PROPOSTA DO PSdeG-PSOE DA BAÑA PARA XESTIONAR OS FONDOS ACHEGADOS POLO POS+ ADICIONAL 2/2020
O secretario-interventor do Concello da Baña, despois de analizar a situación financeira municipal e tendo presente que o ano pasado se tivo que efectuar un suplemento de crédito por un importe de 255.000€ para poderlles facer fronte ás débedas e obrigas pendentes para financiar gasto corrente, emitiu un informe, con data do 25.05.2020, no que recolle que non se pode garantir que durante o ano 2020 se poida acudir a esta vía novamente, e presta atención ás consecuencias socioeconómicas derivadas da pandemia COVID-19 que suporán unha caída da recadación do Estado e da Comunidade Autónoma, cifrada aproximadamente nun 40%.
Esta nova realidade social trae consigo que este grupo de goberno considere necesario destinar o importe do POS + Adicional 2/2020 na súa totalidade a gastos correntes do Concello, conforme ás bases do Plan Único, liberando un total de 147.315,97 €. Os ditos fondos investiranse en asumir os diferentes gastos derivados da crise socio-económica que o brote de coronavirus está a provocar.
En concreto, a desagregación do destino dos fondos do POS+ Adicional 2/2020 é o seguinte:

1.- REFORMAS DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS (Partida de 60.000€)
O novo escenario producido polo COVID-19 trae consigo a necesidade de que as instalacións municipais deban adaptarse ás novas directrices e protocolos (limpeza, desinfección, aforo, atención ao público...) para que estas poidan estar a disposición da veciñanza cun garante de seguridade.
A día de hoxe xa se lle notificou ao Concello dende a Dirección de Atención Primaria, no nome do Sergas, que é preciso facer modificacións no centro de saúde, de titularidade municipal, para evitar, mediante a colocación dunha zona acristalada na sala de espera, o contacto dos menores e dos adultos. 
É probable que haxa que facer esta e outras obras xa sexa na propia casa consistorial, no Punto de Atención á Infancia, biblioteca, Escola Municipal de Música, Centro Social, CPI de San Vicente, etc. co fin de garantir a seguridade da saúde da nosa veciñanza.

2.- CONCILIACIÓN (Partida de 35.000€)
O decreto do estado de alarma do 14 de marzo de 2020 supuxo a suspensión de toda actividade académica, polo que o alumnado non pode asistir presencialmente aos centros educativos. Inicialmente ao parar tamén boa parte da actividade produtiva, as familias puideron facer fronte ao coidado dos membros máis novos.
Co inicio do proceso de desescalada e a progresiva incorporación da poboación aos postos de traballo, evidénciase unha ausencia de medidas que faciliten a conciliación familiar. Rexístranse casos de fogares cuxos proxenitores traballan e non dispoñen de coidadores alternativos que poidan facerse cargo dos menores mentres os pais e nais están a traballar. Polo tanto, é necesario trazar un plan de acción que favoreza a dita conciliación.
Dende o Concello estase á espera de que tanto as institucións nacionais como as autónomas competentes fixen os respectivos protocolos para os puntos de atención á infancia, campamentos urbanos e todas aquelas actividades susceptibles de que nelas participen menores.
Se é posible garantir a seguridade e salubridade dos contornos e espazos así como aplicar os protocolos de hixiene pertinentes e sempre atendendo ás recomendación das autoridades, proponse organizar en varios locais sociais (seleccionados segundo a demanda e o lugar de residencia dos usuarios), habilitados previamente, diferentes actividades dirixidas por monitores/as titulados/as que favorezan a conciliación.
De seguir a positiva progresión que se está a dar no proceso de desconfinamento crese viable a organización de campamentos urbanos nos meses de xullo, agosto e primeira semana de setembro. A diferenza con edicións anteriores é que debido ás circunstancias que estamos a vivir deben realizarse labores exhaustivos de desinfección e limpeza, controis de temperatura aos menores, maior adquisición de material posto que cada usuario/a terá o seu propio material asignado e non se compartirá nada (tesoiras, gomas, lapis…), máis monitores polo que todas esas medidas supoñen un incremento dos custos que han de ser asumidos polo Concello.
Descoñécese ata agora as liñas de actuación a seguir no vindeiro curso escolar. De facerse efectiva a proposta dun ensino no cal se alternasen períodos presenciais e non presenciais, xurdirían problemas para conciliar nas datas nas que os/as estudantes non tivesen que acudir ás aulas. O Concello promoverá actividades, adaptadas ás directrices que rexan nese intre, que primen a conciliación familiar. 

3.- PLAN DE APOIO PARA AS PERSOAS AUTÓNOMAS (Partida de 20.000€)
Co fin de afrontar as repercusións económicas negativas que a pandemia está a deixar naqueles negocios que neste intre son máis vulnerables (hostalaría, comercio de proximidade...), onde moitos/as son autónomos/as, e que tiveron que permanecer inactivos pola propagación do virus, que derivou do decreto do estado de alarma, son necesarias medidas de apoio no eido económico que lles permitan a estes traballadores e traballadoras poder reabrir e manter a actividade. 

4.- PLAN DE AXUDA AO ESTUDANTADO (Partida de 15.000€)
Durante estes días de confinamento, o Concello colaborou co CPI de San Vicente no reparto de libros, apuntamentos e material escolar. Detéctase a carencia entre boa parte do alumnado de tecnoloxías aplicadas á educación (tabletas, impresoras, ordenadores...).
Hoxe en día, estas tecnoloxías son un instrumento básico para poder proporcionarlle ao alumnado un proceso de aprendizaxe adaptado ao contexto actual.
Queda constancia de que hai estudantes da Baña que non dispoñen do soporte técnico necesario para afrontar un “ensino a distancia“ ante un posible novo confinamento ou se se fai realidade a proposta que barallan as autoridades educativas de incorporar o alumnado ás aulas alternando períodos presenciais con non presenciais.
Con esta achega subvencionaríase a compra de material informático axeitado co fin de evitar un desequilibrio a nivel académico entre o alumnado.

5.- EMERXENCIA SOCIAL (Partida de 17,315,97€)
O actual traballador social informa dun incremento das solicitudes de axudas económicas e/ou de recursos de subsistencia ante a crise sanitaria que estamos a vivir. É preciso facer fronte ás demandas de produtos de primeira necesidade (alimentos, produtos de hixiene, roupa…) así como prever a posibilidade de, se é necesario, custear servizos básicos como auga, luz…
É probable que se incremente a taxa de paro (xa medrou nos últimos meses) e que moitas familias non poidan facer fronte ao pagamento de hipotecas, das matrículas de fillos/as nas universidades, as actividades extraescolares… polo que o Concello debería dispoñer de liñas de axuda e apoio a estas familias, as cales teñen que cumprir os requisitos que dende Servizos Sociais se fixan e seguir os procedementos oficiais que se establecen neste eido.
É necesario dar apoio e cobertura a institucións como a fundación Val de Barcala (adecuación das instalacións ás novas necesidades, adquisición de material...) ou a aquelas familias de menores que teñen diagnosticado algún trastorno, patoloxía ou enfermidade que esixa intervencións e/ou accións concretas e específicas (material de apoio adaptado, monitor...)


A BAÑA, 25 de maio 2020
PsdeG-PSOE A BAÑA

No hay comentarios: