ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Mantemento pésimo na parroquia de Fiopáns. Solicitude veciñal.


D. José A. Pereira Gil con DNI 32xxxx782P como Portavoz Municipal do Partido Socialista no Concello de A Baña, ao amparo do disposto no art. 97 do real decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, formulo a seguinte solicitude:
Na parroquia de Fiopáns, no lugar de Troitomil, hai un camiño que parte dende o núcleo do lugar cara a Cuvela e Curres. Dito camiño é utilizado de maneira habitual pola veciñanza para acceder ás distintas leiras. Dende fai tempo este camiño está nunhas condicións de mantemento pésimas. A maleza en distintos puntos invade a vía, o que fai que a maquinaria agrícola sufra constantes danos ao golpear a maleza contra a mesma.
É POR ISTO QUE SOLICITAMOS:
Unha actuación de limpeza de carácter inmediato, co fin de solucionar os problemas anteriormente expostos, e que se teña en consideración a realización dunha actuación para mellorar o firme do mesmo.
A Baña, a 14 de marzo do 2019
Asdo: José A. Pereira Gil
Ao Sr. Alcalde do concello de A Baña

Achégase foto da localización. No hay comentarios: