta en acta, debe ser ingresada durante o primeiro trimestre do ano.

A día de hoxe, devandito compromiso foi respectado polo Concello de Negreira, que xa realizou o pago, pero o Concello da Baña segue sen aportar nada. 

SOLICITAMOS:

Que se faga o pago de dita achega, e se cumpra cos compromisos adquiridos con dita fundación, para que esta, poida continuar coa sua labor.


Pleno ordinario 30/03/2022 - Grupo Municipal Socialista - Rogos e preguntas


En primeiro lugar queremos manifestar  o enfado do noso grupo, e a falla de respecto pola súa parte, cara os preto de 1000 veciños os que representamos, polo atraso en contestar as nosas preguntas, con escasas 24 horas de antelación ao pleno. Tamén é inconcibible que a día de hoxe non teñamos a documentación solicitada.  Como  o listado das persoas que  recibiron o agasallo de Nadal, a  copia que xustifique o ingreso do  aval bancario da empresa que realizou traballos de corta de madeira, ou a documentación que solicitou o xulgado en relación coa comunicación que se fixo a fiscalía,  dun  posible ilícito penal sobre unha licencia  de actividade, sin mediar expediente administrativo previo. 

Eran vostedes os que viñan a rexenerar a política, pero convertéronse no duo do  “donde dije digo, digo Diego.” 

Os que ian sacar o Sr Andres da alcaldía , agora traballan o servizo del.  Xa imos entendendo como traballan o grupo de goberno. Un manda e o outro consinte.

Pero aínda así, imos seguir facendo o noso traballo de control e fiscalización. Xa buscaremos a forma de que se nos entregue a  documentación que solicitamos.

Nas breves contestacións que nos facilitaron queremos que se aclare o seguinte:

-Desde os Servizos Sociais redactaron un informe que pouco, ou nada responde á cuestión relacionada cos paquetes de Nadal entregados. Din que os paquetes foron repartidos entre 18 unidades familiares que nese momento estaban de alta no programa de reparto de alimentos. 

Cando nos o que pedimos foi: copia do informe que  xustifica a entrega de ditos paquetes. Por qué se entregan. Así como o listado das persoas que o recibiron. Xa que se lle deu dito paquete a xente que non estaba dada de alta no programa de reparto de alimentos, e pedimos esa aclaración. E volvemos a pedila.

É por iso que queremos os datos das persoas que recibiron dito paquete. E os datos das persoas que estaban no programa de reparto de alimentos. 

-Sobre o reparto dos calendarios contestan que solicitáronse os  servizos da empresa VV Xestión para  a entrega dos calendarios. 

Como foi a contratación deste servizo?. Fixeron unha licitación ou un contrato menor?.......

A cantas empresas lles solicitaron presuposto?

- No decreto da alcaldía co asunto: Solicitude de subvención á Deputación da Coruña para o mantemento do persoal técnico universitario nos servizos municipais de deporte (2022 Expte. TEDEC: 2022/A008/000012 (Subv.). Expte. TEDEC: 2022/G003/000053 (Decreto)), vostede Sr. Alcalde, declara  que o técnico nos servizos municipais de deporte, é persoal contratado con xornada laboral completa, que  pertence ao grupo laboral 2 e que posúe a titulación de licenciatura en Ciencias da actividade física e do deporte.

Indica que o obxecto da solicitude é financiar as retribucións de dito técnico durante a anualidade 2022 que corresponden a un orzamento total de 21.620,72 € para o que se solicita un importe de 15.000 euros. 

Dende o ano pasado o técnico deportivo ten unha redución de xornada polo que no decreto, o Sr alcalde esta declarando en falso, estanse falsificando datos, non se está a dicir  a realidade.

Solicitamos a aclaración deste decreto.

-Vemos nos decretos que a ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO DE REDACCIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DO P.A.I., fíxose sin  atender os principios de liberdade de aceso ás licitacións, publicidade e transparencia. Faise un contrato menor, algo que tanto criticaban cando estaban na oposición, lémbranse. Pero cunha diferencia, nos solicitabamos 3 presupostos e sempre atendendo a criterios xustificados,  facíamos a adxudicación.

Solicitaron varios presupostos?...

Vostede  utiliza o sistema PP-CXG, nin se molestan en pedir 3 ofertas. Adxudicación directa. E nin colorados se poñen.

Solicitamos copia do expediente de dita contratación.

-Despois da publicación das distintas convocatorias dos Fondos  Europeos. Solicitamos información sobre as convocatorias ás que vai optar o Concello.

-O pasado día 7 fan unha publicación ás 9:16 minutos no face municipal, para animar a  veciñanza, a asistir a feira, recordando o servizo de autobús. 

O mesmo día da feira fan dito anuncio, ás 9.16 da maña. Non pensan que sería mellor facer o anuncio como mínimo o día anterior. De novo, o igual que co anuncio do día de Rosalia, que anunciaban os manteis para os locais de hostalaría, e despois os locais nin sabían nada, nin tiñan os manteis.

Solicitamos mais seriedade e mellor organización por parte da concelleira pertinente.

-O punto de atención a infancia está quedando pequeno para as necesidades do Concello, e queremos que se valore a posibilidade de ampliar o local, ou de tratar coa consellería de educación a posibilidade de utilizar algunha das aulas do CPI para este fin.

-Con motivo da celebración da festa da filloa suspendéronse as actividades extraescolares que se realizaban no pavillón. 

Solicitamos que no sucesivo se valore a posibilidade de realizalas noutras instalacións en vez de suspendelas.

-O pasado 5 de marzo, tivo lugar no noso Concello o desfile do entroido. 

Os Carnavaleiros de Barcala son sin dúbida, uns dos grande protagonistas desta festa no noso Concello. Dende fai moitos anos esta agrupación ven facendo rir a todos os presente, sendo unha das comparsas mais esperadas polas súas coplas de crítica a sociedade. Durante mais de 20 anos veñen asistindo o noso Entroido, e por veces foron practicamente os únicos que desfilaban como comparsa.

Foi vergoñento ver como este ano se censurou a súa actuación, o non deixarlle interpretar as súas coplas, como os anos anteriores. 

Parece ser que non lles gustaba o que ian a cantar, e deciden reducir o tempo da  súa quenda, e non deixarlles cantar as coplas que tiñan preparadas. Todos os veciños alí presentes fomos testemuñas de como os Carnavaleiros intentaban cantar, mentres se  lles daba a orden de  rematar a actuación.

Eran  os últimos desfilando, o que non implicaba atraso ningún no acto. Pero aínda foi mais vergoñento cando dende o Concello se da orden á charanga de comenzar a tocar, co fin de evitar que se escoitaran as coplas.

OS DA TRANSPARENCIA PARECE SER, QUE SON MAIS DE CENSURA!!

Estes comportamentos de censura, son intolerables por parte dunha institución pública, polo que solicitamos a dimisión da concelleira  encargada da organización deste evento. 

-O Concello da baña mandou a algunhas asociacións un panfleto sin firma nin cuño, onde lles dicía que o Concello tiña un programa de axudas a asociacións para o fomento de actividades culturais ligadas ao entroido. E anunciaba a convocatoria dunha bolsa de 2000€. E que se puxeran en contacto coa concellería de  cultura para a solicitude.

Queremos saber:

. A que asociacións se lle mandou.

.Onde están publicadas as bases de dita convocatoria.

.A quen se lle deu dita subvención.

Tamén solicitamos un informe dos gastos que se inverteron no Entroido.

-Cando propuxeron as xuntas de goberno, solicitamos formar parte delas co fin de ter coñecemento dos acordos que nelas se deciden, xa que sabiamos que non nos ian facilitar en tempo as actas das mesmas. E así é. Levan feitas varias comisións de goberno e a día de hoxe non temos as actas das mesmas, polo que non podemos desenvolver a nosa labor de control e fiscalización. 

E vostedes eran os da transparencia e do diálogo. 

Solicitamos copia das actas das comisións de goberno.

-Dende o nadal, son continuos os problemas do transporte escolar dos alumnos de CPI. Atrasos nas recollidas, autocares en pésimo estado, problemas de mecánica para abrir e cerar as portas etc.

A semana pasada un destes autocares sufriu unha saída de vía, que por sorte non tivo  repercusión nos alumnos que nel viaxaban, pero de ser un accidente máis grave as consecuencias poderían ser moi dramáticas xa que o autocar, carecía de cintos de seguridade.

Solicitamos que pidan unha reunión urxente cos responsables de Monbus, na que poidamos tamén participar nos, co fin de esixir que de inmediato, dispoñan para as rutas da Baña, uns autocares en perfectas condicións e sobre todo con todas as garantías de seguridade, incluídos os  cintos  en todos os autocares.

-A semana pasada recibimos unha invitación á festa da filloa, onde non se especificaba a que estabamos invitados. É evidente que a festa da filloa estamos todos invitados.

Solicitamos que nun futuro se especifique un horario, ou algo concreto, co fin de podernos organizar. 

-Tras a realización da festa da filloa solicitamos:

Copia do convenio do Concello coa asociación da pedra da filloa.

Informe dos gastos que  asumiu o Concello neste evento.

-O pasado día 13 o Concello organizaba e colaboraba en  dous actos o mesmo día. Os dous actos solapábanse  pola maña. Moitos veciños nos transmitiron a queixa pola mala organización, o facer coincidir os dous eventos.

Solicitamos mais seriedade e mellor organización. 

-O pasado dia 22 saíu publicado no BOP o anuncio da publicación das prazas de capataz, e educadora familiar, pero non se publicaron no face do Concello ata o día 25.

Por qué se tardou 3 días en publicar?, esa é a transparencia do grupo de goberno nos procesos selectivos.

-Vemos que os camiños desfeitos polos madeireiros seguen igual, pese a que vostede afirmou que había falado coas empresas madeireiras.

Solicitamos que se faga uso dos avales e se reparen.

A día de hoxe a dirección do CPI da Baña segue sin ter confirmación oficial das melloras no edificio anunciadas por vostede, 

Teñen algún dato novo sobre o tema, ou segue todo como fai 3 meses en estudio.

-A deputación da Coruña no marco do Plan de Emprego Local  ven de publicar as bases reguladoras das axudas PEL 2022 o pasado día 28.

PE - EMPRENDE INVESTIMENTOS

PEL- AUTÓNOMOS

PEL- PEMES CREACIÓN E AMPLIACIÓN

PEL- MANTEMENTO

Que espera o Concello, a que remate a convocatoria  para facilitar dita información cos veciños da Baña?

Solicitamos que se poña toda a información na web e no face do Concello.

-Na parroquia de Cabanas andan dous cans abandonados, os veciños coméntanos que chamaron ó Concello para avisar, pero que os cans seguen deambulando por Cabanas.

Solicitamos se de parte a empresa de recollida e se fagan cargo deles o antes posible.


Escola de música

Na breve resposta que se nos facilita coméntase que “empregaranse medios do propio concello para levar adiante a Escola de Música” Entón os os profesores que imparten clases son os empregados do concello? Que queren dicir con medios do propio concello? Esta pregunta xa se formulou con anterioridade e non se deu resposta á mesma.

Tampouco se nos contestou se hai un terceiro profesor dando clase na Escola de Música? De habelo, de que xeito se contratou? Solicitamos ver o expediente de contratación e os diferentes orzamentos solicitados


O alcalde paralizou e pechou o proceso en curso de licitación da xestión da Escola de Música pero preséntase un decreto onde se lle devolve o aval bancario presentado por unha empresa que era a mellor oferta. Polo tanto había ofertas e  ata unha seleccionada que presenta aval pero o proceso paralízase. Resulta incomprensible.

Os dous profesores de música empregados municipais cumpren coa totalidade de horas que aparecen nos seus contratos? 

Entendemos que non cubrindo as horas de clase poderían facer actividades complementarias: participar no Entroido, algunha actividade escolar, … pero non nos consta que isto sexa así.


Solicitamos que se nos faciliten os convenios firmados coas diferentes asociación municipais: sociedade deportiva A Baña, asociación A Baña Emprende, asociación Filloa da pedra da Baña, … En definitiva, os convenios firmados coas diferentes asociacións e clubes.


O plan de Igualdade vixente remata este ano 2022. Gustaríanos saber se xa se está a traballar no seguinte? En que período se procederá a facer unha avaliación e análise da situación do noso municipio en tema de igualdade? Cando calculan que poderemos disponer destes datos?


Gustaríanos plantexar dous rogos:

-Ante a situación bélica que se está a dar en Ucraína, condenando o ataque ruso e mostrando a nosa solidariedade co pobo ucraíno, solicitamos que desde o concello se contacte coas diferentes ONGs que xestionan o acollemento de familias ucraínas. Hai moita desinformación e dúbidas polo que pedimos que se organice algunha sesión informativa impartida por algunha destas organizacións para dar a coñecer os pasos a seguir por aqueles veciño/as interesado/as en acoller refuxiados/as ou se o propio concello pode xestionar que poidan asentarse no municipio algunhas familias ucraínas mentres dure o conflito, mediando con propietarios de casas baleiras e ofrecéndolles unhas condicións dignas de vida mediante axudas dende o departamento de Servizos Sociais.

-Como saben durante o noso goberno colocáronse pictogramas nos diferentes edificios municipais como parte dunha política de inclusión favorecendo que todas as persoas poidan saber a onde dirixirse e onde deben ser atendidos e se lles axude no que necesiten. No marco desta política, a empresa encargada ensinounos que non deberíamos saturar os corchos informativos, recalcounos moito este feito. Un dos días que vin ao concello vin que os corchos da planta baixa estaban cheos de carteis, algúns repetidos, outros fora de prazo, mestúrase información de diferente índole, … Solicitamos que semanalmente se actualicen e se eliminen os carteis non necesarios, que non haxa sobrecarga informativa. Pensemos nas persoas que entran a informarse, moita deles maiores, e tanta información acaba por desinformalos. Grazas

"A verdade que non damos crédito o que aquí traen ao pleno".


No pleno organizativo, do 15 de xullo do 2019, o noso grupo propoñía que os plenos foran bimensuais, coas Xuntas de Goberno mensuais, onde habería representación dos tres grupos, xa que nun concello como o noso, con menos de 3.500 habitantes, non sempre hai contido para levar de carácter mensual, e de ser necesario por circunstancias sempre cabe a figura dos plenos extraordinarios.

Tanto vostede Sr. Cardeso como o seu socio, insistiron en que deberían ser de carácter mensual. Vostede argumentaba que era necesario para ter un maior control. O seu socio, Sr Ramos, dicía  o mesmo, que tiñan que ser mensuais, e de haber xuntas de goberno, tería que haber representación dos tres grupos.

Na comisión informativa do mes pasado viñan con dúas propostas, mensual e bimensual. Cousa que xa nos sorprendeu, nin vostedes sabían o que querían. 

Chegan o pleno e propoñen que sexan mensuais. Ao que nos dicimos, o mesmo que no 2019. Que no Concello da Baña, un pleno mensual non ten sentido, e mais habendo xuntas de Goberno  de carácter mensual. Na metade dos plenos non hai asuntos de relevancia para someter, e que  a preparación do pleno, así como a convocatoria e redacción de acta, supón ocupar a dous funcionarios  varios días. E vostedes votaron unha vez mais, que os plenos foran mensuais.

E agora, un mes despois, presentan de novo a proposta de periodicidade, para facer os plenos bimensuais.

Pero quen vai ao volante neste desgoberno? "Pa diante e patrás". Levan tres meses, e o seu lema é “donde dije digo, digo Diego.” A liña do Sr. Ramos, digo que quito ao alcalde que leva 24 anos arruinando ao Concello da Baña, pero logo collo, e póñoo outra vez.

Recórdolles que representamos a mais de 900 veciños,  que para acordar o POS, quizais unha das decisións mais importantes que se toman no concello, non nos convocaron a ningunha reunión nin nos consultaron nada. Para o Plan Marco, pese a que lle solicitamos unha reunión especifica para falar sobre as distintas propostas a incluír, ignórannos por completo. Non nos informan de nada, nos exclúen das xuntas de Goberno. E agora queren, solo dar explicación do que fan, cada dous meses

Plenos cada dous meses claro que si, pero incluíamos nas Xuntas de Goberno, para ter aceso as decisións que toman e non ter que esperar dous meses a saber que pasa no Concello.

Unha vez mais o noso voto non é decisivo. Pero de novo terán o noso voto a favor, si nos inclúen nas Xuntas de Goberno para poder fiscalizar en tempo, as decisións que se toman no Concello. 

"Parécenos lamentable a forma de actuar que está tendo o grupo de goberno" Intervención de José Antonio Pereira Gil, Portavoz Municipal do Grupo Socialista no Concello da Baña.


Sobre este punto,  comentar que  parécenos lamentable a forma de actuar que está tendo o grupo de goberno. Unha forma autoritaria, na que non contan coa opinión da oposición, unha oposición respaldada cos votos de máis de 900 veciños. A que ata fai uns meses era o grupo de goberno, e que durante os dous anos de goberno, para aprobar o POS, sempre fixemos reunións previas para escoitar as distintas propostas dos outros grupos, debater e acordar de forma conxunta. 

Esta forma de actuar non nos sorprende, vostede Sr. Andrés xa o fixo durante 24 anos. Pero que os seus socios, que ían de abandeirados do diálogo, os que pedían consenso e acordos, Iso que tanto criticaba CXG, que agora lle permitan seguir coa tradición do seu grupo de facer as cousas  sen contar cos demais, non o entendemos.  Pero claro, CXG tamén dicía que viña para sacar ao Sr. Cardeso. E o que fixo foi o contrario, volver a perpetualo na Alcaldía. 

Como xa non esperábamos outra cousa, o día 24 de xaneiro presentamos un escrito no que expoñiamos algunhas das obras solicitadas polos veciños para mellorar o noso municipio.

1. Mellora do firme con aglomerado en quente no tramo da estrada dende Portochán ata a igrexa de Troitosende.

2. Mellora do firme con aglomerado en quente no acceso a Quintáns, Troitosende.

3. Mellora do firme con aglomerado en quente no tramo da estrada de Cantalarrana á estrada de Lañas, pasando pola Escola Unitaria.

4. Mellora do firme con aglomerado en quente no tramo da estrada dende o cruce (unitaria de Lañas) a Meimendre.

5. Pav.  Camiño, Cabanas conexión AC-406.

6. Mellora do firme con  aglomerado en quente no  tramo da estrada dende o cruce (tanatorio a Baña) ata o alto de Emes, cunha senda peonil ata o cemiterio.

7. Mellora do firme con aglomerado en quente no tramo  da estrada dende Vilar de Suso ata o límite con Negreira.

8. O enganche ao saneamento das vivendas do lugar de Seilán. E  Finalizar o saneamento na parroquia de S. Vicenzo da Baña nos lugares de Liñares e Xasoso.

Na súa proposta vemos que inclúen o saneamento de Xasoso, cousa que nos alegra,  lamentamos que non incluían o de Liñares e o do Seilán, ambos moi necesarios.

Sorpréndenos que deixen para gasto corrente a cantidade de 119.000€, xa que durante o noso mandato,  cando nos quixemos deixar no ano 2020 unha cantidade similar para facer fronte os gastos do concello, vostede e o seu socio, como sumaban a maioría, solo nos permitiron deixar 47.000€ .

Recordan que o secretario no pleno do 27 de maio do 2020, advertiu mediante un informe con data do 25-05-2020 a necesidade de deixar os 147.000€ do POS+ ADICIONAL para gasto corrente, xa que de non facelo poñíase  en risco a estabilidade económica do Concello. E unha vez mais vostede, e o Sr Ramos, co fin de boicotear o bo funcionamento do Concello, e facendo caso omiso o informe do secretario votaron en contra.

Recordan que o  mesmo fixeron o ano pasado. Entre os dous, pactaron como sempre, e coa súa maioría solo permitiron que deixáramos 45.000€  para gasto corrente, o que dificultou o pago aos provedores o segundo semestre do ano pasado.

Como xa lles dixen en varias ocasións, coas súas estratexias, non me afogaban a min,  estaban afogando a situación económica do Concello. 

Pero de novo agora que están votedes gobernando cambian os criterios, que niso son expertos.

Pois saben que lle digo? O que xa dixen outras veces, nos non somos como vostedes, e imos a votar a favor. Por que a diferencia é que a nos, si que nos importa que o Concello funcione. Gobernemos nos ou desgobernen vostedes.

Moción que presenta o grupo socialista da Baña ó abeiro do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (Real Decreto 2568/1986), para a súa consideración, debate e posterior aprobación polo pleno do Concello da Baña, co fin de modificar a ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO DE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS

Como todos sabemos o Concello da Baña a día de hoxe está sendo vítima das empresas eólicas, que teñen previsto instalar no noso territorio 6 parques eólicos. Preto de 43 torres eólicas pretenden ser instaladas, quedando 5.900 Hectáreas ocupadas polas poligonais, o que afectaría ao 60% do territorio do Concello.

Tras a presentación de preto de 3.000 alegacións por parte do Concello e dos veciños, encontra destes proxectos, consideramos que é necesario poñer as maiores trabas posibles a estas empresas para evitar que o noso Concello se converta na central eléctrica do pais.

No pasado mes de novembro, na comisión informativa previa ao pleno do día 24, propoñiamos a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, instalacións e obras para aqueles proxectos cun orzamento maior de 2.000.000 €. Pretendíamos modificar o tipo de gravame, para as obras cun presuposto de execución material manifestamente superior ó do común das actuacións habituais no Concello da Baña, en concreto ás vinculadas coa implantación de elementos relacionados coa enerxía eólica, que implicarán unhas condicións negativas para o noso Concello. Con esta modificación pretendemos dificultar a construción destas instalacións que apenas deixan beneficios e si moitos problemas á nosa veciñanza.

A nosa sorpresa foi que nesa comisión informativa, pese a ter informe favorable da Tesourería así como da intervención e secretaría do Concello, o tandem CXG-PP opuxéronse a levar a pleno dito punto. Alegando polo PP que sería segundo o Sr. Landeira, un agravio comparativo contra as empresas do sector eólico.

O Sr. García Cardeso, insistía en que non tiña suficiente cobertura legal dita modificación.

O Sr. Ramos dicía que non atopara ningún Concello que tivera distintos tipos de gravame, segundo os orzamentos a executar.

Aclarando que se trata no fondo dunha traba máis para que non veñas os eólicos para o noso Concello, aínda que non lle guste o Sr. Landeira, que se prexudique ás empresas eólicas, que pode estar nos límites da legalidade como di o Sr. Cardeso e confirmándolle o Sr. Ramos, que cando non lle interesa pouco busca, xa que Concellos como Brión, Zas, ou Mazaricos, sen ir máis lonxe, contemplan varios tipos de gravame, xusto neste liña.


Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello da Baña, somete a votación a seguinte ACORDO para ser aprobada en Pleno:

A modificación do artigo 7 da ordenanza fiscal reguladora do ICIO, quedando da seguinte maneira,

A cota de este imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo de gravame que se fixa como:

O tipo de Gravame será o 2% da base para obras de ata 2.000.000,00 €; e a partir desa cifra aplicarase o 4%.

Plan de Obras e Servizos para o ano 2022. Proposta do Grupo Municipal Socialista


O próximo 11 de febreiro remata o prazo para presentar na Deputación da Coruña os proxectos a incluír no Plan de Obras e Servizos para o ano 2022.

Que a día de hoxe, o grupo de goberno aínda non se puxo en contacto co Grupo Socialista para acordar os proxectos a desenrolar no denominado plan.

Ante a falta de interese do grupo de goberno neste tema,


SOLICITAMOS:

Se teñan en conta os seguintes proxectos para incluír no POS 2022, se debatan de maneira conxunta entre os tres grupos, e se aproben en pleno.

1. Mellora do firme con aglomerado en quente no tramo da estrada dende Portochán ata a igrexa de Troitosende.

2. Mellora do firme con aglomerado en quente no acceso a Quintáns, Troitosende.

3. Mellora do firme con aglomerado en quente no tramo da estrada de Cantalarrana á estrada de Lañas, pasando pola Escola Unitaria.

4. Mellora do firme con aglomerado en quente no tramo da estrada dende o cruce (unitaria de Lañas) a Meimendre.

5. Pav. Camiño Cabanas conexión AC-406.

6. Mellora do firme con aglomerado en quente no tramo da estrada dende o cruce (tanatorio a Baña) ata o alto de Emes, cunha senda peonil ata o cemiterio.

7. Mellora do firme con aglomerado en quente no tramo da estrada dende Vilar de Suso ata o límite con Negreira.

8. Enganche ao saneamento das vivendas do lugar de Seilán

9. Finalizar o saneamento na parroquia de S. Vicenzo da Baña nos lugares de Liñares, S. Salvador e Xasoso.

Pleno ordinario Concello da Baña - 14-01-2022

Réxime retributivo da Alcaldía.


Vou facer un pequeno repaso sobre os salarios que se puxo o Sr Garcia Cardeso, nas últimas lexislaturas 

Ano 2007     56.000 € anuais  4000€ mensuais

Ano 2011     52.000 € anuais  3.749€ mensuais

Ano 2015     40.400 € anuais  2.885€ mensuais MÁXIMO QUE PERMITE A LEI

No ano 2019 néganse a aprobar o meu salario. Polo grupo Popular, foron un sin fin de escusas con tal de votar en contra, e non aprobar o salario. E así nos tiveron durante 6 meses, sin soldo, e de ser polo PP estariamos todo o tempo sin un salario. Como dicía o seu compañeiro de partido, “cuanto peor mejor.”  A ver si nos cansábamos e abandonabamos.

Solo despois de 6 meses, o seu socio de moción aprobou un salario 30.000€; 1.668€ mensuais.  10.400€ por abaixo do salario que tiña vostede. Incrible pero certo.

Pero agora si, agora que non está o PSOE, devólvense os favores PP-CXG e veña 3.000€ máis para o Alcalde. E aquí non pasa nada, o que dixo o Sr. Ramos fai 2 anos non vale nada, normal, tamén dicía que ia  sacar o Sr. Garcia Cardeso, e 2 anos despois volve a poñelo. A súa palabra non vale nada Sr. Ramos 

E agora presentan aquí, un aumento en salarios de case 7.000€ o que lle hai que sumar  4.800 pola súa teima de facer plenos mensuais, máis 1.800 nas novas Xuntas de Goberno. Un gasto a maiores en salarios de máis do 20% 13.600€ para a saca, e viñan facer rexeneración política, teñen vostede máis cara que lombo

Pero vostedes non teñen vergoña, sabe como se chaman os que non teñen vergoña, en castelán sinvergüenzas, e  en galego lerchos. Pero non é nada novo, o seu sempre foi amor polo traballo, todos lembramos que ademais do seu salario entre os anos 1999 e 2003 o seu grupo cobrou mais de 45.000€ en dietas. Pregunte a tesoureira canto cobramos nos en dietas ou quilómetros. 0 €

E dicían que viñan a renovar a política, onde esta a coherencia. 

O Alcalde debe ter un salario dende o primeiro día, un salario de acorde ás responsabilidades do seu posto. É O máximo responsable de todo o que acontece no Concello, e debe cobrar de acordo a esa responsabilidade.

E Igual de responsable é un alcalde do PP que un do PSOE. Pero para vostede non é así, os do PSOE si non cobran  mellor, a ver si se aburren e marchan. Eso si,   vostede si pode arramplar 56.000, mellor que 30.000, e si de paso pode meter dietas, aínda mellor. Esa é a diferencia entre vostede e nos.

Fagan o que queiran, que xa o leva facendo 24 anos, e aínda que agora que non teñen maioría, contan co apoio de CXG, para seguir facendo e desfacendo o seu antoxo. Pero non se fíen, que xa o quitaron unha vez, e se non hai caramelos, igual o quitan outra.   

Polo noso grupo non vai haber problema, ímonos abster, póñase o salario que queira, e empecen a traballar.


Réxime retributivo da Concellería de Cultura,Educación, Muller, Igualdade e Normalización Lingüistica.


Respeto a retribución da concelleira. Empezar dicindo que defendo que a Concelleira perciba un soldo polo traballo que fai. No que discrepo é na cantidade proposta porque non alcanzo a entender o porqué desa cifra de 16000 euros e xornada de 25 horas mensuais. Non me parece coherente posto que a compañeira concelleira Alicia Blanco que ocupou ese cargo na anterior lexislatura tiña adicación de 4 horas e cobraba 12000 euros. Nun goberno en maioría, no que pudieron estipular as horas de adicación e o soldo que vostedes quixeron pero, entendo que creron acertado que fosen esas horas e ese salario. Seguiron ese mesmo criterio para fixar o soldo que eu mesma percibín cando ocupei ese cargo.

Entón se mo permite señor César Ramos vou a parafrasealo e vou facer miñas unhas verbas súas do 29 de xuño do ano 2019 dicindo que se a anterior concelleira cobraba 12000 euros e tiña unha dedicación de 20 horas semanas non sei a que vén que cobre máis. 

Vostede tamén recoñeceu (5 de agosto do 2019) que a concelleira necesita máis horas e que tamén as necesitaría a de Negreira, a de Vimianzo, … pero o noso concello é o que é. Como dicía, o hoxe alcalde, ese mesmo día a situación socioeconómica do concello é a que é polo que non ten sentido ese incremento de horas na dedicación. Efectivamente o noso concello segue a ser o mesmo, non mudou.

Por tanto, e conclúo, sexan coherentes co que dixeron no pasado e se crían xustos os soldos que vostedes nos aprobaron pois mantéñanos, se valían para nós por que non valen para vostedes ou recoñecen que non eran xustas as retribucións que nos aprobaron? . A veciñanza non entende esa subida porque non hai criterios obxectivos que a sustenten.

E antes de que me digan que distorsiono o que se dixo no pleno do 29 de xullo do 2019 ou no de agosto dese mesmo ano invito aos veciños/as que o vexan e saquen as súas propias conclusión.


