ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Nova solicitude veciñal: colocación dun colector amarelo no lugar do Espiño na parroquia de San Cibrán


D. José  A. Pereira Gil con DNI 32xxx782P como Portavoz Municipal do Partido Socialista no Concello de  A  Baña, ao amparo do disposto no art. 97 do real decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, formulo a seguinte solicitude:

EXPÓN:

Reciclar é unha das tarefas cotiás máis sinxelas, un exemplo de responsabilidade social e coidado do medio ambiente. Dende o Concello estase a facer unha gran labor neste sentido, pero distintos núcleos  rurais teñen serios problemas á hora de depositar o lixo, xa que carecen dos colectores adecuados para realizar dita tarefa.

No lugar do Espiño, parroquia de S. Cibrán, os veciños carecen de colectores amarelos para depositar  os residuos correspondentes. Esta situación fai que a labor de reciclaxe sexa un tanto complicada posto que teñen que  levar o lixo nos seus coches para depositalo en distintos colectores ao longo da parroquia.

É por isto que,

SOLICITAMOS:

Procédase a colocación dun colector amarelo no lugar do Espiño para desta maneira facilitar a tarefa de reciclaxe aos veciños


A  Baña, a 14 de marzo de 2019


Solicitude rexistrada o 15/03/2019


Mantemento pésimo na parroquia de Fiopáns. Solicitude veciñal.


D. José A. Pereira Gil con DNI 32xxxx782P como Portavoz Municipal do Partido Socialista no Concello de A Baña, ao amparo do disposto no art. 97 do real decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, formulo a seguinte solicitude:
Na parroquia de Fiopáns, no lugar de Troitomil, hai un camiño que parte dende o núcleo do lugar cara a Cuvela e Curres. Dito camiño é utilizado de maneira habitual pola veciñanza para acceder ás distintas leiras. Dende fai tempo este camiño está nunhas condicións de mantemento pésimas. A maleza en distintos puntos invade a vía, o que fai que a maquinaria agrícola sufra constantes danos ao golpear a maleza contra a mesma.
É POR ISTO QUE SOLICITAMOS:
Unha actuación de limpeza de carácter inmediato, co fin de solucionar os problemas anteriormente expostos, e que se teña en consideración a realización dunha actuación para mellorar o firme do mesmo.
A Baña, a 14 de marzo do 2019
Asdo: José A. Pereira Gil
Ao Sr. Alcalde do concello de A Baña

Achégase foto da localización. Problemática coa cesión de terreos á cooperativa Landeira SCG


D. José  A. Pereira Gil con DNI 328xxx82P como Portavoz Municipal do Partido Socialista no Concello de A Baña,

EXPÓN:

Numerosos veciños das parroquias da Baña, teñen os seus terreos cedidos a Landeira SCG, para realizar distintas actividades de plantío ao longo do ano. Con estes acordos, os beneficios son mutuos, a Cooperativa dispón de maior número de hectáreas para plantar, e os veciños reciben certa compensación pola cesión dos seus terreos.
Na tempada de plantación do millo do ano pasado,  dita cooperativa á hora de facer as plantacións nas agras de Emes e no Lameiro, non respectaron os camiños que dan acceso as distintas leiras, arando e plantando os mesmos. Ditos camiños ademais de dar entrada as leiras plantadas, son vías públicas, e pistas da concentración parcelaria utilizadas por numerosos veciños para servidume das fincas posteriores ás plantadas, e a situación agrávase en caso de incendios forestais, xa que ditas pistas quedan inutilizadas para o paso de vehículos de control e intervención de incendios. 
A dito problema súmase  que a semana pasada no lugar de Emes, dita cooperativa na súa tarefa de preparación dos terreos para plantar, non respetou as distancias mínimas de seguridade á hora de botar o xurro, xa que a escasos 40 metros da finca abonada, hai unha fonte pública utilizada polos veciños como abastecemento de auga para o consumo, e é  sabido que a  utilización dos  puríns preto dos acuíferos,   son unha fonte de contaminación por nitratos, altamente tóxica.
Por todos estes motivos solicitamos:

Que o Concello tome as medidas correctoras para que ditas situacións non se repitan e así proseguir coa boa convivencia entre a cooperativa e os veciños do lugar. 

A  Baña, a 4 de febreiro de 2019

Asdo: josé A. Pereira Gil
Ó ALCALDE DE A BAÑA

Solicitude rexistrada nas oficinas xerais do Concello da Baña 06/03/2019

Claro que Andrés García Cardeso minte, unha vez máis minte.


1⃣ Ningún membro da Agrupación Socialista de A Baña nin membro do Grupo Municipal Socialista está recollendo firmas, sinatura ou rúbrica en contra do parque eólico de Troitomil.

2⃣ As tres xuntanzas informativas que organizou a Agrupación Socialista de A Baña foron solicitadas polos propios veciños e veciñas afectadas pola construción do parque eólico ante a nula información transmitida polo Concello.

3⃣ O parque eólico de Troitomil atópase na fase de "tramitación" como reflexa e se pode comprobar no "Rexistro eólico de Galicia" da Xunta de Galicia,  Consellería de Economía, Emprego e Industria 👉 CONSULTAR NO REXISTRO

Captura do Rexistro eólico de Galicia - Xunta de Galicia

4⃣ Os membros do Grupo Municipal Socialista de A Baña tan só transmitiron a información da que dispoñen a petición da veciñanza, xa que, o lóxico sería que o Sr. Alcalde e desde a propia administración local informasen puntualmente aos veciños afectados e non se tratara de ocultar dita información e incluso facerlla chegar so a algúns "interesados". 

5⃣ A día de hoxe xa hai terreos cedidos co seu respectivo contrato co propietario dos terreos para a colocación de medidores. 

6⃣ O deber dun Alcalde é o de  informar a todos os veciños por igual e non o de ocultar dita información en beneficio de uns poucos. 

7⃣ Por outra banda, non entendemos, como se usan os medios de comunicación ( páxina web e redes sociais do Concello de A Baña ) para difundir notas de prensa de carácter político. Despois de 23 anos o Partido Popular da Baña non tivo capacidade, nin interese, por administrar unha web propia ou crear uns perfiles nas redes sociais como ven facendo a Agrupación Socialista da Baña dende hai máis de 10 anos.


Nota de prensa colgada na web do Concello de A Baña


Resumo do pleno ordinario do día 30 de xaneiro do 2019


FOTO: www.adiantegalicia.es
Comeza o pleno ás 14:00 horas, (ausente o concelleiro Manuel Tourís - PP) coa supresión do primeiro punto, “Aprobación actas anteriores,”xa que as actas non estaban redactadas.

No segundo punto da orde do día, “Dar conta das resolucións do Alcalde,” o Sr Alcalde da por informada á corporación, pasando ao  punto terceiro, “Proposta de Adhesión ao Pacto dos Alcaldes  para o Clima e a Enerxía”.  Un pacto para  asumir  compromisos políticos e tomar medidas para anticiparse aos efectos inevitables do cambio climático. A iniciativa é encomiada polo noso portavoz, sometida a votación, e aprobada por  unanimidade.

O cuarto punto “informe da Alcaldía” o Sr. Alcalde informa á corporación da situación que atravesa  a Fundación de Discapacitados Psíquicos de  Barcala. Explica cales son as distintas fontes de ingreso da Fundación, e matiza que o Concello da Baña non ten obrigación de facer ningún ingreso, xa que na reunión que tiveron os concellos da Baña e de Negreira coa Fundación, a que  asistiu a Concelleira de Cultura, houbo un acordo  verbal,  que non se ratificou por escrito, e que para eles non ten validez. 

O noso portavoz manifesta  que estes feitos foron advertidos  a través dun escrito  presentado  o pasado día 15.

“É  inxustificable  tal demora no pago da participación acordada polo padroado,  xa que os acordos son para cumprir,  sexan verbais ou escritos. E máis neste caso, xa que se pon en serio perigo a continuidade da Fundación, o seu bo facer cas persoas que a ela asisten, e se aboca  á precariedade  económica ós traballadores, xa que levan varios meses sen cobrar.  
Ao día seguinte de presentar  o noso escrito,  vostede sacou unha nota de prensa onde asegura que o Concello realizará a súa achega  (8000€) nos próximos días. E é vergoñoso que  dúas semanas despois, aínda non se fixera o ingreso. Pedímoslle que faga o ingreso xa”.

O secretario toma a palabra e despois de dar as explicar correspondentes, manifesta que o seu informe é desfavorable  a facer fronte ao ingreso anteriormente mencionado.

O noso portavoz pregunta unha vez máis si se vai facer o ingreso.  O Sr Alcalde da a calada por resposta.

Neste punto tamén se informa que se está a facer un inventario dos catros, xacementos, Mámoas, etc. Traballo que está a realizar en conxunto a Deputación , a Xunta e unha empresa de Barcelona, co fin de editar a finais do verán, un tomo co resultado de dita investigación.

Na parte de control, a  moción que defendeu o noso portavoz  para  INSTAR AO CONCELLO DE A BAÑA A CREAR UNHA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, foi aprobada por unanimidade.
De igual xeito, a moción do Grupo Mixto foi aprobada, despois de retirar o punto terceiro da mesma.

E aquí están os nosos rogos e preguntas.  PLENO ORDINARIO 30/01/2019

OS SOCIALISTAS DE A BAÑA DEMANDAN A POSTA EN MARCHA DUNHA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL NO CONCELLO


MOCIÓN REXISTRADA O 24/01/2019
O Grupo Municipal do Partido Socialista en A Baña rexistrou no Concello, para o seu debate en pleno, unha moción na que demanda a posta en marcha dunha agrupación de voluntarios de Protección Civil no municipio.

“Dende a aprobación da nova Lei de Bases de Réxime Local, queda totalmente claro que a protección civil é unha máis das competencias dos concellos”, asegura o voceiro socialista, José Antonio Pereira.

Esta competencia é un servizo mínimo obrigatorio nos concellos con máis de 20.000 habitantes, pero a citada lei recolle que os municipios “poderán promover toda clase de actividades que contribúan á mellora da protección e seguridade dos veciños”, con independencia da súa poboación.

“Son funcións básicas de Protección Civil a prevención e a intervención para facer fronte a unha situación de risco, a rehabilitación de servizos públicos esenciais, ou a vixilancia en eventos con especial afluencia de persoas”, lembra Pereira.

“A Baña, con 98 quilómetros cadrados de extensión, presenta numerosos núcleos rurais en 15 parroquias, e a falta de Policía Local así como dunha dotación permanente de Garda civil, deixa ao Concello nunha situación máis que complicada para garantir a seguridade nas distintas situacións que acontecen no día a día”, aseguran os socialistas.

“A creación dun voluntariado de Protección Civil está máis que argumentado polos servizos que prestaría ao Concello, o baixo custe do mesmo para as arcas municipais, e a labor social que proporcionaría aos veciños”, engade o PSdeG.

Por estes motivos, piden na moción “aprobar a creación dun voluntariado de Protección Civil en A Baña, cun regulamento propio, e solicitar e tramitar nas distintas administracións (Deputación, Xunta de Galicia) as correspondentes subvencións para dotar do equipamento necesario a esta nova agrupación”.
A BAÑA, 24 de xaneiro de 2019. 

O Concello de A Baña incumple as súas obrigas económicas coa Fundación para a Protección de Discapacitados Psíquicos de Barcala


D. José A. Pereira Gil con DNI 32XXX782P como Portavoz Municipal do Partido Socialista no Concello de A Baña, ao amparo do disposto no art. 97 do real decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, formulo a seguinte solicitude:
A Fundación para a Protección de Discapacitados Psíquicos Comarca da Barcala, situada no Concello de Negreira, fai unha gran labor preparando aos seus usuarios para levar unha vida normalizada, realizando actividades en circunstancias o máis semellantes ao día a día que atoparán fora das instalacións.
A maior parte dos usuarios, son veciños da Baña que se desprazan ao centro, de luns a venres, para realizar distintas tarefas.
O financiamento da Fundación é variado, e tras a modificación dos estatutos fai uns anos, o Concellos da Baña e o de Negreira pasan de ser uns meros espectadores, a formar parte como membros do padroado, o que implica aceptar as obrigas e os dereitos.
O pasado ano ante a mala situación económica da Fundación, os dous Concellos chegaron ao acordo de facer unha achega de 8000€ cada un, para sanear as posibles débedas. Dita achega foi realizada polo Concello de Negreira, pero a día de hoxe o Concello de A Baña segue sen aportar a súa parte. Esta irresponsabilidade por parte do Concello da Baña está a levar á fundación a unha situación crítica.
A Fundación atópase dende finais do ano pasado con graves problemas de financiamento. O persoal propio da Fundación, leva sen cobrar os seus salarios dende o mes de novembro, e a débeda non remata aí, senón que tamén se debe parte do transporte dos usuarios, así como o pago dos materiais utilizados nas súas actividades. Ante a precaria situación da Fundación
SOLICITAMOS: Que de maneira inmediata, o Concello de A Baña, ingrese a achega correspondente co fin de solucionar dita situación.


Visita de José Antonio Pereira Gil, concelleiro e portavoz municipal do Grupo Socialista no Concello de A Baña ás instalcións da fundación, para interesarse persoalmente da problemática pola que está atravesando a Fundación para a Protección de Discapacitados Psíquicos Comarca da Barcala.

