PROPOSTA DO PSdeG-PSOE DA BAÑA PARA XESTIONAR OS FONDOS ACHEGADOS POLO POS+ ADICIONAL 2/2020
O secretario-interventor do Concello da Baña, despois de analizar a situación financeira municipal e tendo presente que o ano pasado se tivo que efectuar un suplemento de crédito por un importe de 255.000€ para poderlles facer fronte ás débedas e obrigas pendentes para financiar gasto corrente, emitiu un informe, con data do 25.05.2020, no que recolle que non se pode garantir que durante o ano 2020 se poida acudir a esta vía novamente, e presta atención ás consecuencias socioeconómicas derivadas da pandemia COVID-19 que suporán unha caída da recadación do Estado e da Comunidade Autónoma, cifrada aproximadamente nun 40%.
Esta nova realidade social trae consigo que este grupo de goberno considere necesario destinar o importe do POS + Adicional 2/2020 na súa totalidade a gastos correntes do Concello, conforme ás bases do Plan Único, liberando un total de 147.315,97 €. Os ditos fondos investiranse en asumir os diferentes gastos derivados da crise socio-económica que o brote de coronavirus está a provocar.
En concreto, a desagregación do destino dos fondos do POS+ Adicional 2/2020 é o seguinte:

1.- REFORMAS DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS (Partida de 60.000€)
O novo escenario producido polo COVID-19 trae consigo a necesidade de que as instalacións municipais deban adaptarse ás novas directrices e protocolos (limpeza, desinfección, aforo, atención ao público...) para que estas poidan estar a disposición da veciñanza cun garante de seguridade.
A día de hoxe xa se lle notificou ao Concello dende a Dirección de Atención Primaria, no nome do Sergas, que é preciso facer modificacións no centro de saúde, de titularidade municipal, para evitar, mediante a colocación dunha zona acristalada na sala de espera, o contacto dos menores e dos adultos. 
É probable que haxa que facer esta e outras obras xa sexa na propia casa consistorial, no Punto de Atención á Infancia, biblioteca, Escola Municipal de Música, Centro Social, CPI de San Vicente, etc. co fin de garantir a seguridade da saúde da nosa veciñanza.

2.- CONCILIACIÓN (Partida de 35.000€)
O decreto do estado de alarma do 14 de marzo de 2020 supuxo a suspensión de toda actividade académica, polo que o alumnado non pode asistir presencialmente aos centros educativos. Inicialmente ao parar tamén boa parte da actividade produtiva, as familias puideron facer fronte ao coidado dos membros máis novos.
Co inicio do proceso de desescalada e a progresiva incorporación da poboación aos postos de traballo, evidénciase unha ausencia de medidas que faciliten a conciliación familiar. Rexístranse casos de fogares cuxos proxenitores traballan e non dispoñen de coidadores alternativos que poidan facerse cargo dos menores mentres os pais e nais están a traballar. Polo tanto, é necesario trazar un plan de acción que favoreza a dita conciliación.
Dende o Concello estase á espera de que tanto as institucións nacionais como as autónomas competentes fixen os respectivos protocolos para os puntos de atención á infancia, campamentos urbanos e todas aquelas actividades susceptibles de que nelas participen menores.
Se é posible garantir a seguridade e salubridade dos contornos e espazos así como aplicar os protocolos de hixiene pertinentes e sempre atendendo ás recomendación das autoridades, proponse organizar en varios locais sociais (seleccionados segundo a demanda e o lugar de residencia dos usuarios), habilitados previamente, diferentes actividades dirixidas por monitores/as titulados/as que favorezan a conciliación.
De seguir a positiva progresión que se está a dar no proceso de desconfinamento crese viable a organización de campamentos urbanos nos meses de xullo, agosto e primeira semana de setembro. A diferenza con edicións anteriores é que debido ás circunstancias que estamos a vivir deben realizarse labores exhaustivos de desinfección e limpeza, controis de temperatura aos menores, maior adquisición de material posto que cada usuario/a terá o seu propio material asignado e non se compartirá nada (tesoiras, gomas, lapis…), máis monitores polo que todas esas medidas supoñen un incremento dos custos que han de ser asumidos polo Concello.
Descoñécese ata agora as liñas de actuación a seguir no vindeiro curso escolar. De facerse efectiva a proposta dun ensino no cal se alternasen períodos presenciais e non presenciais, xurdirían problemas para conciliar nas datas nas que os/as estudantes non tivesen que acudir ás aulas. O Concello promoverá actividades, adaptadas ás directrices que rexan nese intre, que primen a conciliación familiar. 

3.- PLAN DE APOIO PARA AS PERSOAS AUTÓNOMAS (Partida de 20.000€)
Co fin de afrontar as repercusións económicas negativas que a pandemia está a deixar naqueles negocios que neste intre son máis vulnerables (hostalaría, comercio de proximidade...), onde moitos/as son autónomos/as, e que tiveron que permanecer inactivos pola propagación do virus, que derivou do decreto do estado de alarma, son necesarias medidas de apoio no eido económico que lles permitan a estes traballadores e traballadoras poder reabrir e manter a actividade. 

4.- PLAN DE AXUDA AO ESTUDANTADO (Partida de 15.000€)
Durante estes días de confinamento, o Concello colaborou co CPI de San Vicente no reparto de libros, apuntamentos e material escolar. Detéctase a carencia entre boa parte do alumnado de tecnoloxías aplicadas á educación (tabletas, impresoras, ordenadores...).
Hoxe en día, estas tecnoloxías son un instrumento básico para poder proporcionarlle ao alumnado un proceso de aprendizaxe adaptado ao contexto actual.
Queda constancia de que hai estudantes da Baña que non dispoñen do soporte técnico necesario para afrontar un “ensino a distancia“ ante un posible novo confinamento ou se se fai realidade a proposta que barallan as autoridades educativas de incorporar o alumnado ás aulas alternando períodos presenciais con non presenciais.
Con esta achega subvencionaríase a compra de material informático axeitado co fin de evitar un desequilibrio a nivel académico entre o alumnado.

5.- EMERXENCIA SOCIAL (Partida de 17,315,97€)
O actual traballador social informa dun incremento das solicitudes de axudas económicas e/ou de recursos de subsistencia ante a crise sanitaria que estamos a vivir. É preciso facer fronte ás demandas de produtos de primeira necesidade (alimentos, produtos de hixiene, roupa…) así como prever a posibilidade de, se é necesario, custear servizos básicos como auga, luz…
É probable que se incremente a taxa de paro (xa medrou nos últimos meses) e que moitas familias non poidan facer fronte ao pagamento de hipotecas, das matrículas de fillos/as nas universidades, as actividades extraescolares… polo que o Concello debería dispoñer de liñas de axuda e apoio a estas familias, as cales teñen que cumprir os requisitos que dende Servizos Sociais se fixan e seguir os procedementos oficiais que se establecen neste eido.
É necesario dar apoio e cobertura a institucións como a fundación Val de Barcala (adecuación das instalacións ás novas necesidades, adquisición de material...) ou a aquelas familias de menores que teñen diagnosticado algún trastorno, patoloxía ou enfermidade que esixa intervencións e/ou accións concretas e específicas (material de apoio adaptado, monitor...)


A BAÑA, 25 de maio 2020
PsdeG-PSOE A BAÑA

Declaracións do Alcalde da Baña , José Antonio Pereira Gil, en Radio Negreira. Informa da situación e das medidas adoptadas por parte do Concello en relación á pandemia mundial do coronavirus Covid-19.


Martes, 28 de abril de 2020 - RADIO NEGREIRA

Mércores, 15 de abril de 2020 - RADIO NEGREIRA
Xoves, 02 de abril de 2020 - RADIO NEGREIRA
Xoves, 26 de marzo de 2020 - RADIO NEGREIRA
Novo recorte por parte da Xunta de Galicia no Concello da Baña.OS SOCIALISTAS DE CORUÑA CRITICAN QUE A XUNTA DE GALICIA REBAIXOU UN 25% O PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS NA PROVINCIA
👉 “Núñez Feijóo falaba da lexislatura do rural, pero os feitos reflicten que a situación é xusto a contraria”, afirma o PSOE
A Agrupación Provincial Socialista da Coruña critica que a Xunta de Galicia rebaixou un 25% os fondos do plan de mellora de camiños rurais para o periodo 2020/2021.

En concreto, o plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas para o período 2020-2021 baixou en 1.271.493 euros na provincia da Coruña con respecto a 2017-2018. No conxunto de Galicia, pasou de 16 a 12 millóns de euros.
Este fondo é un relevante instrumento de cooperación e axuda financieira ás entidades locais que impulsa a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), dependente da Consellería do Medio Rural.


Ten como principal obxectivo subvencionar a ampliación, mellora ou mantemento dos camiños rurais, co fin de renovar esta rede viaria que sirve de acceso ás explotacións agrícolas do seus territorios, facilitando considerablemente a accesibilidade ás parcelas de cultivo.
A pesar de que esta ía ser a “lexislatura do rural”, segundo manifestou o actual presidente, Alberto Núñez Feijóo, “os feitos reflicten que a situación é xusto a contraria” e o goberno galego aplica agora unha redución millonaria dos fondos para o desenvolvemento e potenciamento do rural.
Por comarcas
A redución de fondos é homoxenea e afecta a todas as comarcas. En concreto, na da Coruña pasa de 941.071 euros a 717.108 (223.963 euros menos); en Ferrolterra e Ortegal, de 1048.785 a 780.557 euros (268.228 euros menos); en Santiago, de 1.527.362 a 1.133.686 euros (393.676 menos); en Bergantiños-Costa da Morte, de 919.028 a 673.142 euros (245.886 euros menos); e en Barbanza, de 543.389 a 403.649 euros (139.740 euros menos).
“Estas axudas para camiños rurais, en moitos casos, son o único crédito directo en forma de subvención que moitas entidades locais reciben directamente da administración autonómica, polo que aínda é menos comprensible que se aplique unha redución orzamentaria tan drástica”, engaden os socialistas.
O PSOE Provincial impulsará nas próximas datas diferentes iniciativas a nivel local e no Parlamento de Galicia para forzar á Xunta a un cambio de postura neste tema.

OS SOCIALISTAS RECLÁMANLLE Á XUNTA QUE GARANTA A PLENA ASISTENCIA PEDIÁTRICA NO RURAL DA COMARCA DE SANTIAGO


O parlamentario socialista Óscar Vilar Chento vén de presentar unha serie de iniciativas parlamentarias nas que lle reclama á Xunta que garanta a “plena asistencia sanitaria, especialmente en Pediatría”, nos centros de saúde da comarca de Santiago. O responsable socialista alertou de que a “nula cobertura de ausencias” ten deixado Touro e O Pino co servizo pechado “de facto” a finais de 2019.
Alerta de que estes recortes nos servizos de Pediatría “danse de forma recorrente e ano tras ano tamén nos centros de saúde dos concellos de A Baña, Vedra e Val do Dubra”. Este problema “reiterado no tempo”, dixo, “causa malestar entre a cidadanía” que ten protagonizado procesos de mobilizacións e reclamacións por parte dos seus representantes, como a solicitude por escrito enviada polo alcalde de A Baña aos responsables sanitarios, que “segue sen recibir resposta”.
O parlamentario socialista reclámalle á Xunta que “garanta a correcta e plena asistencia sanitaria nos servizos de Atención Primaria para toda a comarca de Compostela, especialmente nos servizos de pediatría dos distintos centros de saúde”. Reclama tamén que “atendan ás solicitudes que trasladen os distintos usuarios, alcaldes, así as corporacións locais, para aclarar as situacións fronte a futuras problemáticas e ofrecer sempre a información sobre as medidas levadas acabo”.
Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2020.Concentración na Baña en defensa dun Servizo de Pediatría de calidade.DEMANDA UNÁNIME DOS SOCIALISTAS DA COMARCA DE SANTIAGO PARA ESIXIR UNHA BOA ATENCIÓN PEDIÁTRICA, “SE QUEREMOS QUE A XENTE VIVA NO RURAL HAI QUE DARLLE SERVIZOS DIGNOS”


Concentración diante do Centro de Saúde da Baña

Os alcaldes, concelleiros, concelleiras e voceiros socialistas na comarca de Santiago de Compostela participaron hoxe nunha concentración diante do centro de saúde de A Baña para esixir “unha atención pediátrica digna e continua”.
A de hoxe é a primeira medida de presión para demandar un cambio de postura por parte da Consellería de Sanidade. “As carencias son inasumibles, se queremos que a xente nova viva no rural temos que darlle uns servizos públicos dignos”, afirman os socialistas.

Á concentración acudiu o secretario xeral dos socialistas da provincia e presidente da Deputación, GonzalezFormoso Valentin, ademais dos alcaldes de A Baña, José Antonio Pereira; Oroso, Manuel Mirás; Negreira, Ángel Leis; o coordinador dos socialistas na comarca, Antonio Leira, o deputado no Parlamento e concelleiro en O Pino, Óscar Vilar; a deputada provincial e concelleira en Santiago, Mila Castro; o deputado provincial e concelleiro en Ames, Blas García, e diferentes representantes do PSdeG en concellos como Touro, Dodro, Trazo e Tordoia.
“A demanda é unánime, o servizo de pediatría necesita un reforzo urxente no rural desta comarca e da provincia en xeral; en concellos como este de A Baña cada vez hai menos días de servizo e non se substitúen as baixas, cando falamos dun tema moi sensible para a sociedade como é a atención pediáttrica”, manifestou aos medios de comunicación Valentín González Forsmoso.
“Galicia necesita unha aposta máis clara por un servizo público sanitario, sobre todo no rural, xa que se non parece que queremos profundizar no concepto de Galicia vaciada”, engadiu.
Pola súa parte, o alcalde de A Baña, José Antonio Pereira, incidiu en reivindicar “un mellor servizo de pediatría, que agora mesmo o temos dous días á semana tan só, e ademais cando hai baixas e vacacións o servizo queda baleiro e os veciños teñen que ir peregrinando cos nenos a outros concellos”.
“Se as parellas novas, cando teñen familia, non teñen un bo servizo de peidatría, non van quedar vivir en concellos pequenos; xa tramitamos duas queixas por escrito á Consellería de Sanidade e aínda non tivemos resposta”, apuntou.
En concellos como O Pino ou Touro, os pais deben desprazarse varios días á semana a Arzúa ou Santiago cando un fillo enferma. Os socialistas presentarán iniciativas nos plenos municipais, no Parlamento de Galicia e tomarán outras medidas nas próximas datas.
“É o momento actuar, está en xogo a saúde dos nosos fillos e non queremos esperar a que pase algo grave”, rematou Antonio Leira.

Por que un alcalde que cobrou 24 anos vota en contra dun salario para o seu sucesor (doutro partido)?


O que traballa debe cobrar. E nesta premisa están incluídos os alcaldes. O do amor ó arte está moi ben, pero non dá de comer. Non creo que ninguén poña en dúbida esa remuneración a non ser que desde a oposición se empeñen en torpedear o labor do mandatario ou que queiran telo lonxe do consistorio. É o que sucede na Baña.
Cada vez que se celebra un pleno vai a votación o salario do rexedor. E unha e outra vez non se aproba por culpa dunha oposición que alega que a cantidade é moi elevada para un municipio tan pequeno.
O curioso do caso é que no bando contrario, no que vota en contra, está Andrés García Cardeso, que cobrou como mandatario 24 anos cun soldo máis alto do que agora se lle nega a quen senta no principal sillón no pleno -según datos do Ministerio de Política Territorial e Función Pública sobre percepcións dos alcaldes, en 2018 cobrou 40.399,94 euros-. Ingresáronlle os cartos todos os primeiros de mes. Sen fallo. Pero non entende que o seu sucesor teña o mesmo dereito. Pois se é coherente e considera que o alcalde non debe cobrar, o máis serio -se viste como os homes- sería que devolvese todo o diñeiro que saíu do Concello cara á súa conta bancaria.
Ó mellor é que o que ata o pasado mes de maio empuñou o bastón de mando non considera que as condicións económicas da administración local aconsellen aprobar ese salario. Ou pode que entenda que non o merece. Ou tamén é posible que esté a facer un labor implacable de desgaste do seu rival.
O caso é que o PP vota en contra do soldo do alcalde socialista aliándose cos nacionalistas de Compromiso por Galicia. Unha alianza que ten pouco de lóxica pola ideoloxía tan alonxada dos dous grupos políticos, pero que, de seguir así, podería rematar nun matrimonio de conveniencia.
De ter que intercambiarse as alianzas esperemos que teñan unha boa dosis de coherencia como para gobernar sen soldo. Sen ese salario que agora non creen que sexa necesario. Terán a vergoña suficiente como para nin sequera votar sobre ese salario ou terán tanta cara como para non importarlle poñerse colorados cando se trata do poderoso cabaleiro (don diñeiro)?
Por Victor Furelos, periodista e redactor coordinador en El Correo Gallego.