Moción sobre a atención a mulleres con endometriose e divulgación da doenza no Concello da Baña


MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO SOCIALISTA EN APOIO DE querENDO AO ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97 DO REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES LOCAIS (REAL DECRETO 2568/1986), SOBRE A ATENCIÓN A MULLERES CON ENDOMETRIOSE E DIVULGACIÓN DA DOENZA, PARA O SEU DEBATE E POSTERIOR APROBACIÓN POLO PLENO DO CONCELLO DA BAÑA.
No hay comentarios: