Moción sobre a atención a mulleres con endometriose e divulgación da doenza no Concello da Baña


MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO SOCIALISTA EN APOIO DE querENDO AO ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97 DO REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES LOCAIS (REAL DECRETO 2568/1986), SOBRE A ATENCIÓN A MULLERES CON ENDOMETRIOSE E DIVULGACIÓN DA DOENZA, PARA O SEU DEBATE E POSTERIOR APROBACIÓN POLO PLENO DO CONCELLO DA BAÑA.
MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO SOCIALISTA AO ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97 DO REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES LOCAIS (REAL DECRETO 2568 / 1986), PARA A CONXELACIÓN DOS PREZOS DO RECIBO DO LIXO PARA O ANO 2021, PARA A SÚA CONSIDERACIÓN, DEBATE E POSTERIOR APROBACIÓN POLO PLENO DO CONCELLO DA BAÑA


O concello da Baña o pasado ano trasladoulle á veciñanza a bonificación do canon de Sogama (rebaixa do 5% no recibo do lixo dende o ano  2019) e dado que no ano 2019 o recibo xa lle fora pasado á veciñanza, decidiuse na sesión plenaria aplicar o 10% durante o ano 2020.

O Concello da Baña debe actualizar de novo o recibo do lixo para o ano 2021, o que supón un aumento do 5%.

Do mesmo xeito debe realizarse a actualización do IPC, que este ano é -0,4, polo que a suba total do recibo do lixo, sería dun 4,6% para o ano 2021.

No actual contexto de crise económica que estamos a sufrir a consecuencia da actual pandemia provocada pola covid-19, consideramos que sería necesaria a conxelación do recibo do lixo, e así, contribuír a manter a economía da veciñanza do noso concello.

Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello da Baña, somete a votación a seguinte ACORDO para ser aprobado no Pleno:

Manter os mesmos prezos para o ano 2021 que no ano 2020 para as taxas do lixo, co fin de que a veciñanza do noso Concello, nesta situación de crise económica, producida pola covid-19, non soporte un incremento nas novas taxas, e así contribuír coa veciñanza nestes momentos difíciles.

A Baña, 21 de outubro de 2020

 O Alcalde do Concello da Baña

José Antonio Pereira Gil

 

Á mesa do Parlamento de Galicia. Ausencias da pediatra do Centro de Saúde da Baña


Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª.

A atención ás comarcas rurais e a loita contra o seu despoboamento pasa polo mantemento e consolidación dos servizos básicos, e en maior medida en zonas nas que existe un problema  demográfico. A atención sanitaria é un deles.

O Servizo de Pediatría do Centro de Saúde da Baña dá atención a 238 nenos e nenas de entre 0 e 14 anos (datos do INE de 2019) unicamente os martes e xoves de cada semana. Este servizo leva tempo atopándose con problemas de bido a que as vacacións ou días libres da facultativa non son substituídas. 

Neste último período vacacional a solución que deron dende a Xunta de Galicia foi desviar os menores de 3 anos ao centro de saúde de Negreira, mentres que os maiores desa idade era n atendidos polo médico de cabeceira, no que é claramente unha disfunción do servizo xa que non é ese o profesional que debía atendelos.

Ese servizo de pediatría está compartido co concello de Mazaricos (a 18 km), que atende os luns, mércores e venres, ex istindo aí tamén outra disfuncion xa que o máis lóxico sería facelo con Negreira (7 km), non só por proximidade senón porque se atopa xa na ruta cara ao hospital de referencia, o Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela , no caso de ter q ue acudir a este por unha urxencia.

Por outra banda, dende hai un tempo nese mesmo c entro de s aúde o servizo de matrona ampliouse aos sábados, reducíndose así o horario de atención da matrona durante a semana. Este cambio organizativo, non demandado pola poboación d a Baña, obriga a manter o centro aberto na mañá dos sábados, co conseguinte incremento de custes de limpeza e su b ministros que ten que asumir o Concello. As usuarias dese servizo manteñen que prefiren asistir entre semana e por iso solicitan que se volva aos horarios anteriores de luns a venres.

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:

1ª) Como se vai garantir a axeitada cobertura pediátrica na Baña?

2ª) Vai o Sergas cubrir as ausencias da pediatra do Centro de Saúde da Baña?
3ª) Pensa aceptar a petición da veciñanza de compartir o pediatra co centro de saúde de Negreira en vez de co de Mazaricos?
4ª) Ten previsto o Sergas recuperar a atención de luns a venres durante toda a mañá do servizo de matrona do Centro de Saúde da Baña?


𝐓𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐚 𝐗𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐥𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐫á𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐮𝐫𝐱𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞ó𝐧𝐬 𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐟ó𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐀𝐂 𝟓𝟒𝟔 𝐩𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐫𝐨𝐪𝐮𝐢𝐚𝐬 𝐝 𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐚𝐥𝐚, 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐨𝐞𝐬𝐭𝐞, 𝐝𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝 𝐚 𝐁𝐚ñ𝐚?

 Á 𝗺𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗼 𝗣𝗮𝗿𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗚𝗮𝗹𝗶𝗰𝗶𝗮

Noa Díaz Varela, Patricia Otero Rodríguez e Paloma Castro Rey , deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª.
A estrada de titularidade autonómica AC 546 é a principal vía de comunicación entre Santiago e a Costa da Morte, unha vía de comunicación que é transitada cada ano por máis de millón e medio de vehículos.
A citada estrada divide á metade as parroquias da Barcala, Ordoeste e Corneira, todas elas pertencentes ao concello d a Baña, razón pola que diariamente esa veciñanza, moita de alta idade, ten que cruzar o viario, coa perigosidade que supón ao non existir ningún paso de peóns.
Ao longo dos últimos anos producíronse nese viario varios accidentes graves, con atropelos de veciños, nalgún caso con consecuencia de morte. Non en van, foi incluído pola Dirección Xeral de Tráfico no mapa nacional de tramos máis perigosos.
Os habitantes destas parroquias recolleron sinaturas no ano 2016 demandando unha regulación semafórica, acompañada de paso de peóns, desta estrada de titularidade autonómica para protexerse durante a realización das actividades diarias que os obrigan a cruzar a vía.
Tamén a comezos de 2018 este grupo parlamentario rexistrou unhas iniciativas sumándonos ás reclamacións dos veciños e veciñas sen que o problema estea hoxe solucionado.
Por todo o exposto, as deputadas que asinan preguntan:
𝐓𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐚 𝐗𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐥𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐫á𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐮𝐫𝐱𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞ó𝐧𝐬 𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐟ó𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐀𝐂 𝟓𝟒𝟔 𝐩𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐫𝐨𝐪𝐮𝐢𝐚𝐬 𝐝 𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐚𝐥𝐚, 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐨𝐞𝐬𝐭𝐞, 𝐝𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝 𝐚 𝐁𝐚ñ𝐚?PROPOSTA DO PSdeG-PSOE DA BAÑA PARA XESTIONAR OS FONDOS ACHEGADOS POLO POS+ ADICIONAL 2/2020
O secretario-interventor do Concello da Baña, despois de analizar a situación financeira municipal e tendo presente que o ano pasado se tivo que efectuar un suplemento de crédito por un importe de 255.000€ para poderlles facer fronte ás débedas e obrigas pendentes para financiar gasto corrente, emitiu un informe, con data do 25.05.2020, no que recolle que non se pode garantir que durante o ano 2020 se poida acudir a esta vía novamente, e presta atención ás consecuencias socioeconómicas derivadas da pandemia COVID-19 que suporán unha caída da recadación do Estado e da Comunidade Autónoma, cifrada aproximadamente nun 40%.
Esta nova realidade social trae consigo que este grupo de goberno considere necesario destinar o importe do POS + Adicional 2/2020 na súa totalidade a gastos correntes do Concello, conforme ás bases do Plan Único, liberando un total de 147.315,97 €. Os ditos fondos investiranse en asumir os diferentes gastos derivados da crise socio-económica que o brote de coronavirus está a provocar.
En concreto, a desagregación do destino dos fondos do POS+ Adicional 2/2020 é o seguinte:

1.- REFORMAS DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS (Partida de 60.000€)
O novo escenario producido polo COVID-19 trae consigo a necesidade de que as instalacións municipais deban adaptarse ás novas directrices e protocolos (limpeza, desinfección, aforo, atención ao público...) para que estas poidan estar a disposición da veciñanza cun garante de seguridade.
A día de hoxe xa se lle notificou ao Concello dende a Dirección de Atención Primaria, no nome do Sergas, que é preciso facer modificacións no centro de saúde, de titularidade municipal, para evitar, mediante a colocación dunha zona acristalada na sala de espera, o contacto dos menores e dos adultos. 
É probable que haxa que facer esta e outras obras xa sexa na propia casa consistorial, no Punto de Atención á Infancia, biblioteca, Escola Municipal de Música, Centro Social, CPI de San Vicente, etc. co fin de garantir a seguridade da saúde da nosa veciñanza.

2.- CONCILIACIÓN (Partida de 35.000€)
O decreto do estado de alarma do 14 de marzo de 2020 supuxo a suspensión de toda actividade académica, polo que o alumnado non pode asistir presencialmente aos centros educativos. Inicialmente ao parar tamén boa parte da actividade produtiva, as familias puideron facer fronte ao coidado dos membros máis novos.
Co inicio do proceso de desescalada e a progresiva incorporación da poboación aos postos de traballo, evidénciase unha ausencia de medidas que faciliten a conciliación familiar. Rexístranse casos de fogares cuxos proxenitores traballan e non dispoñen de coidadores alternativos que poidan facerse cargo dos menores mentres os pais e nais están a traballar. Polo tanto, é necesario trazar un plan de acción que favoreza a dita conciliación.
Dende o Concello estase á espera de que tanto as institucións nacionais como as autónomas competentes fixen os respectivos protocolos para os puntos de atención á infancia, campamentos urbanos e todas aquelas actividades susceptibles de que nelas participen menores.
Se é posible garantir a seguridade e salubridade dos contornos e espazos así como aplicar os protocolos de hixiene pertinentes e sempre atendendo ás recomendación das autoridades, proponse organizar en varios locais sociais (seleccionados segundo a demanda e o lugar de residencia dos usuarios), habilitados previamente, diferentes actividades dirixidas por monitores/as titulados/as que favorezan a conciliación.
De seguir a positiva progresión que se está a dar no proceso de desconfinamento crese viable a organización de campamentos urbanos nos meses de xullo, agosto e primeira semana de setembro. A diferenza con edicións anteriores é que debido ás circunstancias que estamos a vivir deben realizarse labores exhaustivos de desinfección e limpeza, controis de temperatura aos menores, maior adquisición de material posto que cada usuario/a terá o seu propio material asignado e non se compartirá nada (tesoiras, gomas, lapis…), máis monitores polo que todas esas medidas supoñen un incremento dos custos que han de ser asumidos polo Concello.
Descoñécese ata agora as liñas de actuación a seguir no vindeiro curso escolar. De facerse efectiva a proposta dun ensino no cal se alternasen períodos presenciais e non presenciais, xurdirían problemas para conciliar nas datas nas que os/as estudantes non tivesen que acudir ás aulas. O Concello promoverá actividades, adaptadas ás directrices que rexan nese intre, que primen a conciliación familiar. 

3.- PLAN DE APOIO PARA AS PERSOAS AUTÓNOMAS (Partida de 20.000€)
Co fin de afrontar as repercusións económicas negativas que a pandemia está a deixar naqueles negocios que neste intre son máis vulnerables (hostalaría, comercio de proximidade...), onde moitos/as son autónomos/as, e que tiveron que permanecer inactivos pola propagación do virus, que derivou do decreto do estado de alarma, son necesarias medidas de apoio no eido económico que lles permitan a estes traballadores e traballadoras poder reabrir e manter a actividade. 

4.- PLAN DE AXUDA AO ESTUDANTADO (Partida de 15.000€)
Durante estes días de confinamento, o Concello colaborou co CPI de San Vicente no reparto de libros, apuntamentos e material escolar. Detéctase a carencia entre boa parte do alumnado de tecnoloxías aplicadas á educación (tabletas, impresoras, ordenadores...).
Hoxe en día, estas tecnoloxías son un instrumento básico para poder proporcionarlle ao alumnado un proceso de aprendizaxe adaptado ao contexto actual.
Queda constancia de que hai estudantes da Baña que non dispoñen do soporte técnico necesario para afrontar un “ensino a distancia“ ante un posible novo confinamento ou se se fai realidade a proposta que barallan as autoridades educativas de incorporar o alumnado ás aulas alternando períodos presenciais con non presenciais.
Con esta achega subvencionaríase a compra de material informático axeitado co fin de evitar un desequilibrio a nivel académico entre o alumnado.

5.- EMERXENCIA SOCIAL (Partida de 17,315,97€)
O actual traballador social informa dun incremento das solicitudes de axudas económicas e/ou de recursos de subsistencia ante a crise sanitaria que estamos a vivir. É preciso facer fronte ás demandas de produtos de primeira necesidade (alimentos, produtos de hixiene, roupa…) así como prever a posibilidade de, se é necesario, custear servizos básicos como auga, luz…
É probable que se incremente a taxa de paro (xa medrou nos últimos meses) e que moitas familias non poidan facer fronte ao pagamento de hipotecas, das matrículas de fillos/as nas universidades, as actividades extraescolares… polo que o Concello debería dispoñer de liñas de axuda e apoio a estas familias, as cales teñen que cumprir os requisitos que dende Servizos Sociais se fixan e seguir os procedementos oficiais que se establecen neste eido.
É necesario dar apoio e cobertura a institucións como a fundación Val de Barcala (adecuación das instalacións ás novas necesidades, adquisición de material...) ou a aquelas familias de menores que teñen diagnosticado algún trastorno, patoloxía ou enfermidade que esixa intervencións e/ou accións concretas e específicas (material de apoio adaptado, monitor...)


A BAÑA, 25 de maio 2020
PsdeG-PSOE A BAÑA

Declaracións do Alcalde da Baña , José Antonio Pereira Gil, en Radio Negreira. Informa da situación e das medidas adoptadas por parte do Concello en relación á pandemia mundial do coronavirus Covid-19.


Martes, 28 de abril de 2020 - RADIO NEGREIRA

Mércores, 15 de abril de 2020 - RADIO NEGREIRA
Xoves, 02 de abril de 2020 - RADIO NEGREIRA
Xoves, 26 de marzo de 2020 - RADIO NEGREIRA
Novo recorte por parte da Xunta de Galicia no Concello da Baña.OS SOCIALISTAS DE CORUÑA CRITICAN QUE A XUNTA DE GALICIA REBAIXOU UN 25% O PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS NA PROVINCIA
👉 “Núñez Feijóo falaba da lexislatura do rural, pero os feitos reflicten que a situación é xusto a contraria”, afirma o PSOE
A Agrupación Provincial Socialista da Coruña critica que a Xunta de Galicia rebaixou un 25% os fondos do plan de mellora de camiños rurais para o periodo 2020/2021.

En concreto, o plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas para o período 2020-2021 baixou en 1.271.493 euros na provincia da Coruña con respecto a 2017-2018. No conxunto de Galicia, pasou de 16 a 12 millóns de euros.
Este fondo é un relevante instrumento de cooperación e axuda financieira ás entidades locais que impulsa a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), dependente da Consellería do Medio Rural.


Ten como principal obxectivo subvencionar a ampliación, mellora ou mantemento dos camiños rurais, co fin de renovar esta rede viaria que sirve de acceso ás explotacións agrícolas do seus territorios, facilitando considerablemente a accesibilidade ás parcelas de cultivo.
A pesar de que esta ía ser a “lexislatura do rural”, segundo manifestou o actual presidente, Alberto Núñez Feijóo, “os feitos reflicten que a situación é xusto a contraria” e o goberno galego aplica agora unha redución millonaria dos fondos para o desenvolvemento e potenciamento do rural.
Por comarcas
A redución de fondos é homoxenea e afecta a todas as comarcas. En concreto, na da Coruña pasa de 941.071 euros a 717.108 (223.963 euros menos); en Ferrolterra e Ortegal, de 1048.785 a 780.557 euros (268.228 euros menos); en Santiago, de 1.527.362 a 1.133.686 euros (393.676 menos); en Bergantiños-Costa da Morte, de 919.028 a 673.142 euros (245.886 euros menos); e en Barbanza, de 543.389 a 403.649 euros (139.740 euros menos).
“Estas axudas para camiños rurais, en moitos casos, son o único crédito directo en forma de subvención que moitas entidades locais reciben directamente da administración autonómica, polo que aínda é menos comprensible que se aplique unha redución orzamentaria tan drástica”, engaden os socialistas.
O PSOE Provincial impulsará nas próximas datas diferentes iniciativas a nivel local e no Parlamento de Galicia para forzar á Xunta a un cambio de postura neste tema.