ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Nova moción presentada polo Grupo Municipal Socialista: AMPLIACIÓN DO HORARIO DA OFICINA DE CORREOS.MOCIÓN PARA INSTAR Ó CONCELLO DE A BAÑA, A SOLICITAR Á SOCIEDADE ESTATAL DE CORREOS E TELÉGRAFOS S.A. - COMISIÓN NACIONAL DO SECTOR POSTAL E MINISTERIO DE FOMENTO, A AMPLIACIÓN DO HORARIO DA OFICINA DE CORREOS, QUE DA SERVIZO, Á VECIÑANZA DA BAÑA.

No Concello da Baña hai unha oficina de Correos para servizo dos veciños, o que a primeira vista parece suficiente. O problema aparece cando o horario de atención ós usuarios vese reducido a tan so unha hora ó día de  luns a venres, de 9 a 10  da mañá, e os sábados e festivos sen servizo.

A rutina da vida do noso Concello, onde a maioría dos veciños  dedícase á agricultura e gandería, fai que moitos non estean nas súas  casas a hora en que pasa o carteiro, polo que a entrega de documentos certificados teñen que ser recollidos na correspondente oficina. O horario tan reducido, dificulta ós veciños o poder acceder a dito servizo. A recollida de certificados e demais documentos é toda unha odisea. E en canto á realización de xestión tales como xiros, certificacións ou paquetería, a maioría dos veciños optan en moitos casos por desprazarse os concellos limítrofes, polo escaso servizo que ofrece a oficina da Baña. O que de novo fai que os nosos veciños e veciñas descapitalicen  A Baña en favor de Negreira ou Santa Comba. 

O Concello de A Baña non pode manterse indiferente ante esta carencia na prestación adecuada deste servizo básico de comunicación. 

Si queremos ter un Concello vivo, temos que dotalo de servizos e mellorar os que temos, e por iso que solicitamos o apoio de toda a corporación co fin de reclamar ás administracións responsables deste servizo público, a súa mellora en canto o horario se refire co fin de dar un mellor servizo os veciños e veciñas da Baña.


Ofina de Correos de A Baña - Horario de  atención ó público: 9.00 -10.00 horas de luns a venres.

A Baña é un Concello paralizado cunha actividade económica estancada.


📈 Datos de Febreiro do 2018 para o Municipio da Baña.

Segundo os datos publicados polo  SEPE no mes de Febreiro o número de parados non variou.

📉 O número total de parados é de 225, dos cales 119 son homes e 106 mulleres.

📊As persoas maiores de 45 anos con 135 parados son o grupo de idade mais afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 85 parados, o grupo menos numeroso son os menores de 25 anos con 5 parados.

✍️ Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior número de parados existe no municipio con 133 persoas, seguido da construción con 40 parados, a industria con 27 parados, a agricultura con 15 parados e por último as persoas sen emprego anterior con 10 parados.

#ABañaEnCifras 👉 A BAÑA EN CIFRAS, TODOS OS DATOSInformación demográfica do Concello de A Baña


Fonte: IGE - Gráfica creada por socialistasdeabaña.gal

Segundo os datos publicados polo Instituto Galego de Estatística (IGE) o número de habitantes na Baña é de 3.541, 104 habitantes menos que no ano 2016.


Habitantes e lugar de nacemento:
Segundo os datos publicados polo IGE procedentes do padrón municipal de 2017 o 73.79% (2.613) dos habitantes empadroados no Municipio da Baña naceron no devandito municipio, o 21.21% emigraron á Baña desde diferentes lugares de España, o 18.61% (659) desde outros municipios da provincia da Coruña, o 1.04% (37) desde outras provincias da comunidade de Galicia, o 1.55% (55) desde outras comunidades autónomas e o 5.00% (177) emigraron á Baña desde outros países.

A evolución da estrutura da poboación no municipio da Baña se o comparamos con 2016 observamos: 104 habitantes menos.

Diminúen (-93) os habitantes nados na Baña, pasando do 74.24% ao 73.79%.
Aumentan (7) os habitantes nados na provincia da Coruña, pasando do 17.89% ao 18.61%.
Diminúen (-2) os habitantes nados na a comunidade de Galicia, pasando do 1.07% ao 1.04%.
Diminúen (-7) os habitantes nados no resto de España, pasando do 1.70% ao 1.55%.
Diminúen (-9) os habitantes nados noutros  paises, pasando do 5.10% ao 5.00%.

e se o comparamos con 1996 ata 2017:

Diminúen (-2.119) os habitantes nados na Baña, pasando do 81.10% ao 73.79%.
Diminúen (-331) os habitantes nados na provincia da Coruña, pasando do 16.97% ao 18.61%.
Diminúen (-24) os habitantes nados na a comunidade de Galicia, pasando do 1.05% ao 1.04%.
Aumentan (4) os habitantes nados no resto de España, pasando do 0.87% ao 1.55%.
Aumentan (176) os habitantes nados noutros países, pasando do 0.02% ao 5.00%.

Na estatística do padrón os habitantes empadroados na Baña que naceron noutros países ascenden a 177:
109 habitantes, 54 homes e 55 mulleres nacidos en Europa.
49 habitantes, 25 homes e 24 mulleres nacidos en América.
19 habitantes, 12 homes e 7 mulleres nacidos en África.

Veciños residentes no estranxeiro con municipio de orixe na Baña:
Segundo os datos publicados polo IGE, no CERA (Censo Electoral de españois residentes no estranxeiro), ao 1 de Xaneiro de 2018 os españois que residen habitualmente no estranxeiro ou trasladaron ao estranxeiro a súa residencia habitual maiores de 18 anos eran 1643 persoas con municipio de orixe na Baña.


Fonte: INE - Gráfica creada por foro-ciudadad.com

FALLO XUDICIAL: MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM NA RÚA CAMIÑO DE MONELOS


O Concello da Baña ten a obriga de acatala, para o que é preciso levar a cabo a modificación do PXOM, de acordo co procedemento establecido na lexislación urbanística autonómica vixente, segundo a cal ,a figura da Modificación Puntual é a adecuada para dar cumprimento ó fallo xudicial. 
O obxecto da presente modificación puntual é a modificación do límite do solo urbano e das  aliñacións na rúa Camiño de Monelos, localizada no núcleo de San Vicente.  

En sesión extraordinaria realizada o día 26 de xuño de 2003, o Pleno da Corporación Municipal  aprobou  definitivamente  o  Plan  Xeral  de  Ordenación  municipal  do  Concello  da  Baña  (BOP  nº163, 17/07/2003, e corrección de erros BOP nº 176, 02/08/2003).

Contra  dita aprobación  foi  presentado  un  recurso ante a Sala  do Contencioso‐administrativo  do  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia  por  Dª  María  del  Carmen  Mallón  Fins  (procedemento ordinario 4933/2003). Con data do 18 de outubro de 2007, a Sección Segunda  da citada Sala emitiu resolución pola que se estima o recurso interposto, e se anula en parte o  acordo de aprobación definitiva do PXOM, nos exclusivos estremos, e nos termos indicados no  Fundamento de Dereito Quinto da sentenza, é dicir, redución do ámbito de solo urbano na rúa  Camiño  de  Monelos  ata  os  límites  previstos  nas  Normas  Subsidiarias  Municipais  previas  á  aprobación do PXOM, e fixación de aliñacións equidistantes ó eixe do citado camiño.

Contra  dita  sentenza  foi  presentado  recurso  de  casación  (nº  616/2008)  ante  a  Sala  do  Contencioso‐administrativo do Tribunal Supremo; no obstante, con data do 27 de xaneiro de  2012, a Sala Terceira (Sección Quinta) do citado tribunal emitiu fallo desestimatorio.

Unha  vez  establecida  a  firmeza  da  sentenza  devandita,  o  Concello  da  Baña  ten  a  obriga  de  acatala,  para  o  que  é  preciso  levar  a  cabo  a  modificación  do  PXOM,  de  acordo  co  procedemento  establecido  na  lexislación  urbanística  autonómica  vixente,  segundo  a  cal,  a  figura da Modificación Puntual é a adecuada para dar cumprimento ó fallo xudicial. 

