ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

OS SOCIALISTAS DE A BAÑA LAMENTAN “A FALTA DE RESPECTO” DE COMPROMISO POR GALICIA POR PLAXIAR NO PLENO UNHA MOCIÓN PRESENTADA POLO PSOE NA DEPUTACIÓN


No texto copiado, os socialistas demandan un censo da poboación de xabaríns para o seu control.

A Baña, 30 de novembro de 2018. Os socialistas de A Baña lamentan “a falta de respecto” de Compromiso por Galicia, que no último pleno municipal presentou unha moción “que plaxia parágrafos enteiros doutra xa presentada polo PSOE na Deputación da Coruña”.

“Consideramos que é un feito grave e escandoloso, presentar unha moción copiada reflicte ausencia de ética e que non hai ideas propias, pero non todo vale en política”, asegura José Antonio Pereira, voceiro dos socialistas no concello.

No texto plaxiado, os socialistas pedían na Deputación un acordo de todos os grupos para demandar un censo da poboación de xabaríns, un paso previo importante para controlalos e limitar os seus danos na  agricultura, a gandaría, a circulación viaria e o equilibrio medioambiental.

“Cando escoitamos a moción de Compromiso por Galicia, dímonos conta de que estabamos dacordo coa maior parte da exposición e os puntos 1, 2 e 5, pero non é casualidade, xa que era un plaxio da moción presentada polos socialistas na Deputación”, engade Pereira.

🔴 Parécenos escandaloso que se pretenda presentar unha moción copiada de outro grupo político, e asumila como propia. Supoño que isto pasa cando non hai ideas propias e o único que se pretende é xustificar un traballo que non é real.
Na terceira moción, esta presentada por CxG , para instar á Xunta De Galicia a adoptar medidas urxentes respecto á poboación crecente do xabaril, o noso portavoz non dubidou en dicir:
“En canto a moción temos que dicir que estamos de acordo en moitos dos parágrafos da exposición, así como nos puntos 1, 2, e 5. E non é casualidade que estamos de acordo, xa que tanto os puntos 1, 2, 5 como a maior parte da exposición son plaxios dunha moción que vostede señor Alcalde, como deputado provincial, seguro que recorda. Presentada polo grupo Socialista no pleno da deputación do 28 de setembro deste ano.
En canto os puntos 3 e 4, que xa dubido que sexan da súa invención, recoméndolle señor concelleiro, que se documente cando presente as mocións, xa que con data do 18 de abril deste ano, a Consellería de Medio Ambiente publicou un procedemento para a autorización de medidas de control por danos ocasionados polo xabaril, que regula a colaboración entre os cazadores e os produtores agrarios, tanto na forma de comunicar os danos, como no protocolo de actuación para evitar os mesmos.
Neste caso non imos apoiar esta moción , e non polo contido, do que o noso partido e partícipe, si non pola falta de respecto mostrada polo concelleiro de CxG ao plaxiar esta moción.”
A moción foi desestimada cos votos en contra do PP e a abstención do noso grupo.Moción orixinal presentada polo Grupo PROVINCIAL Socialista o 28 de setembro de 2018. Todo o texto subliñado en laranxa foi copiado e integrado na moción presentada por CxG A Baña no pasado pleno ordinario en A Baña o 28/11/2018
Unha persoa comete plaxio se copia ou imita algo que non lle pertence e faise pasar polo autor diso sen a súa autorización. No caso de documentos escritos, por exemplo, se tipifica este delito cando, sen uso de comiñas ou sen indicar explicitamente a orixe, nin citar a fonte orixinal da información, inclúese unha idea, un parágrafo, unha frase allea, unha fotografía ou a obra completa.
Isto constitúe especificamente unha violación á paternidade da obra, considerada dentro do marco dos dereitos morais.


REPERCUSIÓN NOS MEDIOS


Resumo do pleno ordinario do día 28 de novembro do 2017.


Comeza o pleno ás 14:00 horas, coa ausencia  anunciada da concelleira  Sandra López Fernández  (PP).

O  primeiro punto,  aprobación das actas das sesións anteriores, e  tras unhas  modificacións  que o noso portavoz  José  A. Pereira  solicita nas  actas número 6 e número 5, así como  unha corrección que solicita o grupo mixto, as actas son aprobadas e serán rectificadas para a súa posterior modificación.

No segundo punto do orde do día, o Alcalde da conta  dos decretos emitidos dende  o último pleno.
No punto terceiro, información Proxecto  Saneamento  de Troitosende  (A Baña) e Piñeiro-Tapia (Ames). O Alcalde informa  do estudio do proxecto de saneamento conxunto de Troitosende  (A Baña) e Piñeiro-Tapia (Ames) . O noso portavoz pregunta si xa se conta co financiamento  necesario para o proxecto, “un bo proxecto, pero cun custe de mais de 2 millóns de euros. Sr Alcalde este anuncio é similar o que fixo xa coa estrada  de Lañas. Proxectos electoralistas que non teñen  nin fecha nin financiamento”.
En canto a parte de control, na moción do grupo mixto  sobre a pegada de carteis , o noso voceiro  na súa intervención manifestou :
“Afirmar  por parte de vostede na páxina  do seu partido, que son o único partido que retira os carteis electorais,  teño que dicir que vostede minte. O que si pode dicir, é que é o único que se fai unha foto para xustificarse. Despois de campaña nos tamén fixemos un traballo de retirada de carteis, aínda que temos que admitir que seguro, quedou algún que por despiste ou esquecemento, non foi retirado. Cousa que non nos pasa  a nós solos,e para mostra un botón,  (mostra dúas fotos) estas dúas fotos de carteleira da súa agrupación. Unha en Fiopáns e outra nunha marquesiña  na  Ermida. Fotos que nos remitiron  veciños a nosa web o  día 2 do mes pasado.  

En canto á moción, o primeiro punto sobre a colocación de taboleiros de anuncio, temos que dicir que o levamos reivindicado dende o pleno do mes de novembro do 2016,  repetindo a solicitude  o ano pasado no pleno de marzo, e no de xaneiro de este ano. Como tamén solicitamos o arranxo dos poucos que hai polas parroquias, que en moitos casos están en pésimas condicións.
Sobre o segundo punto, descoñecemos si xa hai unha ordenanza, ou norma superior  que regule a pegada de carteis, pero o que si sabemos é que o de sancións exemplares, como vostede propón,  ir o peto dos veciños,  cando estes  non teñen un sitio alternativo para colocar os avisos.  non é a forma de corrixir o problema.
Respecto o terceiro punto , parécenos viable e necesario para desta forma radicar esta mala costume . E no tocante o cuarto punto, pola nosa parte non hai inconveniente.”
A moción foi aprobada por unanimidade.

A segunda moción a tratar, foi a presentada polo partido Socialista.  MOCIÓN PARA INSTAR AO CONCELLO  A  FACER  UNHA  REBAIXA  NA  TAXA  DO LIXO, COMO COMPENSACIÓN  ÁS  DEFICIENCIAS NO SERVIZO. Despois de un tenso debate onde o noso portavoz defendeu a idea de compensar os veciños cunha rebaixa no próximo recibo do lixo,( dada a falta de servizo nos últimos meses de recollida dos colectores amarelos), a   moción foi  apoiada polo grupo mixto pero rexeitada  pola maioría  do PP, facendo uso do voto de calidade o Sr Alcalde, grazas o cal, a moción foi desestimada.

Na terceira moción, esta presentada por CXG , para instar a Xunta De Galicia a adoptar medidas urxentes respecto á poboación crecente do  xabaril, o noso portavoz non dubidou en dicir:
 “En canto a moción  temos que dicir que  estamos  de acordo en moitos dos parágrafos da exposición, así como nos puntos 1, 2, e 5. E non é casualidade que estamos de acordo, xa que tanto os puntos 1,2,5 como a maior parte da exposición son plaxios dunha moción que vostede señor Alcalde, como deputado provincial, seguro que recorda. Presentada polo grupo Socialista no pleno da deputación do 28 de setembro deste ano.
Parécenos escandaloso que se pretenda presentar unha moción copiada de outro grupo político, e asumila como propia. Supoño que isto pasa cando non hai ideas propias e o único que se pretende  é xustificar un traballo que non é real. 

En canto os puntos 3 e 4, que xa dubido que sexan da súa invención, recoméndolle señor concelleiro, que se documente  cando presente as mocións, xa  que con data do 18 de abril deste ano, a Consellería de Medio Ambiente publicou un procedemento para a autorización de medidas de control por danos ocasionados polo xabaril, que regula  a colaboración entre os cazadores e os produtores agrarios, tanto na forma de comunicar os danos, como no protocolo de actuación  para evitar os mesmos.
Neste caso non imos apoiar  esta moción , e non polo contido, do que o noso partido e partícipe, si non pola falta de respecto mostrada polo concelleiro de CXG ao plaxiar esta moción.”
A moción foi desestimada cos votos en contra do PP e a abstención  do noso grupo.

A última moción,  na que se solicitaban medidas de apoio para as persoas afectadas pola  enfermidade  Celíaca, foi aprobada pola maioría da corporación. Neste caso  o noso portavoz explicou  que xa no pleno do día 2 de febreiro do 2017, o partido Socialista solicitara  que nos actos infantís, cando se distribuían alimentos, se teña en conta o aumento de nenas/os celíacos e con diferentes alerxias, e se  conte cunha alternativa para este colectivo.

En canto a rogos e preguntas estas son as formuladas polo noso grupo. Consultar na seguinte ligazón PREGUNTAS PRESENTADAS NO PLENO ORDINARIO DO DÍA 28 DE NOVEMBRO DE 2018

O Plan Único da Deputación financia con 73.546 euros a reforma da piscina da Baña


As renovadas instalacións estarán dispoñibles para o vindeiro verán
O POS+ leva 1,8 millóns investidos en A Baña no bienio 2017-2018, onde financia un total de doce obras, algunhas singulares como a mellora do núcleo de Señor ou a humanización da rúa Castiñeira

O Plan Único (POS+) da Deputación da Coruña financia con 73.546 euros as obras de reforma da piscina municipal de San Vicente, en A Baña.
A plataforma de Contratación do Estado vén de publicar o anuncio de licitación dos traballos, que serán financiados ao 100% pola institución provincial a través do POS+2018. As empresas interesadas poden presentar as súas ofertas ata o vindeiro 11 de decembro. O obxectivo é que as instalacións estean dispoñibles para o uso da veciñanza durante os meses de verán de 2019.
A piscina infantil e a piscina de uso xeral contan actualmente cun revestimento moi deteriorado, o que ocasiona continuas labores de reparación e perigo de que os usuarios sofran cortes cos anacos deprendidos.
As obras consistirán na dotación dun novo revestimento aos vasos das piscinas, construido con lámina de PVC termosoldada, o que evitará filtracións e desprendementos; a substitución do peche de malla metálica da instalación e do portal de acceso e a instalación de barandillas de aceiro galvanizado.
Os traballos inclúen tamén melloras no local de socorro e primeiros auxilios, a instalación de taquillas nos vestiarios e a instalación dun sistema automático de aporte de auga para a piscina.
Doce obras e 1,8 millóns investidos en A Baña
Está é unha das doce obras que o novo Plan Único, impulsado polo goberno provincial que preside Valentín González Formoso, financia no municipio, cun investimento de preto de 1,8 millóns de euros en só dous anos.
As melloras do núcleo de Señor, a humanización da rúa Castiñeira, a rehabilitación do entorno da Fonte dos Lagos, ou pavimentación de numerosos camiños e estradas de distintos núcleos rurais de A Baña son financiados con cargo ao Plan Único.
Fonte: Deputación da Coruña

MOCIÓN PARA INSTAR Ó CONCELLO A FACER UNHA REBAIXA NA TAXA DO LIXO, COMO COMPENSACIÓN ÁS DEFICIENCIAS NO SERVIZO.


O Grupo Municipal do Partido Socialista en A Baña en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime xurídico das Entidades Locais e demais normativa de aplicación, presenta a seguinte moción.
EXPOSICIÓN DOS MOTIVOS:
Dende o mes de agosto os veciños de A Baña estamos a sufrir serias deficiencias no servizo de recollida de lixo.
A recollida de residuos dos colectores amarelos, e a xestión do punto limpo que realizaba a empresa Soil Recovery, deixouse de facer ao entrar esta en quebra. Detectado o problema, dende o Partido Socialista, solicitouse en varias ocasión que se atallara o asunto o antes posible, como fixeron outros concellos, co fin de minimizar as molestias que se estaban a ocasionar á veciñanza.
A falta de axilidade por parte do Concello en solucionar o devandito problema, fai que levemos xa máis de dous meses cos colectores amarelos a rebordar coa conseguinte problemática hixiénica e medio ambiental, que orixina o ter ao lado das vivendas bolsas de lixo polo chan.
Sendo dos concellos que mais pagamos no recibo do lixo 73.13 € fronte os 59 € que paga Negreira ou os 65 € que paga Santa Comba. O noso servizo deixa moito que desexar en canto aos días de recollida, ao número de colectores así como a limpeza dos mesmos, ao que agora se suma esta nova deficiencia.
É por isto que propoñemos para aprobar no pleno municipal o seguinte acordo:
ACORDO:
⦁ Que o interventor calcule o porcentaxe a bonificar, de acordo os días que non houbo servizo.
⦁ Modificar a ordenanza fiscal reguladora da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana no capítulo 3º artigo 7 (exencións e bonificacións), e contemplar a bonificación correspondente.
⦁ Publicar a nova ordenanza no BOP
⦁ Proceder no próximo recibo a realizar o desconto correspondente a todos os usuarios.

José Antonio Pereira Gil
Voceiro do Grupo Municipal Socialista de A Baña

A Baña, a 8 de novembro do 2018

Resumo do pleno extraordinario de 31 de outubro de 2018


Comeza o pleno as 14 horas, con dous únicos puntos na orde do día.
O primeiro, aprobación da modificación puntual do PXOM da Baña- Camiño de  Monelos,cunha breve exposición do Alcalde, manifestando que unha vez aprobado este punto, darase traslado a urbanismo, co fin de aprobar definitivamente a modificación do PXOM. Neste punto o noso portavoz manifestou a vontade do grupo Socialista de votar a favor, recordando que o final, a decisión que se toma despois de acudir ao Supremo, é a proposta dende un principio polo Partido Socialista de abrir o camiño ao medio. O punto foi aprobado cos votos a favor do PP e do PSOE  coa abstención do grupo mixto.

Terras de Compostela | Publicada: 31/10/2018

No segundo punto, aprobación do proxecto de ampliación do camiño de Monelos, Jose Antonio Pereira xustificou o voto de abstención, xa que no proxecto detectamos certas necesidades que non están incluídas, “unha rúa que da a praza do Concello non pode estar sen  beirarrúas e sen alumeado público”. En canto o firme da vía, os 15 cm de formigón son insuficientes tal e como marca a normativa de firmes do Ministerio de Fomento para este tipo de vías, sendo o recomendado 18 cm. O punto foi aprobado cos votos a favor de PP e as abstención do PSOE e do Grupo Mixto. 

Síguenos na rede. Conectamos Contigo !!!Este ano xogamos co 86432 en participacións de 5 €. Sorte !!!!


Un ano máis a Agrupación Socialista de A Baña reparte entre a veciñanza a lotería de Nadal. Este ano xogamos co número 86.432 en participacións de 5 €. Pódela mercar nos negocios de hostalería do concello ou poñéndote en contacto con algún dos membros da nosa agrupación.
Tamén facemos envíos a todo aquel que a solicite vía whatsapp (615 025 105) ou redes sociais.

O paro sobe un 2.84 % durante SETEMBRO de 2018 na Baña.


Segundo os datos publicados polo SEPE (Servicio Público de Emprego Estatal) no mes de setembro de 2018 o número de parados subiu no Concello de A Baña en 5 persoas. Das 5 persoas novas na lista do paro na Baña, aumento en 1 homes e 4 mulleres.

O numero total de parados é de 181, dos cales 94 son homes e 87 mulleres.

As persoas maiores de 45 anos, con 119 parados, son o grupo de idade máis afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 59 parados, o grupo menos numeroso son os menores de 25 anos con 3 parados.
Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior número de parados existe no municipio con 94 persoas, seguido da construción con 33 parados, a industria con 30 parados, a agricultura con 13 parados e por último as persoas sen emprego anterior con 11 parados.

Información elaborada por www.foro-ciudad.com

Resumo do pleno ordinario do dia 3 de outubro de 2018Comeza o pleno as 14 horas, (ausente o concelleiro de CXG) quizás o pleno máis importante dos últimos anos, xa que se decidiría o futuro da casa reitoral, na que o Concello de A Baña leva invertido cerca de 700.000 €.
O primeiro punto da orde do día: aprobación se procede das actas das sesións anteriores, foi suspendido xa que  estas non foron facilitadas a tempo os concelleiros.

O segundo punto:  o Alcalde da por informada á corporación dos decretos emitidos dende o anterior pleno.

O terceiro punto da orde do día, elección de Xuíz de paz;  tras a pertinente votación quedou proclamado como candidato o único solicitante, cos votos a favor do PP e PSOE.

Terras de Compostela | Publicada: 03/10/2018


Punto número  catro:  Solicitude de cesión da Reitoral de San Mamede pola Asociación Anxiños.
O noso portavoz, José Antonio Pereira Gil, manifesta  que o informe presentado polo secretario municipal non recolle o gasto ó que tivo que facer fronte o Concello, na restauración e acondicionamento da vivenda .  Preguntoulle  ó Alcalde  canto se gastara en total dende o 2007 ata o día de hoxe  en dita casa  reitoral. Cantos cartos dos veciños que non se van recuperar pola mala xestión do Sr. Alcalde.
Recordoulle  que dende  o 2007, prometeu de maneira continua nas  distintas campañas electorais,  a construción da vivenda socio-comunitaria  que os últimos anos xa era un fogar residencial.
Manifestou que non só enganou os nosos maiores, senón tamén a moitos veciños que lles facía soñar cun posto de traballo nesa residencia como coidador.
“Neses anos moitos cursos de coidador e de xeriatría foron feitos polos veciños da Baña, para nada.”
“ Señor Alcalde, cos cerca de 700.000€ podiamos facer  2 centros de día para os nosos maiores a todo luxo.  Pero vostede  vai regalar esa inversión á Asociación  Anxiños, a que lle recoñecemos a súa boa labor,  pero que nada vai aportar os nosos maiores , converténdose ó final,  nunha vítima mais das súas mentiras”.
Non imos participar neste atropelo, polo que votamos en contra.
O punto é aprobado cos votos a favor do PP

O punto quinto:  festivos locais para o ano 2019, o noso voceiro manifesta que despois de preguntar a veciñanza os días máis solicitados son  o 22 de xaneiro (S. Vicente ) e o día 9 de setembro ( Virxe das Dores) sometido a votación, coincidindo ca proposta do PP, polo que quedan establecidos como festivos para o ano 2019

Punto sexto: aprobación Conta Xeral 2017
Tras cumprir os requisitos obrigatorios de exposición pública, e co informe favorable da intervención Xeral, esta é aprobada pola maioría do PP e a abstención do PSOE  
No apartado de control (mocións), o noso voceiro defendeu a presentada o día 20 de setembro, na que solicitamos se tomaran os seguintes acordos plenarios.
1- Facilitar un local que cubra as necesidades básicas para poder elaborar os traballos de construción das carrozas.
2- Subvencionar no  posible os desprazamentos das carrozas sempre e cando estas participen nos concursos das distintas vilas
3- Incrementar o valor dos premios do concurso que organiza o Concello co fin de incentivar a participación no mesmo.  
A moción foi aprobada cos votos a favor do PSOE e abstención do PP agás o concelleiro Manuel Tourís que voto en contra

E estes son os nosos rogos e preguntas Consultar AQUÍ