ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

MOCIÓN PARA INSTAR Ó CONCELLO A FACER UNHA REBAIXA NA TAXA DO LIXO, COMO COMPENSACIÓN ÁS DEFICIENCIAS NO SERVIZO.


O Grupo Municipal do Partido Socialista en A Baña en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime xurídico das Entidades Locais e demais normativa de aplicación, presenta a seguinte moción.
EXPOSICIÓN DOS MOTIVOS:
Dende o mes de agosto os veciños de A Baña estamos a sufrir serias deficiencias no servizo de recollida de lixo.
A recollida de residuos dos colectores amarelos, e a xestión do punto limpo que realizaba a empresa Soil Recovery, deixouse de facer ao entrar esta en quebra. Detectado o problema, dende o Partido Socialista, solicitouse en varias ocasión que se atallara o asunto o antes posible, como fixeron outros concellos, co fin de minimizar as molestias que se estaban a ocasionar á veciñanza.
A falta de axilidade por parte do Concello en solucionar o devandito problema, fai que levemos xa máis de dous meses cos colectores amarelos a rebordar coa conseguinte problemática hixiénica e medio ambiental, que orixina o ter ao lado das vivendas bolsas de lixo polo chan.
Sendo dos concellos que mais pagamos no recibo do lixo 73.13 € fronte os 59 € que paga Negreira ou os 65 € que paga Santa Comba. O noso servizo deixa moito que desexar en canto aos días de recollida, ao número de colectores así como a limpeza dos mesmos, ao que agora se suma esta nova deficiencia.
É por isto que propoñemos para aprobar no pleno municipal o seguinte acordo:
ACORDO:
⦁ Que o interventor calcule o porcentaxe a bonificar, de acordo os días que non houbo servizo.
⦁ Modificar a ordenanza fiscal reguladora da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana no capítulo 3º artigo 7 (exencións e bonificacións), e contemplar a bonificación correspondente.
⦁ Publicar a nova ordenanza no BOP
⦁ Proceder no próximo recibo a realizar o desconto correspondente a todos os usuarios.

José Antonio Pereira Gil
Voceiro do Grupo Municipal Socialista de A Baña

A Baña, a 8 de novembro do 2018

Resumo do pleno extraordinario de 31 de outubro de 2018


Comeza o pleno as 14 horas, con dous únicos puntos na orde do día.
O primeiro, aprobación da modificación puntual do PXOM da Baña- Camiño de  Monelos,cunha breve exposición do Alcalde, manifestando que unha vez aprobado este punto, darase traslado a urbanismo, co fin de aprobar definitivamente a modificación do PXOM. Neste punto o noso portavoz manifestou a vontade do grupo Socialista de votar a favor, recordando que o final, a decisión que se toma despois de acudir ao Supremo, é a proposta dende un principio polo Partido Socialista de abrir o camiño ao medio. O punto foi aprobado cos votos a favor do PP e do PSOE  coa abstención do grupo mixto.

Terras de Compostela | Publicada: 31/10/2018

No segundo punto, aprobación do proxecto de ampliación do camiño de Monelos, Jose Antonio Pereira xustificou o voto de abstención, xa que no proxecto detectamos certas necesidades que non están incluídas, “unha rúa que da a praza do Concello non pode estar sen  beirarrúas e sen alumeado público”. En canto o firme da vía, os 15 cm de formigón son insuficientes tal e como marca a normativa de firmes do Ministerio de Fomento para este tipo de vías, sendo o recomendado 18 cm. O punto foi aprobado cos votos a favor de PP e as abstención do PSOE e do Grupo Mixto. 

Síguenos na rede. Conectamos Contigo !!!Este ano xogamos co 86432 en participacións de 5 €. Sorte !!!!


Un ano máis a Agrupación Socialista de A Baña reparte entre a veciñanza a lotería de Nadal. Este ano xogamos co número 86.432 en participacións de 5 €. Pódela mercar nos negocios de hostalería do concello ou poñéndote en contacto con algún dos membros da nosa agrupación.
Tamén facemos envíos a todo aquel que a solicite vía whatsapp (615 025 105) ou redes sociais.

O paro sobe un 2.84 % durante SETEMBRO de 2018 na Baña.


Segundo os datos publicados polo SEPE (Servicio Público de Emprego Estatal) no mes de setembro de 2018 o número de parados subiu no Concello de A Baña en 5 persoas. Das 5 persoas novas na lista do paro na Baña, aumento en 1 homes e 4 mulleres.

O numero total de parados é de 181, dos cales 94 son homes e 87 mulleres.

As persoas maiores de 45 anos, con 119 parados, son o grupo de idade máis afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 59 parados, o grupo menos numeroso son os menores de 25 anos con 3 parados.
Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior número de parados existe no municipio con 94 persoas, seguido da construción con 33 parados, a industria con 30 parados, a agricultura con 13 parados e por último as persoas sen emprego anterior con 11 parados.

Información elaborada por www.foro-ciudad.com

Resumo do pleno ordinario do dia 3 de outubro de 2018Comeza o pleno as 14 horas, (ausente o concelleiro de CXG) quizás o pleno máis importante dos últimos anos, xa que se decidiría o futuro da casa reitoral, na que o Concello de A Baña leva invertido cerca de 700.000 €.
O primeiro punto da orde do día: aprobación se procede das actas das sesións anteriores, foi suspendido xa que  estas non foron facilitadas a tempo os concelleiros.

O segundo punto:  o Alcalde da por informada á corporación dos decretos emitidos dende o anterior pleno.

O terceiro punto da orde do día, elección de Xuíz de paz;  tras a pertinente votación quedou proclamado como candidato o único solicitante, cos votos a favor do PP e PSOE.

Terras de Compostela | Publicada: 03/10/2018


Punto número  catro:  Solicitude de cesión da Reitoral de San Mamede pola Asociación Anxiños.
O noso portavoz, José Antonio Pereira Gil, manifesta  que o informe presentado polo secretario municipal non recolle o gasto ó que tivo que facer fronte o Concello, na restauración e acondicionamento da vivenda .  Preguntoulle  ó Alcalde  canto se gastara en total dende o 2007 ata o día de hoxe  en dita casa  reitoral. Cantos cartos dos veciños que non se van recuperar pola mala xestión do Sr. Alcalde.
Recordoulle  que dende  o 2007, prometeu de maneira continua nas  distintas campañas electorais,  a construción da vivenda socio-comunitaria  que os últimos anos xa era un fogar residencial.
Manifestou que non só enganou os nosos maiores, senón tamén a moitos veciños que lles facía soñar cun posto de traballo nesa residencia como coidador.
“Neses anos moitos cursos de coidador e de xeriatría foron feitos polos veciños da Baña, para nada.”
“ Señor Alcalde, cos cerca de 700.000€ podiamos facer  2 centros de día para os nosos maiores a todo luxo.  Pero vostede  vai regalar esa inversión á Asociación  Anxiños, a que lle recoñecemos a súa boa labor,  pero que nada vai aportar os nosos maiores , converténdose ó final,  nunha vítima mais das súas mentiras”.
Non imos participar neste atropelo, polo que votamos en contra.
O punto é aprobado cos votos a favor do PP

O punto quinto:  festivos locais para o ano 2019, o noso voceiro manifesta que despois de preguntar a veciñanza os días máis solicitados son  o 22 de xaneiro (S. Vicente ) e o día 9 de setembro ( Virxe das Dores) sometido a votación, coincidindo ca proposta do PP, polo que quedan establecidos como festivos para o ano 2019

Punto sexto: aprobación Conta Xeral 2017
Tras cumprir os requisitos obrigatorios de exposición pública, e co informe favorable da intervención Xeral, esta é aprobada pola maioría do PP e a abstención do PSOE  
No apartado de control (mocións), o noso voceiro defendeu a presentada o día 20 de setembro, na que solicitamos se tomaran os seguintes acordos plenarios.
1- Facilitar un local que cubra as necesidades básicas para poder elaborar os traballos de construción das carrozas.
2- Subvencionar no  posible os desprazamentos das carrozas sempre e cando estas participen nos concursos das distintas vilas
3- Incrementar o valor dos premios do concurso que organiza o Concello co fin de incentivar a participación no mesmo.  
A moción foi aprobada cos votos a favor do PSOE e abstención do PP agás o concelleiro Manuel Tourís que voto en contra

E estes son os nosos rogos e preguntas Consultar AQUÍ

MOCIÓN PARA INSTAR Ó CONCELLO DE A BAÑA, A CREAR UNHA LÍNEA DE AXUDAS CO FIN DE PROMOCIONAR A PARTICIPACIÓN DA VECIÑANZA NAS FESTAS DO ENTROIDOO Entroido en Galicia, son unhas datas moi esperadas no calendario festivo, ao ser esta unha festa cunha longa tradición popular, onde os roles se inverten, e está permitido rirse de todo.

No noso Concello non é distinto. Hai unha longa tradición en participar nestas festas, e un nutrido grupo de veciños, acostuman a organizar comparsas, e facer divertidas carrozas, que pasean polos distintos concellos.

A súa arte nestas construcións quedou máis que demostrada, xa que carrozas e comparsas feitas por veciños de A Baña, acadaron importantes premios en prestixiosos concursos en diversas  vilas.

Os traballos de elaboración de carrozas e a preparación das comparsas son enriquecedores en moitos sensos.  Potencian a creatividade, fomentan as boas relacións entre os veciños e á hora de acudir os concursos, promocionan ao noso Concello alí por onde desfilan.

Despois de ter falado cos integrantes dunha das comparsas máis representativas do Concello, formada por veciños das parroquias de Lañas, Cabanas, Fiopáns, Troitosende e Monte, sabemos que  a falta de recursos económicos e sobre todo dun espazo común  onde poder facer os traballos de construción das carrozas, está a supoñer un serio impedimento  á hora  de participar nestas festas.

Co fin de dar unha solución a dito problema, e que os veciños un ano máis poida realizar as carrozas, solicitamos se tomen os seguintes acordos plenarios.

1-    Facilitar un local que cubra as necesidades básicas para poder elaborar os traballos de construción das carrozas.
2-     Subvencionar no  posible os desprazamentos das carrozas sempre e cando estas participen nos concursos das distintas vilas
3-    Incrementar o valor dos premios do concurso que organiza o Concello co fin de incentivar a participación no mesmo.   A Baña, Setembro de 2018
Entrevista do noso Secretario Xeral, José Antonio Pereira Gil en Radio Negreira.


Á vosa disposición na nosa canle de YOUTUBEEl PSOE coruñés apuesta por José Antonio Pereira para lograr la alcaldía de A Baña
✅ El PSOE coruñés apuesta por José Antonio Pereira para lograr la alcaldía de A Baña
El secretario provincial definió al candidato como «unha persoa moi capacitada, competente e que ten na cabeza un proxecto de futuro»

✅ La dirección provincial del PSdeG apostará por José Antonio Pereira Gil como candidato socialista a la alcaldía de A Baña en las próximas municipales. José Manuel Lage Tuñas, secretario provincial de la organización, aseguró que esta decisión se tomó «porque é unha persoa moi capacitada, competente e que ten na cabeza un proxecto de futuro para o concello de A Baña». Lage animó al futuro candidato a impulsar el cambio político en el concello «con ideas e proxectos pensados para mellorar todas as parroquias».

✅ Los militantes y simpatizantes del PSOE ya manifestaron su apoyo a Pereira Gil para que lidere la lista de los socialistas en las elecciones del 2019 en el Concello de A Baña, que ahora mismo gobierna el Partido Popular con José Andrés García Cardeso al frente.

Consultar en La Voz de Galicia (23/09/2018)

17º Xantar dos Socialistas da Baña - 23 de setembro de 2018


AXENDA: 17º Xantar dos Socialistas de A Baña
🗓️ 23 de setembro de 2018
🕑 14:00 horas.
🌳 Área recreativa da parroquia de Cabanas.
Camiño do décimo sétimo Xantar dos Socialistas da Baña que este ano levaremos ata a parroquia de Cabanas. Nesta ocasión, e coincidindo co inicio do curso político, contaremos coa presenza do Secretario Xeral dos Socialistas Galegos, Gonzalo Caballero; e co Presidente da Deputación da Coruña e Secretario Provincial do PSdeG coruñés, Valentín González Formoso.
Tamén intervirá José Antonio Pereira Gil, Secretario Xeral da Agrupación Socialista de A Baña.
Un ano máis será un acto aberto a toda a veciñanza do noso Concello así como a amigos e compañeiros da comarca.
👉 Podes facer a túa reserva poñéndote en contacto a través das nosas redes sociais ou chamando ao 📲 659 345 823.
#Domingo23deSetembro #Xantar2018 #ABaña
www.socialistasdeabaña.gal