En consecuencia, o obxecto da presente Modificación Puntual é dar cumprimento á sentenza  838/2007 da Sección Segunda da Sala do Contencioso‐administrativo do Tribunal Superior de  Xustiza de Galicia (en diante, TSXG), nos seus fundamentos de dereito. O paro sobe un 0.90 % durante XANEIRO de 2018 na Baña


Segundo os datos publicados polo SEPE no mes de xaneiro o número de parados subiu en 2 persoas. Das 2 persoas novas a lista do paro na Baña descendeu en 4 homes e aumentou en 6 mulleres.
O número total de parados é de 225, dos cales 119 son homes e 106 mulleres.
As persoas maiores de 45 anos con 136 parados son o grupo de idade máis afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 82 parados, o grupo menos numeroso é o dos menores de 25 anos con 7 parados.
Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior número de parados existe no municipio con 135 persoas, seguido da construción con 41 parados, a industria con 25 parados, a agricultura con 15 parados e por último as persoas sen emprego anterior con 9 parados.

Datos de xaneiro do 2018 para o Municipio da Baña.

Nova charla informativa organizada pola Agrupación Socialista de A Baña Seguindo coa rolda de charlas informativas, que ao longo destes anos levamos organizando desde a nosa agrupación, tócalle a quenda á Lei de Montes e á Lei de Prevención de Incendios de Galicia.
 Terá lugar o venres 16 de febreiro na Casa da Cultura da Baña ás nove da noite.
 Venres, 16 de febreiro de 2018
 21:00 horas
 Casa da Cultura en San Vicente
 Lei de Montes e Lei de prevención de Incendios de GaliciaJosé Antonio Pereira Gil, novo Secretario Xeral da Agrupación Socialista de A BañaO que foi candidato polo PSdeG-PSOE de A Baña á alcaldía nas pasadas eleccións municipais de 2015, José Antonio Pereira Gil, sae elixido como novo Secretario Xeral dos Socialistas do Concello bañés da asemblea extraordinaria celebrada o domingo 4 de febreiro  na  Casa do Pobo de San Vicente onde se reuniron os afiliados e afiliadas.

Foi aprobada por unanimidade, dos militantes presentes e con dereito a voto, unha única lista presentada e encabezada polo propio Pereira.

No transcurso da asemblea local, o ata agora Secretario Xeral, Enrique Vázquez Naveira defendeu a xestión realizada pola Executiva Local saínte e expuxo ante os militantes asistentes un resumo das actividades levadas a cabo, os obxectivos acadados e os proxectos que se atopan en curso. Fixo un balance dos resultados obtidos nos últimos procesos electorais  e concluíu agradecendo a colaboración e aportacións de todos os membros da Comisión Executiva Municipal saínte.
Lembrou, Enrique Vázquez , que a Agrupación de A Baña e unha das máis activas da provincia e unha das poucas que mantén os seu número de afiliados ano tras ano, informando da incorporación de seis novos afiliados  no pasado mes de decembro.  Que os afiliados se senten representados e que dispoñen en todo momento dun asesoramento axeitado ante os problemas ou dúbidas que se lles presentan.
En canto a situación económica da agrupación informa que o saldo é positivo, os pagos están ao día sen quedar pendente ningún gasto por sufragar e que as contas están á disposición de todos os afiliados e afiliadas para a súa consulta en calquera momento.

A continuación abriuse unha quenda de intervención en relación coa xestión da Comisión Executiva Municipal onde os afiliados e afiliadas coincidiron na intervención de Vázquez, afirmando que foi moi positiva e incidindo en que debemos seguir nesta liña para procurar ampliar o número e afiliados e procurar achegarse aos diferentes colectivos sociais do noso Concello. Valoraron positivamente a xestión, as actividades organizadas nos últimos anos e insistiron na necesidade de seguir na liña actual de traballo co obxectivo de facerse coa alcaldía nas vindeiras eleccións municipais de 2019. Os asistentes agradecen a labor realizada ata o momento por parte de todos os integrantes da Executiva saínte.

José Antonio Pereira Gil tamén será o representante de todos e todas as Socialistas de A Baña como membro da Executiva Provincial de A Coruña e como membro da Executiva Nacional Galega.

CRÓNICA DO PLENO ORDINARIO DE 31 DE XANEIRO DE 2018Comeza a sesión as 14:00 coa ausencia do concelleiro do Partido Popular,  D. Manuel Tourís.

No primeiro punto do orde do día solicitamos  que na acta ordinaria  número 11,  na páxina 22, modifíquese a declaración do Alcalde,  xa que afirmou que foi o Concello o que pagou  a obra de apertura da gabia, cando se procedeu  a reparación das tubeiras da auga de Lañas.
A tal petición o secretario  alega que as actas son un resumo do acontecido, e que nelas non ten porque figurar os debates con todo o seu contido. O Alcalde abala a decisión do secretario  polo que a acta non é modificada.

No segundo punto, o  Alcalde da por informada a corporación dos decretos emitidos dende o último pleno.

O  terceiro punto, ratificación da resolución pola que se aproba o proxecto corrixido “Humanización do adro da igrexa de Fiopáns“  POS 2018, apróbase por unanimidade  para que poda ser de novo remitido á Deputación.

Do mesmo xeito, é  aprobado por maioría o punto catro, “Ratificación da resolución pola que se aproba o proxecto corrixido para a subministración e colocación de sinais viarias en San Vicente, Marcelle, e outros” POS 2017

O punto quinto trata do informe do procedemento para a cualificación de aptitude  de predios para os fins do Banco de Terras de Galicia. Neste punto aclarase que  unha das parcelas situada en Vigobo, non cumpre os requisitos, xa que nela hai un vertedoiro ilegal. Que procederán a facer as tarefas de limpeza co fin de que cumpra os requisitos para que poda ser alugada.

No apartado de control a MOCIÓN PARA CREAR UNHA LÍNEA DE AXUDAS QUE PERMITA ÁS FAMILIAS DO CONCELLO CON POUCOS RECURSOS ECONÓMICOS, ACCEDER Á COMPRA DAS VACINAS CONTRA  A  MENINXITE-B presentada polo noso grupo foi aprobada por maioría o igual que a presentada polo grupo Mixto.

AQUÍ están  os nosos rogos e preguntas

El portavoz municipal del PSOE de A Baña, José Antonio Pereira, registró en la Xunta una propuesta avalada por 300 firmasEntregan 300 firmas para pedir mejoras en la carretera AC-546, en A Baña.
El tramo entre Negreira y A Pereira, en Santa Comba, es un punto negro de la red viaria.
El portavoz municipal del PSOE de A Baña, José Antonio Pereira, registró en la Xunta una propuesta avalada por 300 firmas para reclamar la mejora de la seguridad vial en la carretera AC-546, que atraviesa el Val de Barcala en dirección a Muxía. El documento también le fue entregado a Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz parlamentario del PSOE, para la presentación de una iniciativa parlamentaria para que la Xunta, titular de la vía, instale un paso de peatones regulado con semáforos en cada una de las tres parroquias afectadas (Barcala, Ordoeste y Corneira), para «evitar a morte de máis veciños». La AC-546 entre Negreira y A Pereira (Santa Comba), se ha convertido en la principal vía de comunicación entre Santiago y A Costa da Morte, con más de 1,5 millones de vehículos al año, por lo que Tráfico ha incluido esta carretera en el mapa nacional de los tramos que resultan más peligrosos.

José Antonio Pereira Gil fai entrega das firmas no parlamento de Galicia


Comparecencia ante os medios no Parlamento de Galicia do portavoz do grupo parlamentario socialista Xoaquín Fernández Leiceaga e do portavoz municipal na Baña, José Antonio Pereira, hoxe venres para explicar as iniciativas parlamentarias dos socialistas orientadas a demandar melloras na seguridade da estrada AC-546 que une A Pereira con Negreira ao seu paso polas parroquias de Corneira, Ordoeste e Barcala.