ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Resumo do pleno ordinario do día 30 de xaneiro do 2019


FOTO: www.adiantegalicia.es
Comeza o pleno ás 14:00 horas, (ausente o concelleiro Manuel Tourís - PP) coa supresión do primeiro punto, “Aprobación actas anteriores,”xa que as actas non estaban redactadas.

No segundo punto da orde do día, “Dar conta das resolucións do Alcalde,” o Sr Alcalde da por informada á corporación, pasando ao  punto terceiro, “Proposta de Adhesión ao Pacto dos Alcaldes  para o Clima e a Enerxía”.  Un pacto para  asumir  compromisos políticos e tomar medidas para anticiparse aos efectos inevitables do cambio climático. A iniciativa é encomiada polo noso portavoz, sometida a votación, e aprobada por  unanimidade.

O cuarto punto “informe da Alcaldía” o Sr. Alcalde informa á corporación da situación que atravesa  a Fundación de Discapacitados Psíquicos de  Barcala. Explica cales son as distintas fontes de ingreso da Fundación, e matiza que o Concello da Baña non ten obrigación de facer ningún ingreso, xa que na reunión que tiveron os concellos da Baña e de Negreira coa Fundación, a que  asistiu a Concelleira de Cultura, houbo un acordo  verbal,  que non se ratificou por escrito, e que para eles non ten validez. 

O noso portavoz manifesta  que estes feitos foron advertidos  a través dun escrito  presentado  o pasado día 15.

“É  inxustificable  tal demora no pago da participación acordada polo padroado,  xa que os acordos son para cumprir,  sexan verbais ou escritos. E máis neste caso, xa que se pon en serio perigo a continuidade da Fundación, o seu bo facer cas persoas que a ela asisten, e se aboca  á precariedade  económica ós traballadores, xa que levan varios meses sen cobrar.  
Ao día seguinte de presentar  o noso escrito,  vostede sacou unha nota de prensa onde asegura que o Concello realizará a súa achega  (8000€) nos próximos días. E é vergoñoso que  dúas semanas despois, aínda non se fixera o ingreso. Pedímoslle que faga o ingreso xa”.

O secretario toma a palabra e despois de dar as explicar correspondentes, manifesta que o seu informe é desfavorable  a facer fronte ao ingreso anteriormente mencionado.

O noso portavoz pregunta unha vez máis si se vai facer o ingreso.  O Sr Alcalde da a calada por resposta.

Neste punto tamén se informa que se está a facer un inventario dos catros, xacementos, Mámoas, etc. Traballo que está a realizar en conxunto a Deputación , a Xunta e unha empresa de Barcelona, co fin de editar a finais do verán, un tomo co resultado de dita investigación.

Na parte de control, a  moción que defendeu o noso portavoz  para  INSTAR AO CONCELLO DE A BAÑA A CREAR UNHA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, foi aprobada por unanimidade.
De igual xeito, a moción do Grupo Mixto foi aprobada, despois de retirar o punto terceiro da mesma.

E aquí están os nosos rogos e preguntas.  PLENO ORDINARIO 30/01/2019

No hay comentarios: