Pleno ordinario Concello da Baña - 14-01-2022

Réxime retributivo da Alcaldía.


Vou facer un pequeno repaso sobre os salarios que se puxo o Sr Garcia Cardeso, nas últimas lexislaturas 

Ano 2007     56.000 € anuais  4000€ mensuais

Ano 2011     52.000 € anuais  3.749€ mensuais

Ano 2015     40.400 € anuais  2.885€ mensuais MÁXIMO QUE PERMITE A LEI

No ano 2019 néganse a aprobar o meu salario. Polo grupo Popular, foron un sin fin de escusas con tal de votar en contra, e non aprobar o salario. E así nos tiveron durante 6 meses, sin soldo, e de ser polo PP estariamos todo o tempo sin un salario. Como dicía o seu compañeiro de partido, “cuanto peor mejor.”  A ver si nos cansábamos e abandonabamos.

Solo despois de 6 meses, o seu socio de moción aprobou un salario 30.000€; 1.668€ mensuais.  10.400€ por abaixo do salario que tiña vostede. Incrible pero certo.

Pero agora si, agora que non está o PSOE, devólvense os favores PP-CXG e veña 3.000€ máis para o Alcalde. E aquí non pasa nada, o que dixo o Sr. Ramos fai 2 anos non vale nada, normal, tamén dicía que ia  sacar o Sr. Garcia Cardeso, e 2 anos despois volve a poñelo. A súa palabra non vale nada Sr. Ramos 

E agora presentan aquí, un aumento en salarios de case 7.000€ o que lle hai que sumar  4.800 pola súa teima de facer plenos mensuais, máis 1.800 nas novas Xuntas de Goberno. Un gasto a maiores en salarios de máis do 20% 13.600€ para a saca, e viñan facer rexeneración política, teñen vostede máis cara que lombo

Pero vostedes non teñen vergoña, sabe como se chaman os que non teñen vergoña, en castelán sinvergüenzas, e  en galego lerchos. Pero non é nada novo, o seu sempre foi amor polo traballo, todos lembramos que ademais do seu salario entre os anos 1999 e 2003 o seu grupo cobrou mais de 45.000€ en dietas. Pregunte a tesoureira canto cobramos nos en dietas ou quilómetros. 0 €

E dicían que viñan a renovar a política, onde esta a coherencia. 

O Alcalde debe ter un salario dende o primeiro día, un salario de acorde ás responsabilidades do seu posto. É O máximo responsable de todo o que acontece no Concello, e debe cobrar de acordo a esa responsabilidade.

E Igual de responsable é un alcalde do PP que un do PSOE. Pero para vostede non é así, os do PSOE si non cobran  mellor, a ver si se aburren e marchan. Eso si,   vostede si pode arramplar 56.000, mellor que 30.000, e si de paso pode meter dietas, aínda mellor. Esa é a diferencia entre vostede e nos.

Fagan o que queiran, que xa o leva facendo 24 anos, e aínda que agora que non teñen maioría, contan co apoio de CXG, para seguir facendo e desfacendo o seu antoxo. Pero non se fíen, que xa o quitaron unha vez, e se non hai caramelos, igual o quitan outra.   

Polo noso grupo non vai haber problema, ímonos abster, póñase o salario que queira, e empecen a traballar.


Réxime retributivo da Concellería de Cultura,Educación, Muller, Igualdade e Normalización Lingüistica.


Respeto a retribución da concelleira. Empezar dicindo que defendo que a Concelleira perciba un soldo polo traballo que fai. No que discrepo é na cantidade proposta porque non alcanzo a entender o porqué desa cifra de 16000 euros e xornada de 25 horas mensuais. Non me parece coherente posto que a compañeira concelleira Alicia Blanco que ocupou ese cargo na anterior lexislatura tiña adicación de 4 horas e cobraba 12000 euros. Nun goberno en maioría, no que pudieron estipular as horas de adicación e o soldo que vostedes quixeron pero, entendo que creron acertado que fosen esas horas e ese salario. Seguiron ese mesmo criterio para fixar o soldo que eu mesma percibín cando ocupei ese cargo.

Entón se mo permite señor César Ramos vou a parafrasealo e vou facer miñas unhas verbas súas do 29 de xuño do ano 2019 dicindo que se a anterior concelleira cobraba 12000 euros e tiña unha dedicación de 20 horas semanas non sei a que vén que cobre máis. 

Vostede tamén recoñeceu (5 de agosto do 2019) que a concelleira necesita máis horas e que tamén as necesitaría a de Negreira, a de Vimianzo, … pero o noso concello é o que é. Como dicía, o hoxe alcalde, ese mesmo día a situación socioeconómica do concello é a que é polo que non ten sentido ese incremento de horas na dedicación. Efectivamente o noso concello segue a ser o mesmo, non mudou.

Por tanto, e conclúo, sexan coherentes co que dixeron no pasado e se crían xustos os soldos que vostedes nos aprobaron pois mantéñanos, se valían para nós por que non valen para vostedes ou recoñecen que non eran xustas as retribucións que nos aprobaron? . A veciñanza non entende esa subida porque non hai criterios obxectivos que a sustenten.

E antes de que me digan que distorsiono o que se dixo no pleno do 29 de xullo do 2019 ou no de agosto dese mesmo ano invito aos veciños/as que o vexan e saquen as súas propias conclusión.


Periodicidade  das sesións plenarias


No pleno organizativo, do 15 de xullo do 2019, o noso grupo propoñía que os plenos foran bimensuais, xa que nun concello como o noso, con menos de 3.500 habitantes, non sempre hai contido para levar de carácter mensual, e de ser necesario por circunstancias cabe a figura dos plenos extraordinarios.

Tanto vostede Sr. Cardeso como o seu colega,  insistiron en que deberían ser de carácter mensual. Vostede argumentaba que era necesario para ter un maior control, cando durante o seu mandato foron sempre bimensuais. O seu socio, Sr Ramos, dicía  o mesmo, que tiñan que ser mensuais, e agora veñen á comisión informativa con dúas propostas, mensual ou bimensual, nin vostedes se aclaran. Saben que no Concello da Baña, un pleno mensual non ten sentido. Na metade dos plenos non hai asuntos de relevancia para someter. Que  a preparación do pleno, así como a convocatoria, redacción de acta, tal e como dixeron na comisión informativa, supón ocupar a 2 funcionarios unha semana, e a maiores, supón un gasto innecesario (800 € cada sesión 4800€ o ano). Pero aínda admitindo todo iso na comisión informativa, non son capaces de rectificar. E veñen aquí cunha periodicidade mensual....

Polo tanto o noso grupo vaise absterse, impoñan vostede de novo o que queiran.


Xuntas de Goberno


No pleno organizativo, do 15 de xullo do 19, o noso grupo propoñía a realización dos plenos de carácter bimensual e establecer as Xuntas de Goberno, estas sin apenas gastos para o Concello por estar formadas por 2 concelleiros e o Alcalde. Estas xuntas exercerían as atribucións que delegara o alcalde, o pleno e aquelas que expresamente lle asignen as leis.

Vostede Sr. Garcia Cardeso opúxose a constituír dita comisión, cando no seu mandato si existía. Dicía que con un pleno mensual xa non eran necesarias,. E que dicir do seu tenente de alcalde, o Sr Ramos que dicía que non era necesario, xa que as competencias podían ser asumidas polo Alcalde ou polo propio pleno, e con máis razón,  sendo os plenos mensuais. E que non facelas, era un aforro para as arcas municipais.

E agora, DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO, de novo o tanden PP-CXG a deriva, pero quen vai o volante, sexan coherentes, non eran os que viñan a renovar a política. Agora si que poñen as Xuntas de goberno. Esto é un  despropósito, o que fai 2 anos non valía, agora vale. Isto demostra que o único que lles interesaba fai 2 anos era entorpecer o noso traballo, impedir que o concello funcionara, o de sempre, o no  polo no. Non teñen palabra, non son coherentes 

En fin impoñan o seu criterio. Nos imos absternos.O concelleiro e portavoz do grupo municipal PSdeG-PSOE, Jose Antonio Pereira, solicita que se cubran as baixas ó 100% así como o persoal que está de vacacións, co fin de solucionar o colapso do centro de saúde da Baña.

D. Jose Antonio Pereira Gil, portavoz do grupo municipal socialista do Concello da Baña, e ao abeiro do disposto no artigo 97 do Real decreto 2568/1986, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidais locais,


EXPÓN:

Que actualmente o número de casos diagnosticados por PDIA no Concello é de 44, número moi superior a calquera momento desta pandemia. Casos que sumados ás consultas habituais do centro médico, fan que o centro de saúde, atópese saturado, e que os profesionais que alí traballan se vexan desbordados nunha situación sen precedentes.

A esta situación extraordinaria engadímoslle que, a día de hoxe dos 3 médicos de familia que consultan de maneira habitual, un está de vacacións e outro se atopa de baixa.

Que como reforzo só está vindo un médico 2 horas  ó día. 

O resultado desta situación é o colapso total do centro médico, e en consecuencia, a veciñanza que acude a consulta, ten que esperar horas e horas para ser atendidos.


Ante a falta de interese do grupo de goberno neste asunto,


SOLICITAMOS:

- Que se pida aos responsables do Sergas en Santiago, D. Felipe Calle, director de Atención Primaria, e Dª Eloína Núñez, xerente da área sanitaria de Santiago, o reforzo inmediato do cadro de persoal médico do centro de saúde. 

- Que se cubran as baixas ó 100% así como o persoal que está de vacacións, co fin de solucionar o colapso do centro de saúde da Baña.


A Baña, 3 de Xaneiro de 2022
Os Socialistas da Baña esixen máxima transparencia e información á veciñanza ante o incremento de casos activos que se están a detectar no noso concello e comarca.
D. José Antonio Pereira Gil, portavoz do Grupo Municipal Socialista do Concello da Baña e ao abeiro do disposto no artigo 97 do Real decreto 2568/1986, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais,

EXPÓN:

Que a día de hoxe os novos casos diagnosticados por PDIA no Concello da Baña superan os 20 casos activos, nos últimos 14 días. 

Que tanto o Grupo Socialista como a veciñanza descoñecen as medidas que se van adoptar, ou se hai un plan do equipo de goberno.

Que este aumento considerable de casos, así como, o empeoramento da situación epidemiolóxica nos concellos limítrofes aos que a nosa veciñanza acude diariamente, require unha análise da situación sanitaria do noso Concello.

Ante a falta de interese do grupo de goberno neste asunto,

SOLICITAMOS:

-A convocatoria urxente  da comisión COVID 

-A cancelación dos actos innecesarios, que impliquen aglomeración de xente, co fin de evitar novos contaxios.

-Unha maior transparencia por parte do grupo de goberno, coa publicación actualizada dos casos activos nas redes sociais do Concello, xa que na publicación de hoxe míntese nos datos, sendo o número real de 20 casos activos.A Baña, 27 de decembro de 2021


"Sr. Cardeso e Sr. Ramos, teñen vostedes máis cara que lombo".


14/12/2021 - Moción de cesura no Concello da Baña - Intervención de José Antonio Pereira Gil - Alcalde da Baña - PSdeG PSOE
"Escríbese unha nova páxina da historia da Baña, onde eu pasarei a ser un alcalde máis da Baña , que tratou de facer o mellor para o pobo pero que non lle deixaron traballar.
Vostede Sr. Cardeso, como o alcalde que sen argumentos nin motivos, máis que os das ansias de poder, presenta unha moción para tratar de perpetuarse na alcaldía.
E vostede Sr. Ramos pasará á historia como o dos Ramos que podendo formar parte dun goberno progresista, feminista e de esquerdas, por non sei que intereses, decide traizoar a súa palabra e aos seus votantes. A toda a xente que confiou en vostede".


"Sr. Cardeso e Sr. Ramos, teñen vostedes máis cara que lombo".

O pasado martes 14 de decembro foi un día triste para min, para Mónica, para Pena, para Ana, pero tamén foi un día triste para os 1.485 veciños e veciñas que nas elección do 2019 votaron para que a Baña, despois de 24 anos de goberno de dereitas, tivese a oportunidade de cambiar a forma de gobernar para os veciños, e romper esa espiral, na que estábamos metidos, que fixo que a Baña, quedara ancorada, paralizada, fronte ao resto dos concellos da contorna.

Un día moi triste para os votantes de Compromiso por Galicia, que ven como os seus representantes o Sr. Ramos e a Srta. Trillo que prometían o cambio, que fai apenas 2 anos, en campaña electoral, explicaban aos veciños, a pésima xestión do Sr. Cardeso, o nefasto que foi para a Baña o PP, e  que agora, por non sabemos que intereses, o recolocan de Alcalde, mentres podían estar formando parte dun goberno progresista, aportando e traballando para facer un concello mellor, pois non, deciden traizoar as súas palabras, e unirse ás dereitas e volver a colocar o Concello  da Baña na casilla de saída igual que fai 26 anos. 

Esta moción é a consecuencia dun acto inxusto, unha moción de censura é unha  ferramenta para facer un cambio no goberno cando nel se producen situacións graves, pero non para facer de maneira caprichosa e en beneficio propio, sacrificando o interese da veciñanza.

Esta moción é unha desas mocións que se fan ao desesperado, co único obxectivo de impedir que o PSOE da Baña poda rematar o mandato completo, e desa forma evitar a consolidación dun grupo de goberno capar de cambiar a Baña.

Dende o primeiro día a actitude da oposición foi clara , poñer todas as trabas posibles para que abandonaramos. 

- 6 Meses sen aprobar os nosos salarios.

- Bloqueo constante das propostas que levábamos os plenos. 

- Non participar na elaboración dos presupostos.

- Constantes mentiras anunciando perdas de subvencións, coma a do cambio de luminarias concedida polo IDAE ou a concedida para a mellora do parque infantil do CPI da Baña.

- Non asistir ás reunións para tratar distintos asuntos como o POS ou os orzamentos.

E digo eu, pero non se deron conta, que cantas máis trabas nos poñían, máis gañas tíñamos de seguir traballando. 

Pois así foi, nestes dous anos demostramos que a Baña cun goberno Socialista pode progresar. Melloramos  infraestruturas, máis actividades para a veciñanza, apertura de novos comercios e mellores servizos, esta foi a firma que deixamos nestes dous anos.

Presentan a moción como din no seu escrito para que a Baña teña un goberno plural, que alcanzará a rexeneración política; vostede Sr. Ramos e Srta. Tillo son cómplices directos desta moción, xa lle explicarán ós veciños que rexeneración política fan, poñendo de alcalde á persoa que gobernou na Baña durante 24 anos, ao PP, que como vostede dicía nos mitins, fixeron unha xestión pésima durante todos eses anos na Baña. Pon de alcalde a persoa que vostede prometía sacar, a persoa que anos atrás, vostede lle pediu a dimisión, a persoa que vostede denunciou por mentiras.

Na moción que presentan acúsannos de non manter diálogo previo para non chegar a consenso, non aprobar asuntos de vital importancia como os orzamentos, pola falla de negociación e diálogo.

Sr. Cardeso e Sr. Ramos teñen vostedes máis cara que lombo. Non lembran o pleno organizativo de 2019 onde propuxemos as xuntas de portavoces, para poder tratar distintos asuntos, consensuar e debater, e vostedes negáronse a constituílas. Non recordan as reunións as que foron convocados para tratar os orzamentos e vostedes non asistiron. Non recordan a convocatoria de reunión de fai un mes para tratar de acordar as obras do POS a que ningún dos dous asistiron. Pois eu si me lembro  de todos os desplantes que nos teñen feito.

Vostede Sr. Cardeso, que nos seus mandatos nunca fixo unha reunión coa oposición para consensuar nada, máis alá das comisións informativas que marca a lei. Nunca deixou participar nas xuntas de goberno, nas mesas de contratación. E di como escusa a esta moción, que non consensuamos os orzamentos,

Acaso non recorda a reunión onde asistiron aparte dos grupos de goberno a secretaria e a tesoureira, onde se explicou unha por unha as distintas partidas orzamentarias. Non recorda as dúas seguintes  reunións, as que foi convocado para que aportaran e dixeran que consideraban necesario modificar para poder chegar a un consenso nos orzamentos. Pois igual non as recorda, por que non asistiron, nin vostede, nin o seu socio César.

Pero igual si se lembra dos plenos onde se levaron a aprobar os orzamentos nos anos 2020 e 2021, onde se solicitou que presentaran emendas para poder chegar a un acordo e o seu támden non dixo nin "mu", bloqueando unha vez mais ó Concello.

Queda mais que claro que si non houbo acordos, que si non houbo dialogo foi porque vostede e CxG tiñan esa estratexia pactada. Señores penso que os motivos que argumentan para facer esta moción están mais que desmontados.

Escríbese unha nova páxina da historia da Baña, onde eu pasarei a ser un alcalde mais da Baña , que tratou de facer o mellor para o pobo pero que non lle deixaron traballar.

Vostede Sr. Cardeso, como o alcalde que sen argumentos nin motivos, mais que os das ansias de poder, presenta unha moción para tratar de perpetuarse na alcaldía.

E vostede Sr. Ramos pasará a historia como o dos Ramos que podendo formar parte dun goberno progresista, feminista de esquerdas, por non sei que intereses, decide traizoar a súa palabra e aos seus votantes. A toda a xente que confiou en vostede. 

Por suposto, seguiremos traballando dende a oposición, coas mesmas ganas que estes dous anos, para tratar de mellorar o noso Concello.

E solo me queda  agradecer, a todos e todas as traballadoras municipais, a súa colaboración durante este tempo. Aos veciños pola súa compresión e cariño. Agradecer os centos e centos de mensaxes de apoio que recibín estes días e dicir que isto non é un punto e final, se non un punto e seguido.


José Antonio Pereira Gil

Decembro 2021


A Baña Info - Canle de información - 615 025 105


 

¿Queres recibir toda a información e actualidade da Baña no teu smartphone?
Podes facelo enviando unha mensaxe coa palabra "ALTA" ao número 615 025 105 a través de WhatsApp e así darte de alta no servizo gratuíto de información á veciñanza.
Lembra gardar o 615 025 105 na axenda do teu móbil co nome de contacto "ABAÑAINFO" e desde ese mesmo momento recibirás unha mensaxe de confirmación.
Xestiona: Socialistas de A Baña, Secretaría de Organización e Comunicación.
Para cancelar a subscrición e darse de baixa do servizo gratuíto, enviar BAIXA ao 615 02 51 05.

Lotería de Nadal. Nesta ocasión xogamos co número 50.120. Sorte !!!

Un ano máis a Agrupación Socialista de A Baña reparte entre a veciñanza a lotería de Nadal. Este ano xogamos co número 50.120. Pódela mercar nos negocios de hostalería do concello ou poñéndote en contacto con algún dos membros da nosa agrupación.

 

G. Caballero censura que Feijóo "apuñala los derechos" de los gallegos en el rural con el cierre de oficinas bancarias


El alcalde A Baña (A Coruña), José Antonio Pereira, ha tachado de "atentado" al rural que Abanca deje sin servicios bancarios a sus vecinos, lo que afecta especialmente a un millar de mayores de 60 años que no tiene acceso a nuevas tecnologías, quienes se ven obligados a incurrir en gastos para desplazarse con el pago de taxis.El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, asegura que "cada semana que cierra una oficina bancaria en un ayuntamiento del rural es una semana en la que Feijóo apuñala los derechos de los gallegos que viven en el rural, les quita igualdad de oportunidades y genera una exclusión financiera para todos ellos".

Así se ha expresado este lunes en rueda de prensa conjunta con alcaldes de municipios afectados por la clausura de oficinas de Abanca, en una semana en la que el PSdeG lleva al pleno del Parlamento una iniciativa en contra de estos cierres.

A este respecto, Caballero critica que "Feijóo dice que apuesta por la oficina del rural", por lo que "no puede permitir el Gobierno de la Xunta de Galicia que estén cerrando docenas de oficinas bancarias en municipios pequeños de Galicia". "Es un retroceso que no podemos permitir", avisa.

De tal forma, pide al Gobierno gallego "una discriminación positiva" para el rural. Demanda una carta de servicios básicos para los ciudadanos con independencia de donde vivan.

Preguntado por su opinión acerca de que la Xunta subvencione con cerca de tres millones de euros a Abanca para poner cajeros mientras la entidad financiera cierra oficinas en el rural, Gonzalo Caballero ha respondido que "lo que Feijóo tiene que hacer es garantizar que no se cierren oficinas bancarias", de forma que "el sistema de cajeros no puede ser una excusa" para permitir la clausura de sucursales.

A este respecto, sostiene que "Feijóo abandonó el rural". "Nosotros no podemos ser cómplices de una estrategia de cerrar oficinas para sustituirlas por cajeros, eso tiene que ser algo que rectifique el Gobierno de la Xunta de Galicia".

El líder de los socialistas arremete contra "la escalada de escapismo" de Feijóo, que "siempre echa balones fuera". Apunta que la Xunta tiene 1.100 millones extraordinarios este año, por lo que "si tanto dinero tiene, tiene que ser quien de tomar medidas para evitar la desigualdad de oportunidad y la exclusión financiera de miles de gallegos".

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS)


 

Noa Díaz urxe a mediación da Xunta para frear o peche da sucursal de Abanca en A Baña

 


Rexeita un peche da última sucursal do Concello, que “non da perdas, foi reformada hai 8 meses e o local é propiedade da entidade bancaria”

A parlamentaria socialista Noa Díaz vén de presentar unha serie de iniciativas parlamentarias para urxirlle á Xunta que inicie a mediación coa entidade Abanca para frear a súa intención de pechar a sucursal do Concello de A Baña, que anunciou para o próximo día 8 de setembro. A responsable socialista lembra que esta é a última sucursal bancaria do Concello, que pasará a engrosar a lista de exclusión financeira de Galicia.

Díaz reclama xestións inmediatas para frear esta decisión co único obxectivo de maximizar beneficios, por canto se trata dunha oficina que non da perdas, foi reformada hai tan só 8 meses e ademais sitúase nun local propiedade da entidade bancaria.

O peche da sucursal, sinala, “afectará sen dúbida á economía da zona, nomeadamente servizos, hostalería e comercio”, mentres a veciñanza, na súa maioría integrada por persoas maiores, “deberá desprazarse a un concello contiguo para realizar calquera xestión ou trámite bancario que precise”. Así o ten manifestado tanto a poboación do Concello como os tres grupos políticos representados na corporación municipal –PSdeG, PP e Compromiso por Galicia-.

Díaz alerta de que o proceso acelerado de dixitalización das entidades financeiras de Galicia “ignora a fenda existente neste eido para moitos colectivos, sinaladamente xente maior que vive nos concellos rurais”. Sinala que “amosa unha realidade complexa que esixe a inmediata intervención das administracións públicas” e apunta que “a atención ás comarcas rurais e a loita contra o seu despoboamento pasa polo mantemento e consolidación dos servizos básicos”.

Fonte: www.psdeg-psoe.com