A Baña, a 15 xaneiro do 2019

O paro sube un 4.95 % durante o mes de decembro no Concello de A BañaSegundo os datos publicados polo SEPE (Servicio Público de Emprego Estatal) no mes de decembro o número de parados subiu en 9 persoas. Das 9 persoas novas en de a lista do paro na Baña aumento en 11 homes e descendeu en 2 mulleres.
O numero total de parados é de 191, dos cales 106 son homes e 85 mulleres.


www.foro-ciudad.com


As persoas maiores de 45 anos con 117 parados son o grupo de idade máis afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 70 parados, o grupo menos numeroso son os menores de 25 anos con 4 parados.

Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior numero de parados existe no municipio con 110 persoas, seguido da construción con 32 parados, a industria con 28 parados, a agricultura con 13 parados e por último as persoas sen emprego anterior con 8 parados.

O máis visto en socialistasdeabaña.gal. #2018 #Top5


A piques de finalizar este ano 2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣ compatimos o #top5 das novas máis consultadas na nosa web http://www.xn--socialistasdeabaa-uxb.gal/

1️⃣ El PSOE coruñés apuesta por José Antonio Pereira para lograr la alcaldía de A Baña.
👉 https://bit.ly/2rWDaOi
2️⃣ Derroche de cartos públicos no Concello de A Baña.
👉 https://bit.ly/2rXB0xO
3️⃣ Os socialistas da Baña esiximos que o Concello de A Baña garanta a seguridade das vivendas afectadas.
👉 https://bit.ly/2Amo09H
4️⃣ Nova moción presentada polo Grupo Municipal Socialista: AMPLIACIÓN DO HORARIO DA OFICINA DE CORREOS.
👉https://bit.ly/2BS8xOG
5️⃣ FALLO XUDICIAL: MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM NA RÚA CAMIÑO DE MONELOS
👉 https://bit.ly/2EXICZN

Visita á Asociación Avante, Centro de Recursos para persoas con discapacidade de Val do Dubra

O pasado luns, o noso concelleiro e portavoz municipal, José Antonio Pereira Gil,  visitou as instalacións que a asociación Avante ten no Concello de Val do Dubra. Acompañado pola presidenta da asociación, Mª Mercedes Pazos Landeira, por membros da dirección do centro e por varios dos traballadores foi informado dos servizos que prestan aos seus usuarios, así como, dos proxectos que están a desenvolver no presente; das necesidades do centro e das actividades que teñen programadas para o vindeiro ano. A dirección do centro fixo un percorrido polo Centro de Día, o Centro Ocupacional e a Vivenda Tutelada da que dispoñen os usuarios.
O Centro de Recursos para persoas con discapacidade de Val do Dubra, está en funcionamento desde o ano 2005 e situado preto do centro urbano de Val do Dubra. A experiencia no traballo que realizan e a calidade na atención ás persoas con discapacidade da zona, son o seu selo de presentación.
Situado no concello de Val do Dubra, o Centro de Recursos para persoas con discapacidade de  NIVEIRO é de ámbito supramunicipal e abarca ademais do concello de Val do Dubra os de Santa Comba, A Baña, Cerceda, Ordes, Tordoia e Trazo.Empeza a funcionar no ano 2005, pero é durante o 2008 cando se acometen as obras precisas para adaptalo á normativa vixente de centros de día e centros ocupacionais.
Neste centro, préstanse servizos de apoio ás persoas con discapacidade para o fomento da súa autonomía a través de programas de saúde, formativos, orientación e inserción laboral, información e asesoramento, lecer, etc. Estes servizos canalízanse a través dun Centro de Día  e un Centro Ocupacional, ambos con capacidade para 20 prazas.
O Centro de Día para Persoas con Discapacidade é un centro especializado de atención diúrna destinado a proporcionar unha atención integral ás persoas con discapacidade con necesidades de apoio extenso e xeneralizado e/ou en situación de dependencia, que polas súas características necesitan dun apoio persoal para realizar as actividades básicas da vida diaria, dunha rehabilitación continua e específica (tanto desde o punto de vista psíquico como físico) co fin de para mellorar as súas capacidades e promocionar a súa autonomía persoal.
Conta con equipamento especializado de estancia diúrna destinado a proporcionar atención integral a persoas con discapacidade con necesidades de apoio límite e intermitente, que polas súas características necesitan unha atención persoal para potenciar hábitos de vida diaria, así como actividades  capacitadoras e terapéuticas de formación ocupacional e de desenvolvemento de habilidades persoais e sociais, co fin de promocionar o seu acceso ao mundo laboral.

www.asociacionavante.org