Periodicidade  das sesións plenarias


No pleno organizativo, do 15 de xullo do 2019, o noso grupo propoñía que os plenos foran bimensuais, xa que nun concello como o noso, con menos de 3.500 habitantes, non sempre hai contido para levar de carácter mensual, e de ser necesario por circunstancias cabe a figura dos plenos extraordinarios.

Tanto vostede Sr. Cardeso como o seu colega,  insistiron en que deberían ser de carácter mensual. Vostede argumentaba que era necesario para ter un maior control, cando durante o seu mandato foron sempre bimensuais. O seu socio, Sr Ramos, dicía  o mesmo, que tiñan que ser mensuais, e agora veñen á comisión informativa con dúas propostas, mensual ou bimensual, nin vostedes se aclaran. Saben que no Concello da Baña, un pleno mensual non ten sentido. Na metade dos plenos non hai asuntos de relevancia para someter. Que  a preparación do pleno, así como a convocatoria, redacción de acta, tal e como dixeron na comisión informativa, supón ocupar a 2 funcionarios unha semana, e a maiores, supón un gasto innecesario (800 € cada sesión 4800€ o ano). Pero aínda admitindo todo iso na comisión informativa, non son capaces de rectificar. E veñen aquí cunha periodicidade mensual....

Polo tanto o noso grupo vaise absterse, impoñan vostede de novo o que queiran.


Xuntas de Goberno


No pleno organizativo, do 15 de xullo do 19, o noso grupo propoñía a realización dos plenos de carácter bimensual e establecer as Xuntas de Goberno, estas sen apenas gastos para o Concello por estar formadas por 2 concelleiros e o Alcalde. Estas xuntas exercerían as atribucións que delegara o alcalde, o pleno e aquelas que expresamente lle asignen as leis.

Vostede Sr. Garcia Cardeso opúxose a constituír dita comisión, cando no seu mandato si existía. Dicía que con un pleno mensual xa non eran necesarias,. E que dicir do seu tenente de alcalde, o Sr Ramos que dicía que non era necesario, xa que as competencias podían ser asumidas polo Alcalde ou polo propio pleno, e con máis razón, sendo os plenos mensuais. E que non facelas, era un aforro para as arcas municipais.

E agora, "DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO",  e de novo o tándem PP-CxG á deriva, pero quen vai ao volante?, sexan coherentes, non eran os que viñan a renovar a política? Agora si que van convocar as Xuntas de Goberno. Isto é un despropósito, o que fai 2 anos non valía, agora vale. Isto demostra que o único que lles interesaba fai 2 anos era entorpecer o noso traballo, impedir que o Concello funcionara. O de sempre, o no  polo no. Non teñen palabra, non son coherentes. 

En fin impoñan o seu criterio. Nos imos absternos.O concelleiro e portavoz do grupo municipal PSdeG-PSOE, Jose Antonio Pereira, solicita que se cubran as baixas ó 100% así como o persoal que está de vacacións, co fin de solucionar o colapso do centro de saúde da Baña.

D. Jose Antonio Pereira Gil, portavoz do grupo municipal socialista do Concello da Baña, e ao abeiro do disposto no artigo 97 do Real decreto 2568/1986, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidais locais,


EXPÓN:

Que actualmente o número de casos diagnosticados por PDIA no Concello é de 44, número moi superior a calquera momento desta pandemia. Casos que sumados ás consultas habituais do centro médico, fan que o centro de saúde, atópese saturado, e que os profesionais que alí traballan se vexan desbordados nunha situación sen precedentes.

A esta situación extraordinaria engadímoslle que, a día de hoxe dos 3 médicos de familia que consultan de maneira habitual, un está de vacacións e outro se atopa de baixa.

Que como reforzo só está vindo un médico 2 horas  ó día. 

O resultado desta situación é o colapso total do centro médico, e en consecuencia, a veciñanza que acude a consulta, ten que esperar horas e horas para ser atendidos.


Ante a falta de interese do grupo de goberno neste asunto,


SOLICITAMOS:

- Que se pida aos responsables do Sergas en Santiago, D. Felipe Calle, director de Atención Primaria, e Dª Eloína Núñez, xerente da área sanitaria de Santiago, o reforzo inmediato do cadro de persoal médico do centro de saúde. 

- Que se cubran as baixas ó 100% así como o persoal que está de vacacións, co fin de solucionar o colapso do centro de saúde da Baña.


A Baña, 3 de Xaneiro de 2022